Mannen som har juridisk frijazz som levebrød del 3

Norge er frikjent for brudd på menneskerettighetene i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Norge har ikke brutt artikkel 8, retten til respekt for privatliv og familieliv heter det i dommen som nylig er publisert. Saken omhandler en mor som ble fratatt babyen sin kort tid etter fødsel, som ble adoptert bort. Dommen ble avsagt med knappest mulig flertall 4 – 3.

Saken er også omtalt her, og har en forhistorie som også er av betydning for hvorfor saken kunne få den avgjørelsen den faktisk fikk.

Mindretallet (3 dommere) argumenterer med at adopsjonen var et brudd på menneskerettighetene. De mente at biologiske røtter ble kuttet ved en adopsjon og at dette ikke er til barnet beste.

Flertallet (4 dommere) sier at fosterforeldrene er barnets faktiske og psykologiske foreldre og mener at gutten har en selvstendig interesse i at hans familiesituasjon ikke blir endret. Han er sårbar og har ekstra behov for trygghet og forutsigbarhet. En adopsjon vil styrke hans bånd til sine fosterforeldre og gi ham økt trygghet. kilde


Forkortelser: 


Marius Reikerås førte saken for foreldrene/besteforeldrene og jeg skjønner at han er skuffet. Men i etterkant av dommen begynner han å rote det til. Marius Reikerås hevder nå i en rekke innlegg på Facebook at den av dommerne som er fra Norge, som stemte for frifinnelse (Erik Møse), er inhabil. Han begrunner dette med at Møse er ansatt i Høyesterett og at det er Høyesterett som part i saken.

I tillegg sier Reikerås at han vil forsøke å få anket avgjørelsen inn for storkammeret, hvor et av Reikerås punkter er at det deltar en norsk dommer. Dette viser at Reikerås ikke særlig godt informert om hvordan EMD faktisk fungerer. Han bør definitivt prosedere på helt andre momenter som er relevant for selve saken. 


Møse har permisjon fra sin stilling som dommer i Høyesterett så formelt sett har han et ansettelsesforhold til Høyesterett. Men å være i permisjon kan ikke likestilles med å ha et aktivt ansettelsesforhold. For å være overtydelig her - I permisjon er arbeidsplikt suspendert, totalt!

I EMD sine saksbehandlingsregler Rules of Court: så står følgende i rule 4:
«In accordance with Article 21 § 3 of the Convention, the judges shall not during their term of office engage in any political or administrative activity or any professional activity which is incompatible with their independence or impartiality or with the demands of a fulltime office.»
Her er det viktig å merke seg at det snakkes om «activity», altså aktivitet. 

Reikerås hevder også at Møses arbeidsgiver (Høyesterett hvor han har permisjon) er part i saken mot Lobben: Høyesterett er ikke part i saken. Det er staten Norge som er part og hvor regjeringsadvokaten som får sine instrukser fra regjeringen og departementene som prosederer saken på vegne av staten.

Reikerås har påstått en rekke ganger hvor han mener at domstolene i Norge er de som reelt sett blir satt på rettslig prøve i EMD, fordi det er tidligere avgjørelser som blir testet der. Det er ikke helt riktig. I EMD er det Staten som er motpart, etter at domstolene har sagt sitt. Saken går ut på å undersøke om EMK er brutt, om Staten som sådan har brutt EMK. Høyesterett er helt uavhengig av dette, de kan ikke instrueres av regjeringen, og de er derfor heller ikke part i saken for EMD.

Det er også verdt å ta med i betraktningen at partsforholdet i norske domstoler er annerledes enn i EMD.

I de nasjonale domstoler vil det være barneverntjenesten som er part (i en barnevernssak). Barneverntjenesten er ikke part i EMD. Behandlingen i EMD er ikke en realitetsbehandling av saken, men en sak om Norge (som stat) har overholdt sine forpliktelser til EMK. Dette gjør det også vanskelig å direkte sammenligne slike saker mellom ulike land da det nasjonale slingringsmonnet er tilstede for fungerende rettsstater. Det er det støttespillerne til Reikerås ikke får med seg.

Reikerås forsøker å gi inntrykk av at det er den institusjonen (altså domstolen) er den som reelt sett blir dømt i EMD. Det blir ikke riktig. Poenget er at EMD skal avgjøre om spillereglene i EMK er brutt, i denne saken artikkel 8. Den private part må først kjøre saken i nasjonalt rettssystem og se om omsorgsovertakelse/adopsjon blir opprettholdt. Først når dette er avklart, kan saken sendes til EMD: Men da er temaet om EMK er brutt.

Domstoler er uansett ikke partiske. De tar stilling til juridiske spørsmål. De er ikke barnevernets representant. De er ikke den private parts representant. De er en uavhengig avgjørelsesmyndighet. Dermed blir det meningsløst å hevde at Møse er inhabil og at Høyesterett er på prøve i EMD. Jeg tror Reikerås vet dette, men hans støttespillere fra ulike hatgrupper mot barnevernet sluker det Reikerås kommer med uten en enste motforestilling.

Reikerås viser også til at det er underlig at en norsk dommer kan sitte i EMD og avgjøre saker for EMD. Det er ikke underlig at en norsk dommer er med, det er et prinsipp som følger av at medlemsstatene kan blir dømt i EMD, og da er det et demokratisk og rettsikkerhetsmessig prinsipp at en dommer kommer fra den aktuelle nasjonalstaten, jfr rule 26.


Oversatt: Rettskammeret skal bestå av presidenten i vedkommende seksjon, samt dommeren som er valgt fra det landet som saken angår. Det skal sitte en norsk dommer i saker mot Norge. Erik Møse har ikke noe verv eller aktivitet i strid med EMD sine saksbehandlingsregler, uansett hva Reikerås personlig mener om dette!

Det er jo oppsiktsvekkende at Reikerås holder på slik mot en dommer i en sak man er en del av. 

Hva koker dette ned til? Reikerås er naturligvis skuffet for at saken ikke førte frem. Men å produsere konspirasjoner om en oppkonstruert inhabilitet blir bare for dumt. Reikerås kommer til å messe videre med enda mer juridisk frijazz, og støttespillere hans vil klappe henrykt i sine hender. Det bør de ikke gjøre. Saken er for trist og alvorlig alvorlig til det.

Et godt råd er at Reikerås leser dommen grundig, særlig begrunnelsen fra mindretallet som ville dømme Norge. Der ligger det betraktninger og begrunnelser som Reikerås kan bruke ved en eventuell anke til storkammeret i EMD. Det fordrer at Reikerås krever en anke (begjæring kalles det i EMD). Anken behandles av et panel som avgjør om saken skal godkjennes for storkammerbehandling.

Elin Gregusson virker å være stolt at hennes gode venn Marius Reikerås har fått prosedere en sak i EMD. Hun mener som Reikerås at Erik  Møse er inhabil. Det må hun gjerne mene, men det er han altså ikke.


Det er slett ikke umulig at denne saken slipper igjennom storkammeret i EMD, men det vil i ta langt tid. Det fordrer at Reikerås leverer en anke som tar utgangspunkt i den eksisterende dommen, og ikke tuller dette bort i konspirasjonstøv som han og hans støttespillere spinner på i denne saken.

Oppdatert 05.01.2018
Elin Gregusson som fortsatt samarbeider tett med Marius Reikerås (de jobber også tidligere sammen i den famøserettsikkhetsgruppen som fikk et kort liv) gir også inntrykk av at hun er vel bevandret i jussens verden. Det er hun definitivt ikke. Hun bruker mye av sin våkne tid på tull og konspirasjonstøys, og en manisk tagging av ulike offentlige etater, domstoler, dommere, politikere, kommuner osv.  Hun har nå laget nok et langt åpent innlegg på sin egen Facebookvegg hvor hun klarer å lage konspirasjossuppe på at Lovdata KUN har lagt ut et sammendrag av dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) av 30.11.2017 med link direkte til hele dommen fra EMD
  

I forbindelse med dommen og denne konkrete saken uttaler Elin Gregusson:    
"Lovdata er en av flere private virksomheter i Norge, der noen tjener penger på andres ulykke. Det hender de ansatte gjør prioriteringer som minner til forveksling om vennskapelige bestillinger"
Med all respekt, dette er tøv. Lovdata er ikke en aktør som tjener penger på andres ulykke. Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig selvfinansierende stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Etablert i 1981 av Universitetet Oslo samt Justis - og beredskapsdepartementet.

Lovdata tilbyr tjenester med søkemuligheter tilpasset advokater og jurister og andre profesjonelle brukere. Dette tar de betalt for

Lovdatas tilbyr på sitt nettsted flere viktige og sentrale rettskilder gratis. Informasjonen omfatter gjeldende lover og forskrifter – samt nye avgjørelser fra Høyesterett, lagmannsrettene og sammendrag på norsk av dommer fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Gregusson skriver videre: 


Sammendrag av dommen er lagt ut gratis. Ønsker damen den komplette dommen oversatt til Norsk med linker og uttalelser (også mindretallets konklusjon) i sin helhet, så er det rimelig å anta at dette er noe som det tas betalt for som en tjeneste. Dommen foreligger enn så lenge på Engelsk og kan lastes ned her

Å antyde at Lovdata driver med rene vennetjenester og utelater noe som helst blir for dumt! Etter at jeg påpekte Gregussons feil og tull (som hun kaller babbel), så har hun gått fullstendig berserk inne på sin egne åpne facebook-profil hvor hun hevder hun er mobbet og hetset fra morgen til kveld, fordi noen påpekte at det hun hevder ikke stemmer. Det er slik hun svarer på kritikk. 

Oppdatert 20.02.2018
Dessverre tror jeg Marius Reikerås nå kan rote til saken jeg viser til. Saken er ifølge Reikerås anket inn for storkammeret i EMD, men istf å argumentere sak (som han burde), så går han igjen løs på at en av dommerne i saken var Norsk og var ifølge Reikerås inhabil. Reikerås ser ikke ut til å forstå at Møses permisjon er ikke i strid med EMD sine retningslinjer.

Link


Saker er uansett vanskelige å få inn i storkammeret, da skal de være prinsipielle for flere land. Om denne saken er prinsipiell nok gjenstår å se.  Jeg tviler på at Reikerås klarer å få dette frem hvis han angriper prinsipper som faktisk ikke er i strid med regelverket. Jeg håper Reikerås klarer å konsentrere seg og bruker aktivt det mindretallet anførte, fordi det trengs en prinsipiell avklaring av adopsjon i slike saker. Dette er kan kanskje være en av de sakene.

Det Reikerås ikke informerer om er at det er fem dommere som avgjør om saken skal slippes inn til storkammeret. Disse fem dommerne skal velges blant de 17 dommerne som sitter i storkammeret (grand chamber). Så de fem vil da ikke sitte i selve behandlingen av anken, etter det jeg kan forstå.

I storkammeret mener jeg reglene er slik at det kan (eller skal) sitte en dommer fra den staten som var part i saken, i vårt tilfelle Møse. Men dette er jeg usikker, for reglene rundt Rules of Court er endret noe, så henvisningene stemmer ikke helt lenger.

For å få en sak inn i storkammeret, så må følgende være påvist:
The party shall specify in its request the serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the Protocols thereto, or the serious issue of general importance, which in its view warrants consideration by the Grand Chamber.
Dette betyr at Reikerås må vise at saken gjelder særlige grunner som:
1) Tolking eller anvendelse av EMK (altså ny forståelse av EMK eller endret/ny anvendelse av EMK)
2) At saken av andre særlige grunner som er almennjuridisk interessante for konvensjonsstatene.

Jeg unner foreldre/besteforeldre i denne saken den beste hjelpen de kan få, men jeg er redd de ikke får det når de bruker Reikerås, og at han nå ser ut til å angripe saken med «ikke argumenter». Jeg håper han ikke bruker dette siste stuntet sitt om at Møse er inhabil som argumenter i saken, da kommer saken ikke inn for storkammeret. 
Oppdatert: 20.02.2018Kilder:


Relaterte bloggposter:Guds pengegriske dørvakt

Visjon Norge-predikanten Jan Hanvold rir igjen. Mannen har bygd opp et konglomerat av virksomheter finansiert av minstepensjonister og uføre. Han har plukket opp mye av retorikken og teknikkene som vekkelsespredikanter er kjent for å bruke. Hanvold har lært seg hvordan man skal samle inn penger ved hjelp av banal og ekkel fryktretorikk hos de som i utgangspunktet har minst å rutte med. Han har samlet inn rundt 1 milliard kroner de siste 15 år. Anbefaler alle å se dokumentaren som NRK har laget om pengepredikanten.


Hanvold er en con man og er like kristen som en rull med glava. Det hindrer han ikke fra å forkynne pengeevangeliet hvor han har tatt på seg jobben som Guds dørvakt på jorden. Hanvold har tatt på seg jobben med å kreve inn cover charge, slik at du blir helbredet fra alskens sykdommer og får en vindusplass i himmelen. Bare husk å fyre opp bankkortet. Gjerrige går til helvete… Så, da vet du det! 

Hanvold har ingen grenser. Den 14.11.17 Legger han ut et innlegg på sin åpne Facebookside hvor han hevder at en navngitt person var blitt spontant helbredet etter at han ba for vedkommende, ikke bare det, men legene fikk sjokk må vite. Mannen lå på intensiven ved Kongsberg sykehus. 


Så kommer den syke mannens datter inn i kommentarfeltet til Hanvold. Datteren er krystallklar her. Det likte han så dårlig at han slettet hennes innlegg. Det er mulig han tror at ikke det ble lagt merke til, men den gang ei.

Så kommer det en datter (stedatter) til på banen. Hun er like klar og bekrefter at «navn» slett ikke er frisk og oppegående som Hanvold påstår.  


Hanvold bør øyeblikkelig ta turen til Oslo universitetssykehus -  Avdeling for kreftbehandling og sørge for at legene også der kan "bli helt sjokkert, bare han får salvet og bedt for de kreftsyke".  

For de som forholder seg til bibelen:
Lukas 16:13 
«Ingen tjener kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon»
Hanvold forholder seg til pengeevangeliet:
Hanvold 1:2017
«Gjerrige folk, de kommer ikke inn i Himmelen, det er garantert, altså. De går til Helvetet, for gjerrighet er det verste Gud veit»
Apropos uføre. Denne sjarmklumpen mener seriøst at du må gi opp uføretrygden hvis du skal bli helbredet. Jeg håper da virkelig ikke noen følger Hanvolds råd. Dette er ren faenskap og kynisme på sitt verste!

Kilde: Nettavisen.no 
Jan Hanvold er ikke glad i kritikk, noe artikkelen under illustrerer. Han har tidligere fått slettet Twitterkontoen til profilen Helene Harepus, som la ut en rekke videoer fra Visjon Norges sendinger som viste Hanvold og medarbeiderne hans i aksjon. Twitter er underlagt amerikansk lovgivning, og det utnyttet Hanvold ved å klage profilen inn for brudd for opphavsretten.


Hanvold fornekter seg ikke. Nå angriper han også døtrene til den svært syke mannen.

Døtrene er i følge Hanvold ufrelste og fiender. Ikke bare det, døtrenes kommentarer på sosiale medier er djevelens verk. Hanvold har frekkhetens nådegaver og er en svindler og sjarlatan som gjemmer dritten sin bak religiøsitet. Det vil si hans egen perverterte tolking.

Jeg kan anbefale alle leserne til å sjekke ut hylekoret.no - Der ligger det en rekke videoklipp av Hanvolds usmakelige svovelpastorale tigging etter penger. Det er til å spy av!

Noen andre usmakeligheter:
Gjerrige folk går til helvete 2.0
«Helbredelse og Uførestrygd»
– Står du Herren imot kan du fort dø i en ulykke
Slik håner du Djevelen
"Med latter og 1500 grunker"

For de som kaster penger etter mannen er det greit å se klippet:
 - Slik flytter Hanvold penger til egne selskaper

Det er vel neppe noe som tilsier at denne mannen gir seg med dritten sin med det første. Det er uetisk, kynisk og direkte menneskefiendtlig det han driver med.Kilder: 
NRK - Hanvold så rødt 
Erik Stephansen - Helene Harepus mot Hanvold Mannen som har juridisk frijazz som levebrød del 2

Juristen Marius Reikerås forsøker å fremstå som ekspert på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Problemet er imidlertid at en del av det han kommer med rundt temaet i all hovedsak er preget av juridisk frijazz. Han viser ofte til dommer som ikke er sammenlignbare, og roter med hva som er straffesaker og privatrettslige saker … igjen. 

                                                  Bilde: kesu87 / 123RF Stock Photo

Reikerås gjør sine hoser grønne i et ekstremmiljø preget av hat mot barnevernet. Der er de ikke særlig opptatt av å stille for mange kritiske spørsmål, eller som evner å stille kritiske spørmål. Der kommer han unna med alle mulige tåpelige juridiske tolkinger som Reikerås vet fører til at han geniforklares.

Det verste er at han sender av gårde et stort antall e-poster til departementer og andre instanser som er det reneste sludder. Jeg syns faktisk synd på de som gjennomgår henvendelsene fra Reikerås, og må forholde seg høflig og korrekt til en dilettant som kommer med så mye vås og juridisk frijazz.
 

Det er noen forkortelser som er sentrale: 
Barnekonvensjonen (BK)
Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Nå er Reikerås i gang igjen med en ny runde med juridisk Frijazz. Reikerås mener at lukkede høringer i Fylkesnemnda er i strid med menneskerettighetene. Er de nå det riktig?   
Saken Reikerås viser til finnes her: CASE OF LAMBIN v. RUSSIA (Fra menneskerettighetsdomstolen) Du kan også laste ned PDF-versjon her

Saken Rekerås viser til er en straffesak, og dermed ikke sammenlignbar med en fylkesnemndssak. Dette påpekes også av domstolen, se følgende sitat fra premiss nr 34: 
«There is a high expectation of publicity in criminal proceedings».

Reikerås ser ikke forskjell på straffesaker og sivile saker. Saker i fylkesnemda går etter tvisteloven, ikke straffeprosesslov!

Det er også et poeng at EMD ikke sier at alle saker skal være offentlige uten unntak. I dommens premiss 35 står dette:

«This general rule only permits a limited number of exceptions and in any case a court must have weighty reasons to circumvent it.».

Med andre ord: Det finnes unntak. Men det nevner ikke Reikerås.

En av de såkalte «weighty reasons» er taushetsplikt. Det er ganske åpenbart at de som er involvert i en fylkesnemndssak ikke ønsker at saken skal være åpen. En kan sågar argumentere for at det ville være et brudd på retten til privatliv (beskyttet av EMD) dersom slike saker skulle være åpen for allmennheten. Det er også verdt å merke seg at det ikke finnes en eneste avgjørelse fra EMD som sier at lukkede forhandlinger i barnevernssaker er i strid med EMK. Ikke en eneste!


Enda mer tull og tøys fra Reikerås

Marius Reikerås hevder at offentlige tjenestemenn må stå til personlig ansvar, i kraft av EMK.

For å underbygge sitt standpunkt så viser han til et av de originale utkastene til EMK, fra 1949. Det er rimelig spesielt og uredelig av Reikerås. 


For det første er EMK et dynamisk dokument, det vet Reikerås godt. Dermed vil dokumenter som er over 60 år gamle har liten (VELDIG liten) vekt i tolkingen av dagens EMK. Dessuten er det EMD som utvikler bruken av konvensjonen, noe Reikerås også unngår å nevne. En jurist vil raskt se at det er i EMD sin praksis en slik forståelse må finnes. Det gjør ikke Reikerås.

Hva sier så EMD om det personlige ansvaret for off. Tjenestemenn?

Vel, det EMD sier er at staten skal reparere der brudd på EMK har skjedd. Dette betyr økonomisk kompensasjon, og dette følger direkte av EMK. Det som derimot IKKE følger direkte av EMK er hjemmel til å pålegge staten å straffe eller rettsforfølge de involverte tjenestemennene.
EMD har aldri avsagt en slik avgjørelse.

Grunnen er enkel: Det er den enkelte nasjonalstat som har ansvaret for å tiltale eller rettsforfølge for brudd på lovverket, inkludert menneskerettene (som i Norge er likestilt med Norsk lov). Men det står i EMK at ingen kan straffes uten rettslig grunnlag. Dermed skal alle straffeprosesser ha hjemmel i straffeloven i Norge. EMD har ikke anledning til å pålegge staten å straffe noen. Dersom EMD gjorde det, så ville det faktisk være brudd på EMK sitt krav til «fair trial»; Den tiltalte skal stilles for en åpen rett, og ha rett til ankemuligheter. Det samme vil gjelde sivil rettsforfølgning.

EMD pålegger aldri enkeltpersoner ansvar. EMD dømmer ikke enkeltpersoner. Det er staten som rettssubjekt som dømmes (eller frifinnes). Når Reikerås påstår at det er grunnlag for straff eller rettslig forfølgning mot enkeltpersoner etter EMK, så viser det bare at han totalt har misforstått hva EMD driver med og hvilken kompetanse domstolen har. Rettere sagt, det er mulig han vet dette, men for hans publikum så kan han tolke dette som han selv ønsker, fordi det er i det ekstreme delene av konspirasjonsmiljøet, avdeling barnevernshat Reikerås er å anse som orakel, samt det er her han henter inntekter. Sa kan han tillate seg å juge, omtolke jussen akkurat slik det passer han.  


Mannen som har juridisk frijazz som levebrød ...

Marius Reikerås, en avskiltet advokat som er ute med juridisk frijazz atter en gang. Også denne gangen handler det om hans tolkinger av brudd på menneskerettighetene og saksgangen i barnevernsaker. 

Marius Reikerås fremstår som ekspert på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Problemet er imidlertid at en del av det han kommer med rundt temaet i all hovedsak er preget av juridisk vissvass. Han viser ofte til dommer som ikke er sammenlignbare, og roter litt med hva som er straffesaker og privatrettslige saker. Han skriver for et publikum som ikke er plaget av å stille for mange kritiske spørsmål, eller som evner å stille kritiske spørsmål.   


Nå er han i gang igjen, med påstander om omfattende brudd på menneskerettigheter, samt direkte feilinformasjon om saksgangen i barnevernssaker. Det hører med til historien at Reikerås er sett på som et juridisk orakel av en del mennesker som befinner seg i det mørkeste helvete av barnevernshatgrupperinger her i Norge.

Den 23.10.2017 la Reikerås ut følgende på sine egen åpne Facebookvegg: (https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154827421746875Hele innlegget til Reikerås kan også leses herHer går jeg gjennom punktene til Reikerås: 

Det er noen forkortelser som er sentrale: 

Reikerås hevder: 
Rettssikkerhet i barnevernssaker i Norge?Vurder selv, etter å ha lest dette.Vi skal være sjeleglade for at menneskerettsbløffen for alvor er avslørt i utlandet.
Avslørt? Neppe. Det er ikke noe å avsløre. Reikerås pleier kontakt med kristenkonservative politikere i EU parlamentarikere  Thomas Zdechovsky fra Tsjekkia. Det er en del av mønsteret ved Reikerås. Han har kontakt med konservative politikerne, gjerne langt ute på høyresiden.
Hvis ikke hadde vi vært sjanseløse mot dette svært så krenkende regime.
Krenkende regime? Det må gjerne Reikerås mene ...
La oss se nærmere på punktene Reikerås har listet opp: 
1. Barnevernet i Norge:Eneste land meg bekjent i verden, som er gitt makt til å hente barn ut av familier, uten å måtte prøve saken for en domstol først.
Dette stemmer ikke. Fylkesnemndene er et tribunal. Barn kan ikke overtas omsorgen for uten nemdas vedtak. Akuttvedtak skal prøves for nemnda etter en kort tidsfrist. Det er flere land i verden der barnevernet kan hente ut barn gjennom akuttvedtak. Norge er ikke det eneste landet, det er positivt feil.
2. Fylkesnemndene i Norge:Medhold-prosenten for det offentlige i barnevernssaker i fylkesnemndene, var i snitt over 90 % og, for enkelte saker, over 98 prosent i 2010! Dette fremkommer gjennom regjeringens egne tall: Norges offentlige utredninger 2012:5 "Bedre beskyttelse av barns utvikling. - Det biologiske prinsipp"
Det er korrekt. Antallet omsorgsovertakelser har imidlertid ikke økt vesentlig siste årene. Grunnen til den store medholdsprosenten er at det faktisk er relativt få saker ender med omsorgsovertakelser, dermed er de alvorligste sakene godt dokumentert og behovet for omsorgsovertakelse godt begrunnet. Det betyr selvfølgelig ikke at det kan forekomme omsorgsovertakelser som kan være feil, men det er få saker. 
Barn har ingen selvstendige partsrettigheter i fylkesnemnda.
Det stemmer ikke. Eldre barn har egne partsrettigheter. Yngre barn kan få det. Når barnet har fylt 12 år skal det alltid få si sin mening før det blir truffet vedtak om plassering i fosterhjem, institusjon eller om senere flytting. Det skal etter loven legges vekt på hva barnet mener. Barn som har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder, kan opptre som part i saken og kan gjøre partsrettigheter gjeldende, jf. barnevernloven § 6-3 annet ledd. I sak som gjelder tiltak for barn med alvorlige atferdsvansker, jf. bvnl. §§ 4-24 og 4-26, regnes barnet som part uansett alder.

Og EMD har aldri konkludert med at norske regler er i strid med EMK på dette punktet.
Fylkesnemnda er ingen domstol, men et forvaltningsorgan

Fylkesnemnda er et tribunal, noe som er lovlig også etter EMK. Dersom Reikerås hadde hatt rett, så er det unektelig pussig at EMD aldri, jeg gjentar aldri har underkjent fylkesnemndene i sine avgjørelser. Fylkesnemndene følger tvistelovens regler og styres av en juridisk dommer, en legdommer og en sakkyndig dommer. Det er en rettslig prosess som tilfredsstiller alle rettssikkerhetsgarantiene som EMK og barnekonvensjonen setter.
3. Tingrettene i Norge: 
Legger svært ofte fylkesnemndas faktagrunnlag til grunn for egen avgjørelse, og omgjør i svært liten grad fylkesnemndas vedtak.
Lav omgjøringsprosent skyldes at de alvorligste saken i all hovedsak er klare. Det vil også avspeiles i tingretten. Det virker som Reikerås ikke har satt seg inn i hvordan tingretten fungerer. Tingretten legger vekt på det som anføres i retten av advokatene. I norske domstoler er det muntlige forhandlinger, ikke skriftlige.

Barn har ingen selvstendige partsrettigheter i tingretten.
Se punktet over ang fylkesnemndene. Samme regler og resonnement gjelder!

4. Lagmannsrettene i Norge:
I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett av 28.06.2013, som omhandlet tvangsadopsjon, står det følgende:
"Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."
Da har vi det svart på hvitt.
Selv i de mest alvorlige saker som tvangsadopsjon, er regelen altså at du kun får behandlet saken i tingretten og ikke i lagmannsretten.

Som hovedregel får en ikke behandlet saken i lagmannsretten. Men lagmannsretten kan slippe anken inn, selv om nåløyet er trangt. Dette fremgår av tvisteloven, som også Reikerås ville sett om han hadde slått opp i loven og tolket Høyesterettsdommen skikkelig. Det er standard juridisk metode. 


Uansett så har EMD aldri konkludert med at dette er i strid med EMK, selv i de saker som har vært behandlet mot Norge er lagmannsretten ikke tok anken til behandling. Årsaken er at fylkesnemnda (et tribunal) og tingretten samlet gir en garantert toinstans behandling. Dette er innenfor det som EMK krever, og er
 ikke et menneskerettsbrudd, samme hva Reikerås mener.
Du har altså ingen reelle ankemuligheter etter tingretten i barnevernssaker.
Det er ikke helt riktig. Det er en toinstans behandling frem til og med tingretten, og deretter en begrenset ankemulighet videre.
5. Norges høyesterett:For å slippe å forholde seg til menneskerettene, sa Høyesterett følgende i Rt. 2012- 1832: ”Norsk intern rett er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser på dette området, og saken gir derfor ikke foranledning til å nærmere inn på konvensjonsforpliktelsene.”På den måten, har Høyesterett nærmest satt en strek over menneskerettsforpliktelsene, hva barnevernet gjelder.
Nei, det stemmer ikke. Uttalelsen er tatt ut av sin sammenheng. Høyesterett konkluderte med at barnevernloven er i tråd med EMK og BK. Jeg minner om at EMD aldri har underkjent den norske barnevernloven i forhold til EMK eller BK. Dermed kan Høyesterett trygt konkludere med at barnevernloven er i tråd med våre internasjonale forpliktelser. 
I de sakene der Norge er dømt, så går det på praktiseringen av loven, ikke loven i seg selv.
Og så og si samtlige saker, med noen ytterst få unntak, avvises uten nærmere begrunnelse.
Det stemmer ikke. At Høyesterett avviser en sak med henvisning til at den åpenbart ikke kan føre frem, er også en begrunnelse.
Det tragiske er at alle andre underliggende rettsorganer, slavisk følger hva Høyesterett sier.
Rettskildemessig så skal underliggende instanser følge Høyesteretts praksis. Det er fordi Høyesterett dømmer i siste instans. Dette er et helt vanlig prinsipp i alle moderne rettsstater. Norge er ikke unik her. Dette burde Reikerås vite! 
På den måten, blir publikum fratatt sine rettigheter og er prisgitt hvordan domstolene fortolker den norske interne retten.
Nei, det stemmer ikke. Det som derimot skjer er at Reikerås driver vranglære og villeder de som leser og tror på det han skriver.


Menneskerettighetenes plass i vårt lovverk 
Det kan være greit å repetere at menneskerettighetene har en sentral plass i vårt lovverk, uansett hva Marius Reikerås forsøker å gi inntrykk av.

Norge vedtok menneskerettsloven i 1999 som var en milepæl i rettsutviklingen, ved at blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble gitt status som norsk lov, og med fortrinnsrett ved motstrid med annen norsk lovgivning. Dette nevnes svært sjeldent i konspirasjonsmiljøet, kanskje fordi man faktisk ikke vet om dette. 

Det ble i 2014 gjort en rekke endringer i grunnloven.  

Kunngjøring av endringer i Grunnloven (menneskerettigheter)
Stortinget vedtok tirsdag 13. mai 2014 en rekke endringer i Grunnloven. Formålet med vedtakene var å styrke menneskerettighetene i Grunnloven, og hadde sin bakgrunn i Menneskerettighetsutvalgets rapport fra desember 2011 (Dok.nr.16 (2011-2012).
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) har også regler om domstolene I artikkel 6 kan man lese dette:
For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.
Domstolen skal altså være uavhengig. Staten har forpliktet seg til dette både gjennom vedtakelsen av Grunnloven og ved å forplikte seg til å overholde reglene i EMK.


Marius Reikerås misforstår maktfordelingsprinsippet
I dette innlegget https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154790246741875 mener Marius Reikerås at «lovgivende og utøvende forsamling har glemt å kontrollere den dømmende forsamling.». Du kan også se innlegget her

Reikerås mener dette er brudd på maktfordelingsprinsippet.

Han viser til at «maktfordelingsprinsippet var ment å virke slik at lovgivende og utøvende makt skulle føre kontroll med dømmende makt».

Bakgrunnen for disse påstandene er at Reikerås er personlig uenig i hvordan domstolene avgjør rettssaker. La oss se litt på hva han skriver her. Reikerås misforstår maktfordelingsprinsippet. En vesentlig del av maktfordelingsprinsippet er at domstolene skal være uavhengig. Dette er nedfelt i Grunnlovens bestemmelser om den dømmende makt og dommernes svært sterke oppsigelsesvern, se Grl §§22, samt §§88 og §§90. Det er forøvrig et krav i internasjonale menneskerettskonvensjoner at domstolene er uavhengige av statens lovgivende og utøvende forsamlinger. Se EMK art 6.

Reikerås hevder å være ekspert i menneskerettigheter, men overser at både EMK og Grunnloven sier noe annet enn det han selv hevder. Dersom Reikerås sitt syn skulle fått gjennomslag, så ville det bety at Storting og regjering ville kunne kontrollere domstolenes avgjørelser. Det er grunnlovsstridig, i strid med menneskerettighetene og i strid med maktfordelingsprinsippet som han forsøker å bruke som argument. 

Stortinget gir lovene, regjeringen utøver forvaltningsmyndigheten innenfor disse lovene, og domstolene dømmer og avgjør saker som oppstår. Regjering eller Storting har ikke anledning til å gripe inn i den dømmende virksomhet - domstolen er suveren, og har siste ordet i avgjørelsen av rettslige tvister. Stortinget og regjeringen kan heller ikke omgjøre dommer som er avsagt. 

Domstolene skal avgjøre saker innenfor rammene av de lover som Stortinget vedtar. Regjeringen skal forvalte, innenfor rammene av de samme lovene. Domstolene skal ikke kontrolleres av Storting eller regjering. Det ville være katastrofalt for rettsikkerheten og demokratiet dersom domstolene ikke var uavhengige i sitt virke.

Reikerås misforstår maktfordelingsprinsippet totalt. Han misforstår en av de mest grunnleggende rettssikkerhetsgarantiene vi har: Uavhengige domstoler. Dette er faktisk pensum på skolen og noe Reikerås burde vite! 

Til slutt
Det har skjedd en tydelig radikalisering i konspirasjonsmiljøet de senere år. Antisemittisme, antivaksine, anti-barnevern, og mange typer anti-samfunn bobler til overflaten. Fakta biter sjelden på mennesker fra konspirasjonsmiljøet. Forsøker du å gi de selv enkle fakta, så er du straks en del av deres konspirative verden. Marius Reikerås trives godt i dette farvannet. Har kan han lage sine egne ”alternative fakta”, og hvor hans støttespillere roper ”Kumbaya, My Lord” og klapper begeistret i sine hender. Det er ingen grunn til å lytte til Reikerås, han bedriver juridisk frijazz.  
Relaterte bloggposter:
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone