Tåkefyrster i pseudovitenskapens tjeneste

Mye av det vi får servert til daglig av påstander tar vi god fisk. Er det hold i påstandene vi får servert? Bygger de på redelig bruk av kilder? Synes de rimelige ut fra betraktninger av logikk og sammenhenger? Hva sier andre fagfolk. Ikke minst, lar påstander seg etterprøve? Finnes det innvendinger og alternative forklaringer? Feilaktig og forskrudd forskning dukker opp oftere en vi liker å tro. Det kan ha mange årsaker; Dårlig utdannede forskere (de trenger ikke en gang være det de utgir seg for heller), undersøkelser og metoder holder ikke vann, datasett de bruker er feil, analyser som gjøres er unøyaktige, som igjen gir unøyaktige konklusjoner. Det er dette andre fagreferenter og forskerkollegaer skal kunne oppdage, hvis en forsøker å ta en rekke snarveier i forskningens verden.
 

Hvordan lar vi oss lure?

Noe av denne feilaktige vitenskapen er bygd opp på feilaktig grunlag. et eksempel kan være at: Genetisk modifisert organisme (GMO) er skadelig og fører til kreft, la oss sjekke hvor farlig og hva slags kreft du kan utvikle. Man bestemmer seg på forhånd at det er skadelig og at det fører til kreft, men I stedet bør vinklingen være: Er GMO skadelig, la oss sjekke dette grundig.

En del forskere tar ofte en del snarveier, de lar de være å sende inn arbeidene sine til fagtidsskriftene, der de kunne blitt gjennomgått av likesinnede og blitt testet inngående. I stedet offentliggjør de «funnene» sine som "publication by press release" i aviser og ukeblader eller på Internett , noe som ikke er ansett som anstendig forskningsetikk. Der er det ikke noen innebygd mekanisme for å sile ut hva som er profesjonell kritikk, og hvor mange lesere kan la seg imponere av resultate­ne, uansett hvor upålitelige de er.
 
648046-mad-science

Noen er bevisst ute etter å bedra folk når de pre­senterer dårlig vitenskap. Folk som oppriktig tror på undersøkelsene sine, men ikke vet nok om vitenskapelige metoder til å forstå hva de gjør feil. Det er en del ganger at ulike resulater ser ut som solid forsking  uten virkelig å være det.
Et banalt eksempel som vi ser mye brukt er: «Forskningen viser at forbindelsen - Ella8PW - som vi vet ble brukt som medisin i oldtidens kul­turer - fordobler effektiviteten til kroppens naturlige helbredelsesprosess i 8 av 10 tilfeller.»
Men de forteller ikke hva stoffet består av - eller hvem som testet det og hvordan. De unnlater å spesifisere hvilke «kulturer i oldtiden» som brukte det, eller hvilke resultater som er påvist. Falske forskere fortel­ler ikke hvordan effektiviteten til kroppens «naturlige helbredelsesprosess» blir målt, hvor mange tilfeller som testes, eller hvordan de ble valgt ut, kontrollgrupper og så videre. (navnet på selve midlet jeg omtaler her er et eksempel)

En ting en skal være klar over er at noen av disse såkalte «forskerne» har titler som ofte blir forvekslet med titlene til virkelige vitenskapsmenn, ofte fra rene fjolle og papiruniversiteter hvor en kan kjøpe seg en grad med en eller annen tittel som høres kul ut hvis du har et visakort for hånden. Det florer av dens slags morsomme universitet på nettet. Det kalles Diploma mill.

Det er spesielt i det alternative og i konspirasjonsmiljøene hvor man ser en snål logikk og hvor man drar frem “eksperter”  som er dilettanter og crackpots med eksotiske teorier som ikke henger på greip når man skraper i hva de bringer til torgs. Noen av de har sågar hatt en høy posisjon innenfor helt andre felt en det som er relevant for resultater de presenterer, men en forsøker å skåre noen billige poenger ved å bruke ”appell til autoriteter” trikset som de vet en del biter på. 

Tankefeilen ”appell til autoriteter” handler svært ofte om at en påstand må være riktig fordi en kjent person eller autoritet på området påstår det. Autoriteter skal en lytte til og som hovedregel så bør man tillegge deres påstander større tyngde, enn om påstander kommer fra noen uten faglig tyngde. Det betyr uansett ikke at en skal/bør kjøpe alt såkalte autoriteter sier og kommer med av påstander. Det er kvaliteten på påstander og argumenter som til syvende og sist er avgjørende.

Det er viktig å huske på at en av vitenskapens grunnpilarer er kritikk, kritikk og atter kritikk. Alle testresultater skal analyseres og kritiseres så mye som mulig. Kun de resultater som overlever kritikk fra alle kanter, får leve videre. Innen vitenskapen gjøres dette blant annet ved at studier må publiseres i såkalte «peer-reviewed journals», det vil si vitenskapelige tids skrifter hvor forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er verdig å bli publisert. Vitenskapelig kunnskap er derfor noe langt mer enn et produkt av fornuften. Vitenskapen er selektert kunnskap, kunnskap som gjennom prøving og feiling har vist seg å holde mål. Akkurat som naturen selv. Det er mange hensyn å ta når man skal vurdere forskning. Å ha stallen full av egne kjepphester en en av de ting som ikke fungerer særlig godt.

Hvis du støter på en fullstendig fantastisk påstand, kan noen råd fra en skotsk filosof fra 1700-tallet være til hjelp for å avgjøre hvor stor vekt du skal legge på den. David Hume sa det på denne måten: Hvis man skal akseptere en påstand, må det som støtter den, virke mer sannsynlig enn det som motsier den. Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter tilsammen.

Vitenskaplige metodeverktøy

Metodikken i vitenskapelig metodikk kan en for enkelhetens skyld liste opp på denne måten.
- Utforme en hypotese
- Teste hypotesen
- Formulere en teori
- Teste teorien
- Gjenta (flere ganger)
- Publisere (evt)

Vitenskapen hviler på eksperimenter, nøyaktige observasjoner og der det er mulig, målinger for å teste teorier. Vitenskapen er reproduserbar, dvs si at andre forskere får samme resultatet hver gang et eksperiment blir gjort. Vitenskapen utvikler seg. Ved hjelp av eksperimenter og oppdagelser erstatter forskerne gamle observasjoner og teorier med ny revidert kunnskap. Dette er faktisk det bærende element i vitenskapen.

Bekymret, full av angst, på utkikk etter en mirakelkur som “kurer alt” , eller er du bekymret for “at månen ramler ned”, eller annet dommedagsstoff så finnes det de som skriver om den slags. Noen få museklikk, og du får helt sikkert et svar og ikke mist en dynge med råd. Dessverre er mange nettsteder det reneste galematias.

Det er mer en nok av nettsteder som villig gir deg villedende og direkte uærlig informasjon. Hvem som helst kan legge informa­sjon ut på Internett og påstå omtrent hva som helst. Det finnes ingen kvali­tetskontroll. Mange kan fremstå som svært vitenskapelige, derfor kan det være problematisk å skille de gode fra de dårlige. Da et det viktig at du kontroller i hvert fall om nett­stedet har oppdatert informasjon som er understøttet av vitenskapelig forskning på området. Hvem har etablert nettstedet osv. Noen vitenskapelige tidsskrifter er grundigere og krever mer enn andre og denne kontrollen er en av forsvarslinjene mot pseudovitenskap. Generelt så er dette en forsvarslinje som aviser, ukeblader og veldig mange internettsteder ikke har. Kan vel ikke si det for ofte, men kildekritikk er viktig, ikke ta alt for god fisk. Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan kan vi da skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter i sum.

Spørsmål du bør du stille når du møter ulike påstander

- Hva prøver du å oppnå gjennom å si dette?
- Hva er fokuset ditt i tankerekken?
- Hva slags informasjon bygger du på?
- Hvilken erfaring overbeviste deg om dette?
- Hvordan vet du at informasjonen er korrekt?
- Hvordan kom du frem til konklusjonen? Kan du forklare hvordan du tenker? Finnes det alternative konklusjoner?
- Hva (eksakt) tar du for gitt her? Hvorfor antar du at det er slik?
- Hvilket ståsted har du når du sier dette? Finnes det andre ståsteder/synspunkter som vi burde se på?
- Jeg er ikke helt sikker på hva du egentlig spør om – kan du utdype/forklare?

I en stadig mer kompleks verden, med stadig flere krefter som ønsker å tjene penger nettopp på å utnytte vår hjernes svakheter og bombe oss med informasjon om alt mulig, er det viktigere enn noensinne å være bevisst og en smule kritisk i møte med hverdagen. Husk at kritisk tenking aldri tar bort gleden ved det mystiske og uforståelige. Det å forstå, eller søke forståelse, er en belønning i seg selv.
 

Hva er Peer-Revied journals?

Vitenskapen forlanger at eksperimenter og resultater blir publisert i fagtidskrifter. Der fagreferenter/forskere kontrollerer (at de oppfyller premisser nevnt over) de og at andre vitenskapsmenn og kvinner kan lære av det. Dette kalles «peer-reviewed journals», det vil si vitenskapelige tidsskrifter hvor forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er verdig å bli publisert. Som jeg har nevnt tidligere så er ikke journalister like flinke til å søke etter «peer-reviewed journals» og de har heller ikke alltid tid til dette.
Baser og kilder for peer-reviewed artikler og rapporter brukes for å legge ut forskningsrapportene som er gransket og vurdert og testet av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er gode nok til å bli publisert i f. eks noen av de baser jeg nevner under som f.eks Cochrane m.m. Det nytter lite å komme trekkene med en Youtubevideoer som skal underbygge et aller annet som passer ens eget personlige syn. Youtube er ikke noen troverdig kilde, men det trenger ikke bety at det kan ligge noen perler der inne som kan brukes sammen med andre kilder. Under et lite utvalg av kilder som kvalitetsmessig holder mål.

Google Scholar: En gratis søkemotor på internett hvor man kan finne ut hva forskere har publisert, alt fra avisartikler til bokanmeldelser og bøker eller foredrag.
Harzing`s Publish or Perish: Søkemotor som baserer seg på Google Scholar. Gir oversikt over hva forskere har utgitt og blitt sitert på.
Cristin: Ny norsk database som er åpen på internett og som viser hva forskere og institusjoner publiserer. Skal dekke både universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og sykehus med fullstendig oversikt over forskernes artikler og bøker, men vil ikke ha med siteringer. Cristin – Forskningsdokumentasjon i Norg.
Cochrane: Cochrane-samarbeidet er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. Den har som formål å utvikle oppdatert og presis informasjon om effekt av helsetiltak, og gjøre denne tilgjengelig over hele verden. Cochrane-samarbeidet lager og formidler systematiske oversikter av helsetiltak, og arbeider for å oppnå økt kunnskap om tiltakene gjennom kliniske forsøk og andre studier. Mest sannsynlig et av det beste ”biblioteket” i verden hvis man ønsker seriøs gjennomgang av forskjellige kliniske tester.
British Medical Journal: En av verdens mest innflytelsesrike medisinske tidsskrifter for "evidence-based medicine".
Web of Science: En internasjonal database med oversikt over vitenskapelige artikler som er publisert i de 10.000 mest prestisjefylte internasjonale tidsskriftene. Flere norske tidsskrift dekkes av denne basen. Basen kan telle om en artikkel er blitt sitert av andre forskere. Om lag halvparten av norske vitenskapelige artikler innen samfunnsfag dekkes. Omfatter ikke bøker. Tjenesten krever abonnement. Den er ment å være et verktøy for å holde seg oppdatert på ny forskning. Registrering kan skje via Thomson Reuters via IP autorisering eller at du registrerer deg. Lønner seg å sjekke ut hjelpesider for å komme i gang og få utbytte av søkene du gjør.
NCBI: - The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information. Har også en rekke verktøy som kan være til hjelp ved innsamling og bearbeiding av data.

Thomson Reuters: Mer et medie/nyhetsbyrå som leverer finansielle, juridiske, skatte og regnskaps messig info og artikler, men har en rekke artikler innen for helse og vitenskap i tillegg, men er mer en mediebyrå og ikke en Peer-Revied kilde jeg ville brukt alene uansett. De har allikevel et godt rykte på seg.Noen kritiske blogger:

Bad Science  (Lege og skribent Ben Goldacres blogg, som også publiserer sine Bad Sciencespalter fra avisen the Guardian, der han avslører dårlig vitenskap, særlig innen medisin, både konvensjonell og alternativ.)
Science Based Medisine (Her blogger medisinere som er bekymret for den måten uvitenskapelig og pseudovitenskapelig helseideer i økende grad har infiltrert medisin, og som i lys av vitenskap og skeptisisme undersøker fantastiske helsepåstander.
Respectful Insolence (Kirurgen/vitenskapsmannen "Orac" blogger respektfullt uforskammet om vitenskap, pseudovitenskap, medisin, kvakksalveri m.m.)
Skepsis.no (bloggen hvor medlemmer av Foreningen Skepsis blogger om vitenskap, pseudovitenskap)
Magasinet Nature (Magasin innen forskning og medisin m.m)
Scientific American (Magasin innen forskning og medisin m.m.)
Saksynt – Gunnar Tjomlid. En god blogg som tar for seg en rekke temaer og ikke minst påstander fra alternativbransjen. Bloggen har en rekke gode artikler om vaksiner m.m. 
 
Du har nå noen verktøy med deg i boksen slik at du i det minste kan stille deg selv en del spørsmål om det du får presentert virkelig er hva det utgir seg for å være. Vi blir eksponert en del ganger for ekstreme teorier og påstander som har en gjenskinn av forskningens fremgangsmåte ved seg, men som viser seg ikke holder mål når du begynner å pirke i materien.

La oss se litt på noen reale tåkefyrster.

Det finnes virkelig det vi kan kalle gærninger som påstår de driver med vitenskap. Dette er ofte snurrige personer som lanser så mye tøv og pseudovitenskap at det nesten høres riktig ut, men bare nesten. De blir avslørt av vitenskapens evne til å teste og falsifisere om det en hevder holder mål.  Teamet er vel nærmest uttømmelig sånn sett, men la oss se på noen sære tåkefyrstersom som presenterer det reneste nonsens. Det er sikkert en del andre som brurde vært med i oversikten, men utvalget under er underholdene nok vil jeg mene

Anatoly Fomenko
: Er professor i matematikk på Moskvas statsuniversitet. Er du ute å kjøre i symplektisk geometri, variasjonsregning osv kan Fomenko helt sikkert hjelpe deg. Han er forfatter til minst et dusin lærebøker om komplisert matematikk, tilhører det russiske vitenskapakademi, og vil i søvne kunne beregne den korteste avstand  mellom to punkter i et ikke - euklidsk rom. Men spør du ham når Jesus blev født, eller om den trojanske krig fant sted før eller etter korstogene, er hans svar til gjengjeld så langt ute til havs at redningsskøyta har kjørt tom for drivstoff lenge før ordet redning kan brukes.
Den 64-årige russiske matematiker ble interessert i historie i midten av 70 årene. I begynnelsen av 80 årene fikk han publisert en rekke vitenskapelige artikler om verifikasjon av årstall ved hjelp av statistikk og astronomi. Dette vakte en vis uro blant russiske faghistorikere, som plutselig måtte forholde sig til en høyt begavet dilettant, som satte spørsmålstegn ved selve historieskrivningens fundament. Han fant for øvrig ut at Jesus kun var 1000 år gammel ved hjelp av sin metode. Han påstår videre at alt som har skjedd før det 11. århundre bare er vås. Pyramidene, den Kinesiske Mur, Colosseum, og hva vi ellers kjenner til av storslåtte byggverk fra oldtiden, er alle oppført i en tidsramme på de siste 1000 år. Ja og alt dette fant mannen ut ved å bruke statistikk og astronomi. Joda, verden er morsom den …

Robert W. Faid: En Kjernefysiker våknet en natt i 1985 og fant ut at gåten om antikrist endelig kunne løses. Hvordan fant dette geniet ut dette? Vel, ved å koke ned antikrist problemet ned til 11 matematiske faktorer og statistikk, så fant at han ut at tada…..Mikhail Gorbatjov var antikrist.

Han kunne, eller han trodde han kunne advare menneskeheten om hvilke redsler som var i vente. Han klarte å underbygge sine påstander med statistikk og annet tull. Han ga ut en bok ”Has the real antichrist come” Boken fra 1988 ble en gedigen antisuksess kan vi vel kalle det. Vi husker vel at ”antikrist” Mikhail Gorbatjov fikk fredspris i 1990. Du kan lese om han her i Skeptical Inquirer også.

Prosper-René Blondlot: en kjent og respektert professor i fysikk ved universitetet i den franske byen Nancy. Ved århundreskiftet 1900 var forskning på dette med stråling noe som opptok mange. Blondlot har mottatt en rekke priser for arbeider med elektromagnetisk stråling. Det vakte naturlig nok interesse blant europeiske kollegaer da han avslørte eksistensen en helt ny form for radioaktiv stråling.

Wilhelm Röntgen mottok nobelpris i fysikk i 1901 for sin oppdagelse av røntgenstråling. Det ble kalt X-ståler. Blondlot ville ikke være noe dårligere så han kalte sin oppdagelse for ” for N-ståler. Hans hypoteser ble gjenstand for omfattende testing og det skulle vise seg å ha noen høyst merkelige egenskaper. Disse N strålene kunne lagres i enkelte materialer. De kunne gjennomtrenge tørre materialer, men ikke vått sigarettpapir, ja du leser riktig - sigarett papir. En avart av N-stålene kunne måles fra muskelsammentrekninger i en rekke levende vesener, men ikke alle. Mest forbløffende var det, at N-stråler tilsynelatende hadde en styrkende effekt på menneskers sanseorgan som syn, hørsel og lukt. I årene etter Blondlots oppdagelse blev der publisert nesten 300 vitenskaplige artikler av 120 forskjellige forskere om fenomenet. Blondlot selv stod for 26 artikler samt en bok.

For å gjøre en lang historie kort så forsøkte annen fysiker ved navn Robert Williams Wood i 1904 å gjenskape alle tester som Blondlots hevdet han hadde utført, men eksperimentene lot seg ikke gjenskape. Ingen har heller klart det senere, og det er å anse som tull. Blondlot oppdagelse om N stråler. er fjernet fra alle bøker som brukes innen fysikk i dag.

Arthur Theodore Murray: Er vel ikke noen vitenskapsmann, men en kverulantisk gærning som hevder han har laget og programmert en kunstig intelligens som skal overta etter menneskeheten på slutten av 2012 (så beleilig med 2012). Der vil den utvikle seg selv selv til stadig nye versjoner. Han påstår å ha holdt på med sitt programmeringsprosjekt i over ti år. Han har jobbet som nattevakt på et hotell i Seattle og er en selvlært datanerd. Han har brukt år på å sende ut pamfletter av sin ”forskning” til forskningsmiljøer over hele verden. Han er kjent for å drukne nettsteder som omtaler hans arbeider som fjas.

For øvrig står han bak en rekke synspunkter som:
- Flyselskaper er skyld i AIDS
- Bibliotekarer smitter med dødelige hjerneinfeksjoner.
- Vitenskapsfolk har produsert menneskekloner siden 1997.
- Einstein var et fjols og hans relativitetsteori er bare tull.
- Internettet burde reservere toppdomene navnet .jam til virksomheter som produserer marmelade og syltetøy. Denne karen mye til felles med en del premissleverandører av tant og konspirasjonsfjas her hjemm

Sidney Gottlieb: En militærpsykiater og kjemiker med en forkjærlighet for gift. Denne mannen er å anse som en vandrende katastrofe og han kunne uten blygsel blande en rekke preparater i drinker med den effekt at den som drakk det ble totalt psykiske vrak i ettertid. Sidney Gottlieb var en mann som fulgte sine drømmer til det fulle. Hans interesse for kjemikalier gikk i det vi kan kalle giftig retning. I 1951 ble han ansatt i CIA tekniske seksjon der han koste seg med forkledninger, usynlig blekk og giftdrap m.m. Han ble også kalt den sorte trollmann. Han kokte sammen en haug med attentatplaner mot Fidel Castro. En av hans idéer var at smøre innsiden av Fidel Castros sko med thallium, forgiftet sigar og en mengde andre fantasifulle forslag til, hvordan Castro skulle drepes ble klekket ut. Mannen står bak så mye faenskap at ved å google vedkommende så finner du det meste av hva han syslet med

Ruggero Maria Santilli: Dette er en virkelig en dilettant. Hevder å ha, eller rettere sagt har funnet opp en ny disiplin kalt Hadronvitenskap. Du kan lese om det her. Joda, det betyr nettopp vitenskap oppfunnet av Ruggero Maria Santilli. Han hevder å ha patent på en stoffklasse bestående av "magnekyler", og som han hevder vil kunne løse energikrisen på en økologisk bærekraftig måte. Svært mye virker interessant, og en del gode vitenskapsfolk har gått på limpinnen; om man ser nærmere etter viser det seg imidlertid at hans avanserte matematiske beskrivelser er ren "formeltåke", egnet til å imponere, og at hans presentasjoner av kjemiske analyser etc. røper en fullstendig mangelfull kunnskap om elementær kjemi. Santilli har blitt anbefalt for ikke mindre enn tre Nobelpriser på en gang, i fysikk, kjemi og matematikk. Du leste riktig, også i matematikk. Riktignok er anbefalingen skrevet av Santillis egne medarbeidere.

For resten av forskningsverden framstår han i dag som en dilletant som fronter det reneste nonsens. Hans publikasjoner er noen ”pamfletter” som er gjengitt i noen ytterst få vitenskaplige tidsskrift og det han serverer er det ingen som en gang gidder å kritisere. Santilli har i følge såga forandret hele matematikken, fysikken og kjemien, og han har laget forbindelsen HHO (et "omkalfatrings prosjekt” av vannmolekyler). Dette skulle være løsningen på alle fremtiders energiproblemer i følge Santilli. For øvrig er det skrevet en artikkel i Gemini om hva han egenlig hevder. Artikkelen er noen år siden riktig nok og noen gikk på den kroken som sagt. Han har også ertet på seg en del investorer som han lovet gull og grønne skoger for 5 år siden og han klare å reise en del penger, men resultater er det forsvinnende lite av naturlig nok.

Han har stiftet to ulike foreninger, "The Santilli-Einstein Academy of Sciences", og "The Santilli – Galilei Associatioon of Scientific Truth". Ingen av de er…. Ehhm oppe lenger. Kanskje ikke så rart. Den eksperimentelle delen av han arbeider er så svakt beskrevet at det er umulig å reprodusere resultatene. Tvilsomme eller totalt misforståtte resultater fastslås umiddelbart som ugjendrivelig bevis, og enkle kontrollforsøk blir ikke gjort. For noen år siden forsøkte Santilli å benytte nobelprisvinneren i kjemi Ilya Prigogine til inntekt for sine teorier om magnekyler. Det viste seg imidlertid at Prigogine aldri hadde hørt om magnekyler, og at han var fullstendig uvitende om at hans navn ble forsøkt benyttet til å gi feltet troverdighet. Heldigvis fikk man oppklart dette like før Prigogine døde. Det er ingen reproduksjon av forsøkene til Santilli. Eller jo med et unntak: Santilli viser tre forsøk på å måle spenning over en brenselscelle med magnekylgass. Men det finnes ingen beskrivelse av eksperimentet, målingene viser en tilfeldig variasjon av spenning fra -3 til 6 volt for samme prøve, men med ulik strømstyrke, og det er ingen sammenheng mellom resultatene fra de ulike eksperimentene. Gang på gang viser Santilli totalt fravær av grunnleggende kunnskap om kjemi og de metodene han bruker. De siste par årene har det vært stille rundt Santilli og det er sikkert helt greit i den grad han ikke akkurat bidrar med noe nyt

Robert O. Young: En lekedoktor og hans kur for alt, er en figur som hylles i miljøer hvor kritikk ikke er noe en bryr seg nevneverdig med og alternative remedier bare være laget for å frelse oss alle. Denne kvakksalveren hevder at helse avhenger først og fremst om riktig balanse mellom et alkalisk og surt miljø i kroppen, ifølge denne teorien, når blodet blir for surt i kroppen vil ta det være helt nødvendige å regulere syre-alkaliske balanse i blodet i følge Young. Det handler selvfølgeig dette våset om Ph. Dette er en liten hyggelig lekedoktor som tar blodprøver av folk og forteller de at de dessverre er syk og svak og dårlig bak og at han har en helt fantastisk kur som selvfølgelig gjør deg friskere en Nortug på en god dag.

Han hevder også at kreft kan reverseres. Gratis? Nei denne mannen vet å ta seg betalt og finne mennesker som kan hjelpe han med å selge tøv og luftslottet. Robert O. Young (58) dømt for kvakksalveri i delstaten Utah, USA. Du kan lese rettsprotokollen her

Denne frelseren Robert Young selger noen grønnsaker han kaller SuperGreens. Bare hør på dette våset; ”SuperGreens er en kraftfull blanding som består av gressarter, grønnsaker, kornspirer, blader og høyfrekvente mineraler som alkaliserer og gir energi og næring til cellene ved å balansere kroppens pH-nivå. De naturlige planteingrediensene i SuperGreens nøytraliserer syre og justerer pH-balansen i blod og vev tilbake til den ideelle, mer basiske tilstanden”. Jaha… høyfrekvente mineraler...

Jeg har tidligere tatt for meg dette såkalte Miracle Mineral Solution her, og bullshit alarmen ringer høyt her også. For øvrig vil jeg anbefale lege Pernille Nylehns blogg som tar for seg Young og hans tøv på en grundig måte. Hva såkalt helsekost og bly har med hverandre å gjøre kan du lese om her.

For øvrig kan du lese mer om tullet til Robert O. Young her:
Verver selgere av mirakelkur
Hør «mirakeldoktoren» snakke
Blodig alvor og manipulerte bilder
Kronikk i Aftenbladet om Young og Kim Tinkham
Tok pH-kuren – ble alvorlig syk
Tøvete skremsel om stråling
Your Urine is Not a Window to Your Body: pH Balancing – A Failed Hypothesis

Peter Duesberg: Virolog med en spenstig og ikke minst en kontrolversiell hypotese på Hiv og Aids som ikke har støtte noe sted. Jeg ble nesten revet med av hans elleville påstander at HIV ikke forårsaker AIDS. Mannen er en vandrende katastrofe. Han tror øyensynlig fullt og helt på sine egne påstander om at HIV ikke forårsaker AIDS, og hadde planer om å injisere seg selv med viruset for å bevise dette. Noen fikk han fra dette om det. En del menneske (og et par statsledere) tar det han hevder for god fisk, faktisk så mye fisk at de burde hatt en egen kvote. Du kan lese mer om hans bravader her og her. Magasinet Science har en artikkel om mannen og han mildt sagt kontroversielle syn på HIV- Aids og gjennomgått grundig hans påstander og plukket i fra hverandre hans arbeid. En rekke PDF filer kan lastes ned og det er omfattende og godt begrunnet kritikk av Duesberg.  Forøvrig har dum dummere versjonen av Wikileaks her i Norge kastet seg over denne virologen og hans snåle ideer, hvor de også har dratt med seg en annen morsom figur, nemlig Leonard George Horowitz . Sammen med Duesberg blir jo dette et lite mareritt i ren uforstand

Richard C. Hoagland: Amerikansk forfatter og en forkjemper for ulike konspirasjonsteorier om NASA. Skriver en masse om såkalte tapte sivilisasjoner på månen og på Mars.  Hoagland har ikke noen vitenskapelig tilnæring til emnet og er det vi trygt kan kalle det han fremmer for pseudovitenskap og uredelighet.  Hoagland hevder "den ansiktene på Mars"er en del av en by bygget på Cydonia Planitia består av svært store pyramider arrangert i et geometrisk mønster basert på noe han kaller hyperdimensjonal fysikk. Hoagland også hevder at den virkelige fargen på Mars er lakserød med flekker av grønnaktig planteliv og en lys blå himmel, samt at Mars en gang var månen til en større planet som eksploderte. De som bodde der fikk et forvarsel flyktet til planeten Jorden, tilpasset seg miljøet og ble den nåværende menneskelige rase. En livlig figur dette når det gjelder pseudohistorie og pseudovitenskap. Han har gitt ut tre bøker om vrøvlet sitt som slukes med søkke og snøre i konspirasjonskretser. The Monuments of Mars: A City on the Edge of Forever, Dark Mission - The Secret History of NASA. Dark Mission - The Secret History of NASA, Revised and Expanded Edition. Badastronomy har tatt for seg tøvet til Hoagland tidligere. 

Erich von Dänikens første bok om at vi vart kolonisert av aliens i fortiden (Chariots of the Gods) ble populær og var en bestselger over lang tid. Det ble mye mediestyr omkring hans teorier og kritikk av det etablerte arkeologiske miljøet førte til at man også fra arkeologenes side ble nødt til å ta del i debatter både på tv og tidskrifter mot denne dilletanten. Dänikens teorier tjente på UFO-hysteriet som startet i USA etter andre verdenskrig, og som raskt spredte seg til Vest-Europa og som der ut til å ha gode tider blant de som syns slikt er gøy. Hovedtesen bak teorien var at aliens hadde kommet til jorden i en fjern fortid. Der hadde de blandet sitt DNA med menneskets for å skape mennesket med dets rasjonelle evne slik vi finner den i dag. Disse romvesenene var opphavet til de forskjellige folkeslags myter om guder som fløy over himmelhvelvingen og andre mystiske fenomener i myteverdenen til folkeslag over hele jorden. Bevisene for en slik hendelse er hentet fra myter fra forskjellige hold og såkalte out of place artifacts” – gjenstander som blir tolket som fortidige batterier eller andre gjenstander som tyder på en avansert teknologi i fortiden. I tillegg blir stiliserte hulemalerier, skulpturer og relieffer tolket som bilder av aliens med antenner, guder i sine romskip og lignende.

Både Däniken og Sitchin (sistnevnte omtalt like under) mener at mennesket ble skapt av genetiske eksperimenter ved å blande gener fra dem selv og tidlige mennesketyper som homo erectus. Det er ikke noe som tilsier at dette er riktig. Han har vært en helt i ulike konspirasjonsmiljøer i mange år, også her i Norge.RationalWiki har en artikkel om denne karen. Han er diskreditert og avslørt som juksemaker av forskningsmiljøer verden rund

Zecharia Sitchin: En forfatter av bøker som forsøker å forklare menneskets opprinnelse gjennom forskjellige former for pseudovitenskap, som blant annet innbefatter pseudoarkeologi og teorier om besøk av astronauter fra verdensrommet i urgamle tider. Sitchin hevder at den gamle Sumeriske kulturen ble skapt av Anunnaki, en rase av utenomjordiske fra en planet han kaller Nibiru. Han hevder at denne planeten har en lang, eliptisk bane i vårt eget solsystem og hevder videre at hans teorier bekreftes av sumerisk mytologi.  En rekke profesjonelle naturvitere,historikere og arkeologer har påvist en rekke feil i hans oversettelser av gamle tekster og ikke minst grove feil i hans forståelse av fysikk.

Han er professor i antikk historie blant annet. Til tross for alle andre eksperter på hans felt har avist hans påstander fortsetter han å hevde at ideen om eldgamle romvesen kom til jorden fra en planet kalt Niburu og endret DNAet til mennesker med det formål å skape et vesen som kunne arbeide lydig for dem. Han gjør dette galant ved å røre sammen elementer fra babylonsk mytologi, en god dæsj mytologi fra Grekerne, Egypterne, ja selv det å låne litt fra selv Romersk historie fornekter han seg ikke, og får dette til å fremstå som at det er vesener fra verdensrommet som har formet disse kulturene. Han kommer med påstander om at pyramidene er bygd ved hjelp av høyteknologiske løsninger fra aliens. Også Sitchin har vært en helt i ulike konspirasjonsmiljøer i mange år, også her i Norge. Sjekk ut; Sitchin Is Wrong.com og RationalWiki artikkel som også har linker videre til andre artikler

Immanuel Velikovsky: Født 1895, død 1979, amerikansk forfatter, talsmann for meget kontroversielle katastrofeteorier. Mente bl.a. at planeten Venus er en komet som for noen tusen år siden hoppet ut av Jupiter og nær kolliderte med Jorden to ganger, og forklarte med dette mange katastrofer omtalt i Bibelen og andre eldre skrifter. Velikovskys bøker (særlig Worlds in Collisions, 1950) oppnådde stor popularitet, men teoriene har møtt sterk motstand, og bøkene oppfattes av mange som et typisk eksempel på pseudovitenskap.

Velikovsky kastet seg over og studerte inngående det gamle testamentet samt andre religiøse og mytiske kilder og fant sammenhenger (der ingen kunne tru at nokon kunne bu,....for å bruke et utrykk) som var svært så eksotiske. Han forklarte hendelsene ut fra planetenes bevegelser ("Worlds in collision") og han hadde svært lite kunnskap om astronomi. Venus var, i følge Velikovskys påstander, en komet som hoppet ut av Jupiter for 3-4000 år siden. Da Venus passerte jorden fikk den jorden til å stoppe rotasjonen i flere dager. Han påsto at oljekildene på jorden ble dannet da jorden passerte gjennom kometen Venus' hydrokarbonholdige hale. Teoriene er det reneste nonsens. Uansett boken hans "Worlds in Collision" var mestselgende bok i USA i 1951 og han gjorde gode penger på den. RationalWiki har en kort artikkel om denne mannen. Det er et utall av andre som har tilbakevist Velikovsky kreative teorier som denne. En av mange

David Vaughan Icke: Verdens konspirasjonsmester er uten tvil den engelske forfatteren og foredragsholderen David Icke. Tar med denne skruen i dette selskapet selv om han strengt tatt ikke en gang er å anse som pseudoforsker. Du kan se noen kreative analyser og opphøyde svada om Icke her.
Icke var opprinnelig fotballspiller, og etter en skade ble han sportsjournalist og talsmann for partiet De grønne. Han var en æret og populær person, helt til han sto fram på TV, kunngjorde at han var Guds sønn og at han heretter kun ville kle seg i turkis. Da var han på fullfart inn i snodighetens verden. I dag skriver Icke storselgende bøker (Han skal ha at han skriver godt, så det er godt mulig at mange bøker kjøpes av folk som kun bruker dem som ren underholdning) der han hevder at verdens maktelite ikke er mennesker. De bare ser slik ut. I virkeligheten er de blandet opp med DNA fra en intergalaktisk, reptillignende øglerase og kan skifte ham. Når verdens mektigste mennesker samles gidder de ikke å holde masken lenger. I stedet ser de ut som det de egentlig er: Øgler fra rommet. De første episodene av en nyinnspilling av TV-serien V, som handler om nettopp øglereptiler i menneskedrakt, er allerede sendt på amerikansk tv så han selger nok enda flere bøker etter hvert. Mange har sett hvordan disse menneskene besatt av reptilske humanoide skapninger i enkelte situasjoner skifter utseende til sin reptilske form, og synske personer vil ofte kunne se deres reptile form i deres energifelt. Han påstår at George W. Bush, Dronning Elizabeth II og Kris Kristofferson er blant disse «reptilene».

Han har videre fortalt at vi i virkeligheten styres av en hemmelig organisasjon kalt Illuminati og at denne organisasjonen er koblet opp til boka Sions vises protokoller, en kjent bok som i sin tid ble brukt for å fremme antisemittisme både av tsar-Russland og Hitler-Tyskland. Han har også uttalt at han er overbevist om at det var jødiske grupperinger som stod bak den første verdenskrig. Denne koblingen og uttalelsene har ført til anklager om antisemittisme og lefling med høyre-eksterm ideologi.


Nancy Leder: Tar med henne i denne buketten av snålinger. Noen forsker er hun ikke. Snarere er hun et realt tåkehode som har bygd seg opp en slags dommedagssekt og baserer mye av tullet sitt på New Age pseudoscience. Dette geniet har bygd opp en dommedagssekt kalt ZetaTalk. Du kan lese om tullet her. Det handler om en planet kalt Niburu som skal passere jorden og forårsake katastrofer av bibelske dimensjoner

ZetaTalk er et sammensurium av vås satt sammen av regelrett pseudoarkeologi fra blant annet Zecharia Sitchin og Erich von Däniken og for ikke og glemme samt Immanuel Velikovsky og hans katastrofelære. Ikke bare det, her er det krydret med forestillinger øgle aliens fra David Vaughan Icke. Det som er morsomt er at hun har tatt utgangspunkt i en noen av de tåkedottene jeg har skrevet om over som kaller seg forskere, men som ikke er noe annet tåkefyrster av rang!
ZetaTalk er en web-base, som siden 1995 har blitt drevet av Nancy Lieder (USA). Hun er i telepatisk kontakt med en zeta-gruppe som lengre enn Homo sapiens har befunnet seg her på Jorden, og som opprinnelig kom fra stjernesystemet Zeta Reticuli. Deres hovedbudskap er at planeten Nibiru, som krysser ekliptikken nær Jordens bane hvert 3.567 år, nådde den indre delen av vårt solsystem våren 2003, og vil ved slutten av et trimester (dvs. i april, august eller desember) senest 2011 forårsake 90 grader jordskorpeforskyvning på Jorden. Det hele vil være over i løpet av en time. Forskyvningen vil utløse globale kataklysmer der størstedelen av menneskeheten omkommer. Sivilisasjonen vil kollapse totalt. (tekst av ZetaTalks Area Manager i Norge, Rolf Kenneth Myhre)
For øvrig er Rolf Kenneth Myhre den som målbærer denne sekten i Norge. Han forsøkeretter beste evne å forklare en hver hendelse i verden ved å sy de inn i en ZetaTalks drakt. Så ZetaTalk sekten har en liten marginal støttegruppe også her i landet. En håndfull er vel riktig å si. Jeg har strengt tatt for meg dette tullet før her, men det er greit å ta med fenomenet for å vise hvordan enkelte klarer å sause sammen det reneste Freak show av tull og tøys, ofte basert på teorier og fantasier fra mennesker som kaller seg forskere, men som er tåkefyrster. Det som overrasker meg er at ofte velartiklulerte mennesker som er tilsynelatende flinke med å sette sammen bokstaver faktisk velger å målbære helt åpenbart fjollete påstander som de vet er rablende gale. Eller kanskje de ikke vet det? 

Til slutt

Det morsomme med de jeg har omtalt som tåkefyrster her er at de inngår i en slags “urban legend konsept” blant konspirasjonsmiljøene her i Norge de siste par årene. De samme personene er mer eller mindre gjennomgangsfigurer hvor konspirasjonsmiljøene drar frem de samme personene/kildene, de samme argumentene, påstandene og “alle de banebrytende arbeidene” disse tåkefyrstene presenterer. Kildekritikk er ikke plagsomt påtrengende i disse miljøene.


Løgner og fantasifullt tøv sprer seg langt raskere enn nøktern fakta, og det går enda hurtigere å produsere nytt svada enn det er å tilbakevise det. Det raskeste av alt er å resirkulere gammelt vås som allerede ligger fritt tilgjengelig på nettet, for enhver som har lært seg og google... Særlig er konspirasjonsklovner i mange valører gode til det. Jeg har fulgt konspirasjonsmiljøene på nettett en stund og de er forbausende utholdene i å opprettholde de samme skjøre sakene de har messet om siden 2001.

Mange mennesker er skrudd sammen slik at i mangel av gode forklaringer vil de fleste akseptere dårlige forklaringer. Problemet er vel oftest at mange mennesker ikke engang forsøker å finne gode naturlige forklaringer. De vil at det skal være noe fantastisk og overnaturlig som står bak, slik at de kan gå rundt i den tro at de har "skjønt noe stort” og at de er del av noe ”episk”. Mange som aksepterer dårlig forklaringer, vil kjempe innbitt for å slippe å endre standpunkt.

Mange mennesker godtar andres meninger bare for å kunne være en del av en gruppe. Andre godtar andres meninger fordi de ikke orker å ha egne meninger selv. Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Som sagt tidligere, hvordan kan vi skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter i sum.
I en stadig mer kompleks verden, med stadig flere krefter som ønsker å tjene penger nettopp på å utnytte vår hjernes svakheter og bombe oss med informasjon om alt mulig, er det viktigere enn noensinne å være bevisst og en smule kritisk i møte med hverdagen. Husk at kritisk tenking aldri tar bort gleden ved det mystiske og uforståelige. Det å forstå, eller søke forståelse, er en belønning i seg selv. Jeg har tidligere skrevet om det å stille sokratiske spørsmål som er viktig for kritisk tenking fordi det innebærer å tenke systematikk og dybde.
 


Relaterte bloggposter:

Kritisk tenking og hverdagsskeptisisme


Oppdatert14.05.2015

Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt

Kan helsekost og “alternativmedisin” være skadelig? Ikke alt som glitrer på etiketten av vitaminboksen er godt for kroppen. De siste par årene har jeg irritert meg kraftig over denne hypen rundt alternative produkter/remedier rett og slett kan være skadelig å hive i seg, men som dessverre hylles som de reneste vindunderkurer mot, tja: - alt?

Jeg er møkka lei av å høre at medisiner er bortkastet og at alternative produkter holdes borte fra markedet i en slags konspirasjon fra legemiddelbransjen. Jeg vil anbefale alle å lese; Konspirasjonsteoriene om legemiddelindustrien holder ikke

Jeg er lei av å høre om anekdotiske historier om hvor fantastisk livet ble etter at (eks)“Siri fra Biri fikk et nytt liv med bøffelkne ekstrakt”. Dette smøres ut i ukeblader. Men, følger ukebladene opp de som står frem og blir intervjuet etter 3-6-12 mnd? Nei, se det skjer nok ytterst sjelden. Er det noe som helst dokumentasjon som viser at preparatene fungerer?
Vel, det legges frem noe som gir et falskt inntrykk at det er et universitet i Langtvekkistan hvor det er en ”doktor Mobutu” eller "Nils Nilsen" som gir inntrykk at remediene som lanserer er testet og er svært så virkningsfulle. Ikke bit på alt dette tullet!Det er nok å ta av og jeg skraper bare i overflaten her, men det er noen få produkter jeg har sett litt nærmere på. (i tillegg til litt repeterende opplysningsarbeid om andre faktorer rundt alternative preparater)  Det ene er Laetrile også kalt i alternative kretser for "vitamin B17" hvor det hevdes at det blant annet kurrer kreft. Det andre produktet er Miracle Mineral Solution omtalt som MMS som faktisk kurerer og holder i sjakk alt fra aids til kreft og har den fantastiske egenskapen at det kun angriper slemme bakterier, jeg gjentar - kun angriper slemme bakterier. Jøye meg tu.

Svært mange stiller seg undrende til legemiddelbransjen, at de er umoralske og kun ute etter profitt, de lyver dog er grådige. På toppen av dette kastes det ut påstander om legemiddelbransjen gjør oss enda sykere, ja de ønsker sågar livet av oss. Dessverre, argumentene holder ikke vann. Uansett skal en være obs på den økende medikalisering som i mange tilfeller handler om våre forventinger til at alle vondter små som store skal kunne helbredes. Vi har kanskje et urealistisk forhold til hva helsevesenet kan fikse, som igjen resulterer i at vi kjøper medisiner og remedier vi fint kunne klart oss uten, noe du kan lese om her
Kom over en artikkel for en tid tilbake som fikk meg til å tenke.
- Det dukker stadig opp helseskadelige helsekostprodukter, og kontrollen i bransjen er for dårlig, sier regionsdirektør i Forbrukerrådet Terje Kili, som er bekymret for forbrukernes sikkerhet ved kjøp av helsekost. Nå ber Forbrukerrådet om at Helse- og omsorgsdepartementet redegjør for hva som skal gjøres i forhold til salg av helsekostprodukter i Norge. Helsekostprodukter som selges i Norge i dag blir kun kontrollert ved bruk av stikkprøver. De som selger ulovlige produkter får svært milde straffer. Kilde: forbrukerportalen
Det selges helsekost og mirakel piller som inneholder både den ene fantastiske vitaminen og mineralene som skal virke både mot det ene eller andre, og som omtales som de reneste mirakelkurene mot de meste av vondter og plager vi måtte ha. Har alternative noen filter for å tenke tanken at helsekostbransjen er drevet av motivet for å tjene penger? Kanskje de tror at alle de fargerike vitaminene selges av ren og skjære godhet? Helsekostbransjen er mer en kyniske ved at de former sitt budskap og spiller på vår ”dårlige samvittighet” om et sunt og godt liv, koste hva det koste vil?

Advarer mot livsfarlig kosttilskudd
Disse må du kaste nå
Populært naturlegemiddel kan gi slag
Advarer mot solhatt
Bransjerådet for naturmidler
Kombinasjon ev legemidler og helsekostprodukter
Dette må du vite om slankepillene (Innhold, bivirkninger og hvilke som ikke er godt dokumentert)

Det må jo være i bransjen interesse at kontrollmekanismer som gjør det mer sikkert også å kjøpe kosttilskudd og vitaminer og slankepiller m.m. Et annet spørsmål er jo om vi faktisk trenger alle vitaminer i pilleform når et variert kosthold faktisk gir oss de vitaminer vi trenger. Etter mitt syn er kontrollen for dårlig og egenkontrollen er stort sett fraværende.
Dagbladet hadde (den16.12.10) en artikkel som flere bør få med seg; Farlig bløff om naturmidler.
”Norske nettbutikker med ulovlige påstander. Farlige naturmidler forbys, men dukker opp igjen med nytt navn.
- Vi avslører en del av de farlige og ulovlige naturmidlene, men oversikt over markedet er vanskelig. Vi forbyr produkter og beslaglegger, men opplever at de dukker opp igjen under nye navn, sier Steinar Madsen, avdelingsoverlege ved Statens Legemiddelverk”.
- Det er så mange nettsteder at det er umulig å ha oversikt. Vår viktigste oppgave er derfor å advare forbrukeren, sier han.
Dagbladets undersøkelser avdekker en rekke tilfeller av ulovlig markedsføring av naturmidler i norske og norskspråklige nettbutikker. Midler som norske og utenlandske myndigheter har advart mot, er lett tilgjengelige. Og det florerer av medisinske løfter som ikke kan dokumenteres.
Rugspiredråper lover hjelp mot astma og kols, kolloidalt sølv skal ifølge flere nettbutikker drepe alle former for bakterier og virus”.
Les resten av artikkel her.
Vi vet at i helsevesenet dør mennesker av feilmedisinering og bivirkninger, men dør det mennesker av alternative preparater og behandling? Det føres ikke noe statistikk over dette på samme måte som i helsevesenet, i alle fall ikke her i landet. Det er ingen rutiner for å melde fra om tilfeller hvor det ender tragisk, hvor alternative preparater kan ha en årsak enten direkte eller indirekte. I enkelte land er det i det minste en viss grad av rapportering, men en kan nok anta at det er betydelig underrapportering generelt sett når det gjelder bivirkninger og direkte plager relatert til naturpreparater.

I følge en rapport fra australske Paediatric Surveillance Unit, som har sett på 39 separate hendelser som er rapportert mellom 2001 og 2003 hvor en har sett på blant annet bivirkninger ved bruk av alternative komplementære produkter. I en annen rapport Adverse events associated with the use of complementary and alternative medicine in children var et av hovedproblemene at foreldre ikke ga barna nødvendige livsnødvendige legemidler. I ett av tilfellene døde en åtte måneder gammel baby av underernæring og septisk sjokk etter å ha levd på rismelkdiett mot forstoppelse siden han var 3 mnd gammel. Alternative medisin kan være farlig for barn og kan være dødelig hvis det tas i stedet for konvensjonelle legemidler. En del foreldre tenker noen ganger at er virkemidler i naturpreparater er "mer naturlig" med færre bivirkninger enn konvensjonelle medisiner. Det er dessverre ikke alltid riktig. En må ta innover seg at naturpreparater ikke er gjenstand for den samme forskning, eller strenge krav til testing før de slippes på markedet.

Dessverre er det mennesker som lar seg lure av kyniske lurendreiere og som får det for seg at de skal slutte med viktig medisinering, mot f.eks kreft, eller rett og slett lar være å ta medisiner. Noe denne artikkelen sier noe om; - Ser pasienter dø av ubehandlet kreft.

En ting man må ha med seg her er at mange ukeblader lar seg gjerne lure til å lage en reportasje ala (eks). ”Kamelkne ekstrakt reddet Kari`s liv”. Mange leser dette og tar det for god fisk. Noe som ikke kommer frem er når intervjuobjektet kanskje faktisk dør 3 – 6 mnd senere fordi det viser seg at preparater ikke har noen effekt i det hele tatt,  og at vedkommende kanskje ikke tar ordinære medisiner som foreskrevet. Lager ukeblader noen oppfølgingsartikler hvor en går litt bak historiene? Nei, de gjør som regel ikke det. I noen tilfeller går det ille og en kan oppleve regelrett forgiftning, som denne artikkel påpeker; - Ble forgiftet av alternativ medisin mot kreft.

En annen hype er såkalte C-vitamin kurer som skal kurerer og forbygge forkjølelse blant annet. Det er foreligger metarapport om C-vitamin fra Cochrane som slår fast at det ikke har noen effekt. En nyere hype i alternativmiljøer er at C-vitamin forbygger kreft, og i tillegg helbreder kreft ved å hive innpå King Kong doser. Sunt bondevett tilsier at har du litt problem med nyrer så kan dette potensielt være livstruende. Du kan lese om dette her også på what`s the harm.net hvor tragisk det kan gå når en tror at vitaminer i King Kong doser virker.

Et stort problem er at mange blander ordinære medisiner og naturpreparater, noe en bør en være svært forsiktig med. En kan endre vikninginsgrad, noe som kan være svært skadelig hvis en ikke lytter til gode råd. Noen tips kan du se her, men det er ikke en komplett liste. Snakk med legen din. Ta kontakt med Legemiddelverket hvis du lurer.

Hei og hå og blåsyre vi få… Aprikoskjerner mot kreft.

Laetrile kalles ofte i alternativ landet for "vitamin B17" som utvinnes av aprikoskjerner. Her er det også blåsyre. En bieffekt av kreftbehandling med laetrile kan ha den litt leie bivirkningen at en kan bli blåsyreforgifet. La oss se litt på galskapen.
 
Høres det for godt ut til å være sant når det blir fremsatt fremsatt påstander som ; Får vi i oss riktige næringsstoffer, substanser som er forsvunnet i det moderne kostholdet, kan vi unngå kreft, hevder forfatteren av boka  «En verden uten kreft. Historien om vitamin B 17» – amerikaneren G. Edward Griffin, en konspirasjonsklovn som trekkes frem i en rekke sammenhenger i alternativmiljøet. Det er ikke måte på hva denne Griffin ”vet” om en rekke emner.

Teorien er som følger; Vitamin B 17 har en spesiell sammensetning: Den består av to deler glukose (sukker), en del benzaldehyde, og en del cyanid.
Cyanid (blåsyre)kan være giftig og dødelig i for store mengder, men låst inne i B17 er det i følge Griffin ufarlig, han hevder: 
“Bare èn substans kan låse opp B17-molekylet og utløse cyaniden.  - Det er et enzym som heter beta-glukosidase. Når B17 kommer i kontakt med dette "åpnende" enzymet i nærhet av vann, løser det ikke bare ut cyaniden, men også benzaldehyde, som er giftig i seg selv.
Når disse to giftene virker sammen, blir de minst hundre ganger giftigere. 
Det snedige er at det åpnende enzymet ikke finnes i farlige mengder noen andre steder enn ved kreftcellene, hvor det finnes i rikelige mengder. Resultat: B 17 slipper løs giftene sine ved kreftcellene, og bare der. For å beskytte resten av kroppen mot cyanid, har vi et ”beskyttende” enzym som finnes alle andre steder enn ved kreftcellene. Dette enzymet nøytraliserer cyanid, og gjør det om til biprodukter som hevdes å være sunne og viktige for helsen vår”.
Griffin hevder at seks til ti aprikoskjerner om dagen er sunt, og ikke vil gi bivirkninger hos friske mennesker.  Man kan kjøpe B 17-tilskudd på internett, lovlig, fra andre EU-land. Men det er ikke lov å selge over disk i Norge, ifølge Legemiddelverket.
Poenget er at forskningen som er gjort viser at dette ikke dreier seg om noe gjennombrudd i det hele tatt, men om stygge bieffekter i form av forgiftning ved høye doser. Vitamin B 17 er lite kjent i Norge, og det er forbudt å selge som naturmiddel eller legemiddel, med den begrunnelse at det inneholder blåsyre. Mattilsynet advarer mot å spise for mye aprikoskjerner.
På den danske kreftforeningens hjemmesider kan vi lese:
- “Flere internettsider reklamerer helt udokumentert med amygdalin som en mirakelkur mot kreft - ofte internettsider som samtidig selger amygdalin eller laetril (vitamin B17)som kostilskudd. Kreftpasienter frarådes å kjøpe kosttilskudd med amygdalin over internet”.
Videre vises det til et klinisk forsøk fra 1982, hvor 178 kreftpasienter først ble gitt B17 gjennom injeksjoner. Behandlingen ble så fulgt opp med tabeletter.
- Konklusjonen på undersøkelsen var derfor, at der ikke var grunn til at gjøre ytterligere undersøkelser – der var ingen positiv effekt på overlevelse og bivirkningene var mange og alvorlige.
Bivirkningene som nevnes fra den danske kreftforeningen er kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, forvirring, blåfarging av huden, lavt blodtrykk, nerveforstyrrelser, koma og død. Laetrile presenteres som vidunderkuren over alle vidunderkurerer som de aller mest ytterliggående alternative bråker om når de kan og fyller nettsider og diskusjonsfora opp og ned om dette stoffets fantastiske, men akk bare anekdotiske effekt på kreft.
Som Gunnar Tjomslid påpeker i sin artikkel på fritanke.no
”Problemet er at det ikke virker. Allerede for 30 år siden ble det gjort en sammenligning mellom pasienter som brukte laetrile og kreftsyke som fikk annen behandling, og studien avslørte at behandling med laetrile ikke viste et eneste tilfelle av positiv effekt. Ingen ble helbredet, og ingen laetrilebrukere fikk kreften stabilisert. Levetiden var nøyaktig like lang som man forventet fra pasienter som ikke mottok noen behandling for kreften. På toppen av det hele ble det avdekket at flere av pasientene opplevde symptomer av blåsyreforgiftning."
Ja, du leste riktig. Aprikoskjerner inneholder nemlig hydrogencyanic, også kjent som blåsyre, og inntar man for høye doser av dette kan det skade organer og være direkte dødelig.”
I USA kan salg og anvendelse medføre fengselsstraff og blir av legemiddelmyndighetene der omtalt som kvakksalvermedisin.

Miracle Mineral Solution - MMS

Bare navnet får det til å gå ilinger gjennom hypofysen. Ikke bare navnet, men også hva de hevder denne mirakelkuren kan hjelpe i mot. Det norske geniale navnet er: multi mikrobiell sanering. Sjekk ut denne lapskausen av regelrett vås:
“This Breakthrough can save your life, or the life of a loved one. The answer to AIDS, hepatitis A,B and C, malaria, herpes, TB, most cancer and many more of mankind's worse diseases has been found. Many diseases are now easily controlled”.
mms vrøvl

Hvorfor ikke hive på at MMS fikser Alzheimer, lupus, nyrebekkbetennelse og at det fungerer mot flass. Enhver som påstår at man kan kurere alle sykdommer og lidelser ved hjelp av en eneste metode eller vidundermiddel som ikke har vært gjenstand for omfattende testing, eller har noen som helst basis i vitenskap burde vært srtaffet og stilt til ansvar for sine udokumenterbare påstander. Mennesker som kommer med påstander om helbredelse av stort sette alle sykdommer ved hjelp av en mirakelkur har heller ikke den ringeste anelse om hvordan kroppen fungerer, langt mindre hvor kompleks kroppen faktisk er.

Du kan lese om galskapen og alle de elleville påstandene her også. Det er en del mer eller mindre eksotiske påstander fra diskusjoner på altnett. Et ørlite utvalg ser du gjenngitt under. (altnett er slette i ettertid)
“Ja, de gode bakteriene som vi skal ha i kroppen...blir ikke drept.”
”Ja, helt sikkert. Sjekk kjemien bak klordioksid. Klordioksid er ikke i stand til å røre gode bakterier”

“Klordioksid dreper gjennom oksidasjon. Og det gjør den svært effektivt, siden den kan ta hele 5 elektroner av gangen. MEN, samtidig er det den svakeste oksidanten av alle oksidanter. Det betyr at selv om den tar 5 av gangen, er det bare få utvalgte ting den kan oksidere, siden den er så svak. Dens rekkevidde er altså kort, i forhold til ozon som oksiderer alt som kan oksideres”
Det er en tornado av supersonisk brain garbage - vindmølletøys og regelrett idiotpåstander som vitner om en ikke har en gang helt basale kunnskaper om hvordan kroppen fungerer. Det er stort sett de samme folkene som fyker rundt og hyler og skriker at vaksiner er livsfarlig.

Dagbladets Linn Hanssen skriver om antivaksinasjon under tittelen Ikke tro på disse vaksinemytene og får rettet kritisk blikk mot en del nettfora som lar både ren løgn og sjikane passere ukommentert.
La oss se litt hva miraclemineral.org og det som ligger der av pdf bøker om dette MMS. Har også supplert noe fra andre nettsteder som hyller dette produktet.

Noen påstander: Vi kommer til å omtale det som MMS. MMS er en løsning av 28 % natriumkloritt og filtrert vann. Egentlig er det kun 22,4 % natriumkloritt, da rent natriumkloritt kommer som 80 % natriumkloritt og 19 % natriumklorid og 1 % andre stoffer. – ...

Her er det åpenbart at man kjøper et billig masseprodusert produkt "in bulk". Underlig at det andre steder hevdes at det er "helt rent...."
Hva er mms og hvorfor kan det fjerne patogener? MMS er et middel til rensing av vann utenfor - og inni kroppen. Mirakel mineralet tar livet av skadelige inntrengere i kroppen og gjenoppretter kroppens eget immunforsvar.
Informasjonen er hentet fra Jim Humles egen bok og hans nettsider. Herre min hatt så mye svada.
- ... tar livet av skadelige inntrengere - Hvordan skille "skadelige inntrengere" fra annet? ClO2 kan ikke det.
- ... gjenoppretter kroppens eget immunforsvar. Høres ut som retorisk svada.

Dette er en sterk påstand som krever solid underbygging.
- Det uskadeliggjør skadelige bakterier, virus, sopp, parasitter, ormer og mugg. - Oksiderer tungmetaller, - Nøytraliserer giftstoffer. 

- Jaha rimelig mye svada her. Det er likevel tullprat å si at det "nøytraliserer giftstoffer"; Er stoffenes verden delt inn i gifter og ikke-gifter? Nei. Godt mulig at visse tungmetaller oksideres, det er vel ikke helt usannsynlig det tror jeg gjerne, men det gjør meg enda mer betenkt og skeptisk: Det er på oksidert form at metaller kan tas opp i kroppen; i den elementære formen går det rett gjennom fordøyelsessystemet. Og i kroppen er den oksiderte formen etter det jeg har fått med meg mer giftig enn den elementære.

Dette gjør mms i kroppen
- Lader opp immunsystemet med ammunisjon, kalt hypochlorous acid på engelsk. - Stimulerer immunforsvaret til å gjøre en bedre jobb - Stimulerer kroppen til å kvitte seg med gift og andre skadelige elementer. - Bidrar til å opprettholde en ideell PH på ca. 7 

- Herre min hatt for noe svada. Alt dette pratet om immunforsvaret er ren retorikk. Hva som er ideell pH er avhengig av hvilket vev og hvilket organ det er snakk om, og om det er ekstracellulært eller intracellulært. Om dette på noen måte forandrer kroppens pH (noe jeg er tvilende til) er det all grunn til å være forsiktig...

Klordioksidet fraktes til alle steder i kroppen hvor oksygen normalt fraktes
- Til hele kroppen, med andre ord ...

Når et klordioksid ion kommer i kontakt med et skadelig patogen, river den øyeblikkelig til seg 5 elektroner. En rask kjemisk reaksjon er i all hovedsak en eksplosjon og det er akkurat det som skjer på et mikroskopisk nivå. Skaden til patogenet kommer av at det mister elektroner til klordioksiden og frigivelsen av energi.

- Dette kunne blitt en bra film! Personene som har skrevet dette har åpenbart skummet litt i en kjemibok og kun fått med seg at ved redoks-prosesser skjer en overføring av elektroner... Dette er svada opphøyd i ente potens.. Kom til å tenke på filmen Min Mikropartner.

MMS er helt rent. MMS er det reneste du kan ta. Det er kun et mineral og inneholder ingenting annet. Det er ikke en medisin. Det er derfor ingen bivirkninger, men på grunn av utrenskingen bringer den opp kvalme og evt. diaré og oppkast om du har tatt en dose så høy at kroppen får mye avfall den må kvitte seg med på en gang.

- Lenger oppe står det at det inneholder en viss prosent natriumklorid, samt 1% andre salter. Dermed er det pr. def. ikke rent. Grunnen til oppkast er at dette er absolutt noe du ikke trenger å tylle i deg, langt mindre i store doser, det er kort og godt farlig.
 
- Ikke medisin, nei, og det er nok lurt at det ikke lanseres som medisin heller, for da kunne de fått problemer... men, heisann var det ikke så at dette kurrer gruff hiv og Aids og en rekke andre sykdommer? Vel, i Norge er de nok litt mer forsiktig uten at et endrer bildet nevneverdig.

Det er ingen bivirkinger ved å bruke MMS - Så et har ingen bivirkninger, nei, men kvalme, oppkast og diare er altså ikke bivirkninger. Ehhh….. ok…da så…
Hver dråpe inneholder en voldsom styrke og du vil slippe å tenke på sykdom når du har MMS i hus. Selv de dødeligste bakterier og virus tilintetgjøres hurtig med hjelp fra MMS. ALLE skadelige mikroorganismer og syke celler i kroppen blir tatt livet av” 

Akkurat Legemiddelbransjen og hele den medisinske forskningen som gjøres er heeeeeelt unødvendig. Det er bare å avikle sykehus og legeordninger og utstyre alle med et bandolær av MMS og alt blir så bra så, siden den kun tar vekk kun de slemme virusene og syke celler…  Herre … 

Flere helsemyndigheter advarer nå mot en såkalt mirakelkur
(Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement eller multi mikrobiell sanering) bare navnet burde føre til at alarmen går på riksplan mot dette tøvet.


En kynisk ansvarsfraskrivelse

En ting jeg er lei å høre om, er at legemiddelbransjen kun er ute etter pengene. Ja, det er selvfølgelig interessert i å tjene penger, men få vet hvordan de reelt sett arbeider og hvor lang tid og hvor mye det rent defakto koster å lage en effektiv medisin mot en alvorlig sykdom. En prosess med å utvikle en effektiv medisin for en f.eks oppdaget sykdom, til den kan lanseres på markedet er lang og et mulig senario kan gå som dette:
legemidels vei til marked
 • Det går kanskje 10 – 15 år
 • Det testes på 2 000 til 10 000 mennesker
 • Man undersøker og kasserer mange tusen stoffer fordi de ikke har noen helbredende effekt
 • Brukt 10 - 30 milliarder kroner, inkluder kanskje 5 - 8 milliarder til midler som ikke hadde effekt.
Så blir det tatt patent som stort sett fungerer i 20 år. Grunnen til at de tar patent er for å dekke inn kostnader med utvikling av medisinen og sitte igjen med en fortjeneste. Når patentet utgår etter 20 kan konkurrenter lage tilvarende medisiner, ofte kalt kopi preparater. Kopimedisin er i all hovedsak en del rimeligere fordi arbeidet med forskning og utvikling allerede er gjort av virksomheten med patentet.
 
Selv nå er ikke den som har patentert medisinen sine helt sikre på at dette vil bli en suksess. Det hender noen ganger at f.eks bivirkninger kanskje er for dårlig utredet og i verste fall må medisinen trekkes fra markedet med et stort tap som følge. Strengt tatt så burde en si at testfasen er der hvor det nok av og til svikter.

Hvordan skjer utviklingen i alternativ markedet. Er det noen prosesser her som kan illustre hvor langt tid det tar før en får en ide til det lanseres på markedet som den ultimate kombikur mot det meste, lurium fantastikum.

Forskning i alternativmarket:
 
 • Det går kanskje 3 - 6 mnd hvor mesteparten av tiden går med til å finne et kult navn, samt slå opp i en biologibok om hvordan sånn ca dette kan fungere. Her er det viktig å smøre på med litt fjonge ord, gjerne litt nano, kvante, bio - ord og vendinger som høres ”riktig” ut og som funker i markedsføringen.
 • Det testet på en håndfull mennesker som skriver rosende anekdotiske historier om hvordan kuren/alternativmedisinen forandret deres liv.
 • Man finner noen leger av klassen ”noksagt” og overbeviser disse om at lurium finurlium hjelper mot nesten alt (bare man har den rette innstilling off kårs…) Evt doktor/professor titler brukes for hva det er kan hvor man frir til den ofte kjente tankefeilen ”appell til autoriteter” syndromet hvor mennesker med de kule titlene må jo ha rett siden de er autoriteter i selve….ehhhmmmff tittelen… i alle fall.
 • Man overdriver sterkt hva preparatet skal hjelpe mot sånn i tilfelle at det skulle vise seg å ha en mulig gunstig effekt på et eller annet uansett.
 • En markedsfører dette i stor skala, først innefor alternative miljøer som igjen uten kritikk eller omtanke anbefaler dette til alle de kjenner.
 • Hvis rapporter viser at lurium fantastikum ikke fungerer som det skal, så hives beskyldinger om Big pharma konspirasjoner frem.
 • Eieren/eller han som blandet sammen lurium fantastikum ler hele veien til banken, for han vet at det finnes nok fjols som kjøper produktet uansett og som ikke er mottakelige for fornuft og motforestillinger samme hva du forteller.
lovnader
copyright © 2007-2010, Rudis Muiznieks - Creative Commons Attribution 3.0 License

Slett moral og profittjag

Det er et paradoks at alternativbehandlere/medisinere som bruker alle muligheter den har til å kritisere legemiddelindustriens jag etter fortjeneste faktisk er anda et hakk verre. De bruker ikke særlig mye penger for å dokumentere at produktene har noen effekt. Bransjen gjør seg en bjørnetjeneste ved at de unnskylder sin egen manglende vilje til forskning ved at de bruker argumenter om at de ikke kan tjene penger på det.

Å hindre mennesker i å spise helsekost eller kjøpe alternative mirakelkurer er noe drøyt, men en må ta inn over seg at alle de som selger en kur som lover gull og grønne skoger, gjør dette fordi det finnens en del mennesker som har svært få motforestillinger og kritisk sans.

I helsekostbransjen finnes mange store multinasjonale aktører som har svært så god inntjening, og som burde forske ordentlig med kontrollerte forsøk som det legemiddelselskapene gjør. De gir tilsynelatende inntrykk av at de driver forsking og testing i større skala, men dessverre er snarveiene mange her. Den ”påviste” reell effekt av en del markedsførte vitaminer bærer preg av anekdotiske historier og kreative markedsføringstriks. Bruk av kjendiser er vanlig som villig forteller om hvor fantastisk produktet er for oss og hvor de gjengir sine innøvede anekdotiske mantraer at: ”bare du bruker produktet får du et lettere liv du også”
Fokuset legges på markedsføringen som er mer profesjonelt lagt opp og her fyres det av en del penger, rett og slett fordi det lønner seg.

Det er ikke galt å tjene penger, men det er galt å tjene penger når en lover gull og grønne skoger og ikke kan vise til noe enn tåredryppende historier om virkning, og samtidig lansere påstander om at det helbreder kreft, AIDS og gud vet hva. Dette er sjarlataner som skaffer seg en levevei og bryter markedsføringsloven, produktkontrolloven, legemiddelloven, skatteloven m.m. Hvor lenge skal en gjemme dette tullet bak ”åndelige argumenter” og; ”alle må få tro det de vil og en må ikke ta fra mennesker sin valgfrihet” Nei, nei og atter nei. Jeg kjenner jeg blir rasende på dette tullet. Valgfrihet er viktig, men la de da velge mellom realiteter som befinner seg i virkeligheten.
Kreftsyk advarer mot healere
Tre av fire alternative behandlere bryter loven
- Det er mord
46-åring døde av kreft etter behandlingsnekt
Kreftsyke sa nei til behandling
Her er boksen som skal zappe bort kreft og aids
Norge har et kvakksalverproblem  

Da er vi jo rett over på problemstillingen ansvar? Hva hadde skjedd hvis en person kjøper f.eks MMS (Miracle Mineral Solution) av en selger og hvor kjøper tyller i seg dritten og faktisk stryker med? Hvem kan de etterlatte saksøke? Når det gjelde legemidler kan en saksøke legemiddelselskapet herfra til Narnia hvis det viser seg at en eller annen falt død om og det kunne påvises at legemiddelet var årsaken. Hvem er reelt sett ansvarlig hvis en tyller i seg f. eks MMS (Miracle Mineral Solution) og faktisk stryker med? Er det produsent en skal saksøke eller importør, selger(ere) som er ansvarlig for salg og markedsføring? Det er ikke helt innlysende hvor ansvaret her ligger, er det vel? Dette er et juridisk minefelt hvor søksmål i flere ledd fort kunne blitt resultatet.

Til slutt

Jeg ser en del prater varmt i alternative kretser om at en kan kjøpe en del vitaminer og remedier i utlandet. Det er ikke lurt. Du vet ikke hva du får. Nå viser det seg at også norske leverandører og nettbutikker selger produkter som ikke er lovlige og som i tillegg bare bytter navn hvis Statens Legemiddelverk forbyr produkter. Før jul i 2010 var det en større artikkel i dagbladet om dette som jeg anbefaler at du leser. Det kan inneholde bakterier og stoffer som faktisk er forbudt og som kan påvirke din helse i negativ retting.

Det samme rådet er myntet på legemidler. De er regelrett gambling med egen helse å importere legemidler fra utlandet. Et ordtak her kan være; piller på nett kan være russisk rulett. Omfanger er økende og også her beslaglegges det en rekke produkter som kan være regelrett livsfarlige. Er du på ferie vær obs på at du også da kan risikere å kjøpe falske legemidler.

Vær skeptisk til hva du putter i kroppen. Nekter du å ta legemidler som legen forskriver så ikke gjør det på sviktende grunnlag. Tror du noen som kommer og forteller deg at remediet ala “lurium 3000” kan fikse alle sykdommer og plager og litt til, så er det reneste nonsens. Når noe høres ut til å være for godt til å være sant, så er det som regel det. Dessverre er det en del som lar seg lure av sleipe triks, fin innpakning. Noen kan også være i en desperat situasjon, de kan ha en dødelig sykdom og er villig til å prøve alt, gjerne alternative produkter som faktisk kan vise seg å være livsfarlige.

Jeg stopper ikke å undre meg over hvor lettlurte en del mennesker er. Derfor er kampanjer som; ingen liker å bli lurt nødvendig. Neste skritt er å få vekket opp våre politikere og få de til å stramme inn lovverket slik at vi kan bli kvitt verstingene som de er alt for mange av.Tidligere blogginnlegg: 
Vi er en nasjon av godtroende fjols
Subjektivismen i New Age bevegelsen
Niburu - Maya og Kosmologien med det rare i
Når kommersiell New Age alternativisme forveksles med livssynsfrihet
Tricks of the Mind and Science of Scams
The Secret stenger realitetene ute!

Andre kilder:
Gunnar Tjomslid har tidligere hatt en svært god artikkelserie på fritanke.no hvor han har satt søkelys på alternativ kreftbehandling. Kan vel egentlig bare anbefales på det varmeste.
Kreftforbundet og positiv tenking Kosthold, oljer og den nye germanske medisin Talltriksing og manipulerende anekdoter Nei, vitamin C og ”vitamin B17” virker ikke mot kreft Konspirasjonsteoriene om legemiddelindustrien holder ikke

Statens Legemiddelverk - Sant og usant om legemidler og naturmidler
Dagbladet.no – Farlig bløff om naturmidler
Dinside.no - Økonomi (diverse om helsekost omtalt i bloggen)
Pernille Nylehns Blogg
Fra Humanist.no - De som ikke ble mirakuløst helbredet
Aftenposten.no/helse
Mattilsynet: Advarsel mot produktet Miracle Mineral Solution, MMS
Helsedirektoratet/giftinformasjonen: Miracle Mineral Solution (MMS) kan føre til forgiftninger.
Bransjerådet for Naturmidler
Lommelegen.no - Kombinasjon ev legemidler og helsekostprodukter
Wikipedia.org (Ben Goldacre)
VG.no/helse - Dette møter dødssyke kreftpasienter på alternativmarkedet
Dagbladet.no
National Cancer Institute, USA
Federal Institute for Risk Assessment, Tyskland:
Forskning.no: Slik lager man nye medisiner