Subjektivismen i New Age bevegelsen

Først litt kort om New Age. New Age, betegnelse for en folkelig kulturell og religiøs strømning med bakgrunn i hippie-kultur og nyreligiøsitet; brukes ofte synonymt med alternativbevegelsen. New Age har ingen enhetlig organisasjon, men er representert ved tallrike grupperinger i hele Vesten, spesielt i California; Findhorn i Skottland har også vært et viktig senter for inspirasjon. New Age brukes også spesifikt om Vannmannens tidsalder. Jeg ser på den delen av New Age som er mest synlig og som også generere mest støy via en rekke forum, samt medias økende tendens til å sette fokus på overtro i en del varianter.

Selv om New Age i vid forstand inneholder mye tankegods som strekker seg lenger tilbake i tid velger jeg å ta for meg den delen som vi ser de senere år som er svært subjektivt innrettet, og som er svært så markedsdrevet i sin tilnæring til ulike åndeligheter. Deler av alternativbevegelsen preges av lettvinthet og enkle mantraer og må ikke forveksles med den mer esoteriske tradisjoner som jeg har skrevet om i et tidligere blogginnlegg.  

Den moderne utgaven av New Age har en stund forøkt å ta over for kristendommen i den vestlige verden ved sin sterke appell til individualitet og dens romantiske ”dyrk deg selv bilde” av virkeligheten, hvor ”alle har sin egen sannhet”. Det eksisterer mantraer om at mennesket er ikke bare en del av naturen, men hører også hjemme i en åndelig virkelighet. Ja, det å skille mellom natur og ånd er ifølge New Age uttrykk for en feilslutning. Skal en utvikle seg selv, må selvutviklingen omfatte både fysisk og åndelig utvikling. Helse og spiritualitet, kropp og sjel, natur og ånd – alt dette må forstås som to sider av samme sak. Her kan en enkelte sette sammen sitt eget livssyn eller sin egen religion med utgangspunkt i egne interesser og erfaringer og personlig bias. Denne postmoderne religiøsitet karakteriseres ofte som eklektisk, deregulert og privat. Begrepet eklektisk innebærer at den enkelte kan lage sitt eget trossystem av et utvalg fra andre systemer, uten at de ulike delene nødvendigvis passer logisk sammen. New Age er et supermarked av kvasi religiøse sannheter om alt mellom himmel og jord. Den er mye mer individualistisk og fri i sin tilnæring til eksistensielle spørsmål. På bakgrunn av dette har den hatt en viss fremgang i den vestlige verden.

new-age_thumb[2]
Vi ser ofte i tradisjonelle religioner at det kan inneholde ekstreme fløyer som tolker skriften på sin rigide måte og som gir seg utslag i en del regelrett fanatisme hvor en uten å mukke går i døden for din sak. Så langt går ikke alternative bevegelsen, men en kan se tendenser innefor deler av bevegelsen at den inneholder en dogmatisme hvor gudebegreper, ufologi, konspirasjoner o.l er blandet sammen i en fin lapskaus og hvor en åpnelyst bedriver en misjonering via sine ekstreme talerør som blant annet nyhetsspeilet.no.

Kommer ikke til å gå særlig inn på den biten, da dette er omtalt av humanist tidligere. Det jeg vil sette søkelyset på er den delen av bevegelsen som på andre måter dyrker subjektivismen som er synlig i alternativ bevegelsen.

I deler av New Age er det et slags mantra om at det er opp til hver enkelt å sette sammen det som passer den enkelte best. Denne delen av bevegelsen endrer raskt karakter i takt med de menneskene som praktiserer den, og de som har meninger om den, samt samfunnets utvikling. Altså subjektivismen som rir bevegelsen.

Det er veldig vanlig at tilhengere av New Age går altså ofte tilbake i historien tid for å finne de riktige tankene og ideene i gamle kulturer og religioner. Jo lenger tilbake det kan spores jo mer seriøst og tyngde har de, i den grad de er gamle og derav ”må være riktige” Poenget er at forklaringer og gjenfortellinger som åndeliggjøres i ”ny drakt” tas ut av kontekst og brukes på nye måter i selvkomponerte versjoner for å underbygge ens eget bilde av tilværelsen, eller virkelighetsflukten jeg mener det er på mange måter.


Begrepene og moderne mantraer i New Age
Et grep som alltid brukes i New Age som skiller seg fra andre religiøse retninger er at, ”alle har sin sannhet og virkelighet”. Rent praktisk skaper det en rekke praktiske problemer hvis en skal gå rundt med subjektive oppfattelser av den delen av virkeligheten som vi alle er en del av. Heldigvis er det flere som reagerer på den type argumenter. Alle tilhører vi den samme virkelighet, men den kan oppleves forskjellig er vel riktig å si.

New Age er på mange måter et merkelig skue. De opererer ikke med noe skille mellom Gud og skaperverket, som det kristendommen har. Det eksisterer et mantra om at mennesket har en essensiell hellighet i seg, og dermed blir også menneskets natur grunnleggende god. Årsaken til all grusomhet og elendighet i verden er ikke menneskets skrøpelighet, men består i dets manglende erkjennelse av eget åndelig opphav. Menneskets frelse ligger i selverkjennelse, og veien til en slik erkjennelse går gjennom en åndelig utvikling og forvandling. Målet med mange nyreligiøse trossystemer og terapiformer er å fremme menneskets indre potensial og sanne kjerne. I og for seg naturlig.

New Age har ikke har kanoniserte noen hellige tekster slik de store religionene har. Vi finner isteden selvutnevnte eksperter innenfor et villnis av åndelighet. De er  en stor ”harryhandel” og markedsplass av selvutnevnt “alt er mulig åndelighet”, og det florer av ”guruer” og selvutpekte eksperter som tjener penger på søkende menneskers higen etter svar på spørsmål om tilværelsens essens. Ulike tekster og bøker får status ved at de leses og brukes av mange.

Det er et merkelig skue å være vitne til debatter og hva som faktisk skrives, hevdes, proklameres, slaktes og forherliges på alternative forum som Altnett og ildsjelen.ning. Vi ser en personlig subjektivisme hvor alle har sin egen oppfatning av sannhet og moral med utspring i egne følelser og personlige meninger og hvor det i perioder er mer preget av personkonflikter, rivalisering enn av tematikk. Mantraene i subjektivismen er ofte formulert som. ”Det som er sant for meg behøver ikke være sant for deg”. ”Men, min tro er den riktige uansett” ”Hvem kan vite hva som er rett egentlig?” Dette innebærer at hver person kan ha sin egen personlige ”moralske standard og tro.”

Her er troen på alver, krystaller og at innsektene som vi ser om sommeren har med seg budskap fra den andre siden, kort sagt mystikk og overtro om det meste hvor en henter litt herfra og derfra, satt sammen til sine ”egne sannheter”.

I utgangspunktet kan en hver av oss hevde hva en vil og si at det er en moralsk rett. Javel, hvis jeg peiser øksa i hue på noen så har jeg jo rett til det, fordi min moral er like god som din. Eller hvis jeg raner deg på gaten, så kan jeg si at i følge min moral så er det helt riktig å rane andre. Ok, satt på spissen, men poenget bør være lett å se. Det oppstår en form for dogmatisme, hvor overtro i alle mulige valører blir ulike sannheter. Det er en utpreget anti-intellektualisme over bevegelsen som er ekstremt reduksjonistisk og dermed anti-holistisk, noe jeg skal komme til bake til.


Er det galt å blande vitenskap og religion og New age ”isme”?
Den religiøse etikken er slett ikke objektiv. Gudstroen er svært så blind, for det fins ingen soleklare beviser for Guds eksistens som kan bevises, og en etikk basert på blind tro er subjektiv og irrasjonell. Å be til gud for moralsk veiledning kan ikke kalles objektivitet. Det New Age miljøene gjør er å dra på ”shopping” de blander kristen etikk, buddhisme, hinduisme, innslag fra islam, samt blander inn sjamanisme, spå i tarot kort, kartlegg dine hjelpere osv. osv. Et regelrett lappeteppe, og noe for en hver smak. Alt dette for å oppnå kontakt med høyere intelligenser, leve riktig for å fremme sin egen fysiske og psykiske helse og fortelle seg selv at ”hei, alt er faktisk mulig”. Tilhengerne står fritt til å velge det som passer dem selv best, og sette det sammen etter eget ønske. Det nye som nå syns å være en oppadgående trend er å blande inn pseudovitenskap for å forherlige og forklare og underbygge ens subjektive tro med nye termer i mye sterkere grad en jeg har sett tidligere.

Det er ingen grunn til å avvise at det har vært en sameksistens mellom religioner og vitenskap. Det er (om ikke enstemmig, så enighet) i de fleste forskermiljøer at når en de bibelske skapelsesberetninger ble nedtegnet, en gang i løpet av første årtusen i vår tidsregning, var dette for å forklare verdens skapelse og være. En rekke såkalte vitenskapelige og filosofiske spørsmål måtte jo besvares som best det lot seg gjøre under de rådene samfunnsforhold som forelå. Vitenskapen var i eldre tider stort sett kun deskriptiv, og forklarte «hvordan», men hadde problemer i tidligere tider å forklare «hvorfor» religioners definisjonsmakt kunne glatt se bort fra hvorfor, og evt tilpasse ”hvorfor” til eget bilde av virkeligheten for å si det noe enkelt. Dogmatikken er dessuten det største hinder for interreligiøs toleranse.

I de senere år har mange tilhengere av New Age søkt mot moderne fysikk, spesielt kvantefysikk. Særlig viktig er tesen om at alt kan tilordnes bølgeegenskaper (de Broglie-relasjonen) og at all materie har en ikke-avgrenset utstrekning (Heisenbergs usikkerhetsprinsipp), slik at alt i verden har en momentan innvirkning på alt annet og utgjør en del av en synkronisert helhet (et «kosmisk» verdensbilde). Dette har blitt brukt som argument for at det er mulig for mennesker, dyr og materie å vekselvirke på uendelige avstander, også fremover og bakover i tiden. Videre blir kaosteori og fraktal matematikk brukt som argument for en bakenforliggende drivkraft bak tilsynelatende tilfeldige hendelser, piezoelektrisitet har blitt brukt for å forklare effekter av kvartskrystaller i healing, og meissnereffekten i superledere har blitt brukt som modell for å forklare hvorfor gruppemeditasjon skal kunne hindre interkontinentale raketter i å true Norge.

På denne måten søker man å finne et vitenskapelig grunnlag for troen på overnaturlige fenomener, alternative behandlingsmetoder og religion, og på at enkelte dyr (f.eks. hvaler) har egenskaper mennesker ikke har. Troen på at UFOer er utsendinger fra fremmede sivilisasjoner er sentral, og tas som bevis på at teoriene er riktige og at det finnes avanserte sivilisasjoner som har lært å utnytte de muligheter den teoretiske fysikken gir. Poenget er at bruken av kvantefysikk brukes som et forsøk på å åndeliggjøre en sin egen subjektive tro. Tror man på alver eller andre små nisser har alternative ikke noe problem med å finne støtte i kvantefysikken hvor de tolker bruddstykker etter egne subjektive regler.

Dette forholdet til vitenskap New Age viser er på mange måter paradoksalt: På den ene siden er New Age kritisk til den etablerte vitenskapens rammer, på den andre siden bruker tilhengerne vitenskapen til å legitimere sitt åndelige budskap og verdenssyn. Sagt litt enkelt så forsøker de å åndeliggjøre vitenskapelige begreper den ellers har et noe flyktig forhold til. Det blir en gryte av det reneste vås av pseudovitenskap som har til hensikt å etablere ”sannheter” som skal underbygge det en faktisk personlig tror på. Jeg har lurt mye på hva det er ved pseudovitenskap som er så forlokkende. Pseudovitenskap er i denne forstand vitenskap som ser ut som vitenskap uten å være det.  En forklaring er at pseudovitenskap er mye mer spennende enn ordentlig vitenskap siden man kan plukke fritt fra kildene uten å vurdere kvaliteten, og man kan plukke det man synes er tøft og se bort fra resten. I New Age er dette veldig synlig ved at man har et veldig omtrentlig forhold til når de skal forklare sammenhenger. De har kort og godt ingen kunnskaper om hvordan ny kunnskap oppstår. 

Mange såkalte ”åndelige veiledere” har skjønt at de ikke bare kan prakke erfaringer og ”egne sannheter” på andre sånn uten videre for å fange flere søkende mennesker. Derfor byr de på seg selv ved å skrive bøker, kurs, foredrag ofte med svulstige innpakninger og de låner uhemmet uttrykk fra nettopp vitenskapen for å legitimere sine mange løsninger for et bedre liv hvor en henter utrykk som:- “vibrasjoner”, “DNA oppgraderinger”, ”DNA-bredbåndshastighet” “frekvenser” ”frekvens svinginger“ ”paradigme”, "kvantesprang", "svingningsfelter" osv hentet fra vitenskapens kommode av utrykk. Om enkelte begreper i utgangspunktet ”lånes” fra naturvitenskapen, får de snart et helt nytt åndelig innhold i New Age - vokabularet.

En skal ikke undervurdere en del multikunstnere innefor New Age. Til denne gryten av positiv tenkning, psykologi og okkultisme blir det ofte tilført en del krydder så å si. Det finnes mennesker med karisma, energi og evne til å uttrykke seg. Disse reiser rundt og holder kurs, forsamlinger for å skaffe seg kunder. Noen ganger oppdager de ”plutselig” at f.eks katter har en åndelighet, eller de har gravd frem noen steiner et eller annet sted og påstår det helbreder. Innsekter har med seg budskap fra den andre sider, og alver kommer frem om natten osv, så det er nok å velge i. Krystaller har jo vært på mote i visse sykluser, så det er mye rart en kan påstå åndelighet i, og folk biter på.

Det ser ut som tilstrømningen til en rekke New Age miljøer hvor alternativ behandling, healing og en slags åndelig selvrealiseringsbølge hvor mantra er “alt er sant” presenteres som det saliggjørende øker. På mange måter snakker vi om en form for ny religiøsitet som ligner mye på kristendom. En henter mye herfra og det er mer og mer snakk om Kristus kjærligheten, Kristus bevissthet osv. Samtidig er det ofte en ramsalt kritikk av tradisjonelle religioner som ofte har definert i sine skrifter hvordan gudebilder og definisjoner på ”evig liv” foregår. Sannheten er at New Age henter en del fra tradisjonelle religioner, men tolker det som passer på en mer fri individualistisk måte ut i fra mantraet ”det finnes mange sannheter”. Konteksten har mange likhetspunkter med tradisjonelle religioner på mange områder når vi snakket om døden og ”the after life”, hva som skjer når vårt jordiske liv er slutt, engler osv. Det finnes dog variasjoner, litt avhengig av hvilken forfatter av ”åndelig våkenhet” som tiltaler den enkelte. Det er kort og godt et supermarked av åndelighet som er til salgs, drevet av folk som skjønner at her er det penger å tjene.

Vi ser en økende trend at såkalte medium i ulike variasjoner fyker rundt i Europa og hevder de kan snakke med døde, se og snakke med dine skytsengler. Dette er stort sett dyktige entertainere som har lært seg Cold reading som er noen generelle teknikker for å fremstå som de har spesielle kontakter eller evner. Jeg har tidligere skrevet et blogginnlegg om fenomenet her og hvor en rekke teknikker bak vises av Derren Brown

masteringcoldreading

Arnested for ny dogmatisme og pseudosannheter
Det er poenget. En ny form for dogmatikk oppstår i New Age. Hvor en brukes vitenskapens mange utrykk til å si at; hei, alt er faktisk mulig. På den måten får New Age subjektivismen og egen sannhetsrelativisme gode kår. Å blande åndelighet og vitenskap som New age miljøet tar seg frihet til, gjør at dette blir en gryterett av tull og tøys ved at det plukkes ut det som passer i fra ordinær religioner, så flette dette med egen subjektivitet og overtro over hva som støtter eget syn, samt hva som en personlig syns høres ok ut fra et supermarked av åndelighet, dernest krydres det hele med vitenskapelige begreper og forståelsesrammer som en med all respekt å melde ikke har særlig peiling på eller skjønner betydningen av. Hvorfor? Fordi som vitenskapen som erkjenner at den ikke vet alt og derav driver forsking for å finne ut mer gjør garvede New Agere det stikk motsatte. New Agere blander subjektiv tro med pseudovitenskaplige forklaringsmodeller som åndeliggjøres og vips så har man svarene på livets mange gåter og meningen med det hele som menneskeheten har traktet etter siden vi ble i stand til å resonere og tenke. Det er på sin plass å si; “I think you’ll find it’s a bit more complicated than that.”

Isolert sett er det flott at det skjer en slags åndelig diversitet i samfunnet. Det jeg observerer er at mange i New age bevegelsen holder på med å kopiere hverandre. Såkalt "spirituelle" mennesker suger til seg alt som kan kalles "spirituelt". Den såkalte "selvutviklingen" går ut på å adoptere semireligiøse idéer i større eller mindre grad. Vil legge til at det gjøres noen små tilpassninger ut fra interesse og personlige preferanser, men ellers går det mye i det samme.

Denne nye troen og nyreligiøsiteten er like egosentrisk og subjektiv som de råeste kapitalister som har markedsfrihet som sitt mantra, satt på spissen. Hver person sin tro, først deg selv så deg selv og til slutt deg selv. Til helvete med verden så lenge jeg kan få ha min tro, mitt bilde av verden som sannhet. Til helvete med verden så lenge jeg kan fortelle alle andre hvor grusom verden er, og at ”mitt bilde og min tro” er redningen, nirvana, himmelen er løsningen, men jeg vil helst befinne meg i min egen ”virkelighet”. Men først må ”jeg bare få være litt selvopptatt og synge alternative versjoner av Kumbaya og misjonere ”se så kul tro jeg har” for å sette det litt på spissen. Det kalles virkelighetsflukt.

Det er et stort problem at alle i New Age miljøene skal ”danse gjennom engen” med sitt eget spesial tilpassede trosbilde og helt bevist og ubevist lukker øynene for klare realiteter som er for tøffe å ta inn over seg. Det er det mye av den denne nye overtroen handler om, distansere seg fra realiteter, slippe å ta stilling og engasjere seg for mye i vår felles fremtids ve og vel. Det handler om mangel på kontroll noe jeg kommer tilbake til.

Vi har regionsfrihet i Norge, men det er absolutt på sin plass å advare mot et fenomen som er i ferd med å undergrave sunn fornuft og som setter viten i vanry. Det er merkelig at aviser og medier generelt burde være mer opptatt av folkeopplysning på vitenskapelig grunn har sine daglige spalter med horoskoper og tull. Basert på foreldet tankegods som astrologi. Og intervjuer med spåmenn som uttaler seg om værets utvikling i måneder og år fremover. For ikke å snakke om denne blekkspruten som skulle tippe hvem som vant fotball WM i 2010. Media får ta sitt ansvar på alvor og kildekritikken er vel ikke alltid noe en tar seg tid til i en medievirkelighet som er oppatt av masseproduksjon.

New Age snakker mye om en ny gjenfødelse av vår planet og vår kollektive bevissthet. Det er ikke noe nytt for New Age, men er et kjent fenomen i mange religioner. Kalt eskatologi som er læren om de siste ting, om verdens ende og verdens fornyelse. New Age har snakket om dette i mer en 40 år om at vi står på trappene til en slags gjenfødelse og en legger alt mulig i sekken av forklaringer om hvordan denne transformasjonen skal skje. Poenget er at verden endrer seg hele tiden. Ved jevne og ujevne mellomrom skjer det mer dyptgripende endringer og en trenger da ikke legge all mulige åndelige forklaringsmodeller til grunn av den grunn.

Nå ja, for så vidt kan det være et edelt motiv og endringer skjer og vil skje, men ikke fordi New Age legger mytiske forklaringer i det og ”føler det på kroppen at det vil skje noe”, så blir dette påstander som hele tiden levendegjøres ved å tolke samfunnets ve og vel fortløpende. New Agere finner alltid gode grunner for at vi står foran ”gjenfødelse av vår planet og vår kollektive bevissthet”. Endringer skjer fordi det alltid skjer endringer som en dynamisk prosess. Uansett passer det den individualistiske New Age bevegelsen å ta dette opp ved jevne mellomrom for det er alltid søkende mennesker som nettopp er på jakt etter ”svar og endringer og veien til en slags kollektivt lykkeland”. Jeg har spurt mange ganger om hva de rent faktisk mener, men svarene er alltid svevende og en legger mye mystikk og myter inn i sine beskrivelser. Har dette åndelige virrvarret gitt oss flere svar på livets mysterier? Absolutt ikke, men de har gitt oss et hav av mulige forklaringer basert på subjektive meninger.

En annen faktor en skal være obs på er at alternativ miljøet også består av en del elementer som har tilholdssted på arenaer som fronter alle mulige konspirasjoner. Disse anser alternative forum som altnett og ildsjelen som sine sub arenaer og ved jevne og ujevne mellomrom resirkuleres en rekke konspirasjonspåstander igjen og igjen. Ofte med en antisemitisk gjennomgangsmelodi krydret med kreasjonisme, ufologi og en del annet regelrett rør. Konspirasjonsmiljøet har jeg tidligere skrevet om her og her. Jeg observerer at en del alternative forum er relativt tolerante mot dette tankegodset. Kanskje ikke så rart i den grad en del sentrale aktører innenfor konspirasjonsmiljøet fint klarer å sette en del av sine rørete tvangstanker inn i en åndelig kontekst. Alternative er ofte ikke akkurat opptatt av kildekritikk og skeptisisme så bindingene her er kanskje en naturlig ting. Jeg tror alternativmiljøet gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å sette seg i en litt vanskelig situasjon ved at de er faktisk er mye mer tolerante og tillater ganske ufyselige påstander som ikke en gang andre medier orker å formidle, i den grad det er et kultisk fenomen. Å fremme holisme under disse forutsetninger blir rett og slett en vits. De blir tatt mindre alvorlig og det er ikke alle deler en rett og slett trenger å dra med seg inn i begrepet holisme. Evnen til å rydde opp i en del grumsete meninger på enkelte alternative forum er etter mitt syn halvhjertet.

Hvorfor skal vi som interesserer oss for vitenskap og faktuell kunnskap egentlig bry oss om alt dette hva som skjer i New Age kretser? Jo, det er et farlig element her. Kritisk tenkning og viten blir bortforklart, og i stor grad sauset sammen i nyreligiøs ”folkedrakt” båret frem av et subjektivistisk bilde av hva som faktisk høres behagelig ut for sitt eget ”selv”. Det en ikke liker eller orker å ta innover seg, kan en se bort fra. ”For vi har alle vår egen virkelighet” som mantra. Dessverre ser jeg inne på en del nettsteder som altnett at faktuell kunnskap er svært mangelfull. Det virker som det er en rekke søkende mennesker der som faktisk ikke har lært helt elementær viten (på ungdomsskole nivå) om biologi og helt elementær fysikk.

New Age kan virke svært kaotisk. Uansett finnes det et slags felles ”stammespråk” og noen sentrale forståelsesbilder av åndeligheten. Ofte ser jeg at psykiateren Carl Gustav Jung trekkes frem. Kanskje ikke så rart i den grad han psykologisering av religion. Samtidig forsøker han å mystifisere psykologien og fjernet seg etter hvert mer vekk fra psykologien. Jungiansk psykologi passer jo godt inn i New Age beskrivelsene om at vi alle er en helhet og forbundet med hverandre på et psykisk plan. I Jungs forestilte seg at alle kulturer er dypest sett identiske, og derfor er det riktig å låne symboler og forestillinger fra indianere eller tibetanere og noe New Agere gjerne gjør i rikt monn. Det passer rett og slett inn i det ”åndelige lappetappet” som New Age er. Vi finner Abraham-Hicks, Neale Donald Walsch og Echart Tolle som det blir ofte sitert og vist til.

En annen forfatter som ofte trekkes frem er Aldous Huxley som med sitt mantra om evig sannhet i alle religioner og filosofi går rett hjem hos mange. En annen figur som trekkes frem er Gregg Braden som forsøker å forene nyreligiøsiteten i New Age med pseudovitenskaplige forklaringsmodeller som i store trekk går rett hjem hos mange som ikke har elementær kunnskap om kritisk tenkning og en smule skeptisisme i bagasjen m.m. En figur som går igjen er Neale Donald Walsch som påstår å skrive ned et budskap fra gud. Kun det som omhandler kjærlighet da, vel og merke. Det går i at alle er sin egen gud og treffer jo New Age og alternativ miljøene svært så godt hvor det individuelle mantraet er ”alle har sin egen virkelighet og sannhet” osv. Hvem vil ikke høre det av søkende mennesker? Blir penger av det kan skjønne.

Et annet fenomen er at mange i New Age miljøet er svært skeptisk og kritisk til kirken og dets lære, men på den annen side henter man uten blygsel metaforer, sitater fra bibelen og setter dette inn i en slags ny-religiøs kontekst. Det mye snakk om Kristus og Kristusenergier satt sammen på mange forskjellige måter, alt etter hvordan det passer ens eget åndelige ståsted og alternative bøker og filmer. Man tolker kanoniserte tekster helt etter eget forgodtbefinnende og mantraene hamres inn igjen og igjen. Hvem vet hva som er sant, virkeligheten er hva du gjør den til osv. Dette kjennetegner mye av New Age bevegelsen.

Religious-3[5]

En annen figur som trekkes frem i tide og ikke å snakke om i utide er Deepak Chopra.
Siden det er så populært for tiden å tenke seg ”at vi selv skaper alt” rundt oss, vår egen virkelighet så kan en jo ta en titt på når Michael Shermer har hatt en debatt med Deepak Chopra, hvor sistnevnte hevder at månen ikke ville eksistere om ingen så på den. Normal, sunn fornuft tilsier at dette ikke henger på greip. Det burde i det minste bli en del morsomme praktiske konsekvenser i dagliglivet om dette var riktig. Passer vel godt inn i den individuelle New Age ”hvor alt er mulig åndeligheten” og ”alle har sin egen sannhet” Sjekk det ut her og her.


Hva med kvinnene?
Vi ser ikke mange kvinner som står for skriftproduksjon i de tradisjonelle religionene. I New Age er saken en helt annen.

Stor kanoner som Helena Blavatsky og Alice Bailey vokste opp og levde i tider der kvinnerollen skriftet retning. Karrieremulighetene på 1800 og begynnelsen av 1900 tallet var rimelig begrenset så alternative bevegelser spiritisme og teosofi ble kvinnenes arena.

Innenfor den spiritistiske bevegelsen var det de kvinnelige mediene som dominerte. Det var kulturelle kotymer tidligere som mente at kvinner var nærmere det åndelige, det religiøse og naturen blant annet. Tanker som lever godt i deler av det alternative i dag.

Vi ser en økende grad at kvinner virkelig trenger ned i den dypere delen av det esoteriske. Disse kvinnene er ikke så synlige i landskapet og mer sjelden å se på ulike alternative nettforum.
Det er mange som henter deler fra de nevnte forfattere og feller dette inn i eget subjektive bilde av verden, og behandler det svært så lettvint hvor de plukker løst i fra de forfattere de leser og setter sammen sine subjektive ny-religiøse bilder. 

Forskjellen mellom esoterikk og new-age er egentlig ganske glidende, og det kan være vanskelig å sette noe absolutt kategorisk skille. Et kjennetegn er at New - age gjør alt tilgengelig for alle, gjerne på det åpne markedet, mens innen esoterikken er det gjerne mer elitistisk tendenser (på godt eller ondt) hvor du lærer over tid og “går gradene for å få innsikt”.

I dagens New Age er det mange tekster og ulike bøker som produseres av kvinner for kvinner innen det alternative. Det er ikke tvil at kvinner er de som dominerer innen New Age og alternativ bevegelsen som er godt synlig i media, ulike diskusjonsforum osv.  


New Age og Holisme
Rent umiddelbart ser det ut som om holisme er et motebegrep som New Age og alternativ bevegelsen pynter seg med, og bruker for å gi kredibilitet til ens egen tro eller virksomhet, eller bruker som skyts mot "den fæle reduksjonistiske vitenskapen”, som de ellers drar frem varianter av og åndeliggjør hvis det passer en tro et tros bilde, eller kan legitimere en eller annen påstand ". Holisme versus reduksjonisme blir dermed en variant av godt versus ondt diktonomien.

I virkeligheten er det knapt noen i den nyåndelige bevegelsen som forstår hva holisme reelt sett innebærer. Selv de av pionerene innen New-Age som hadde lest seg opp på Hegel og Leibnitz og andre holister, satt nok ennå fast i et paradigme preget av all verdens motsetninger. Holisme er ikke enkelt å forstå for oss som er utdannet innen et paradigme som betrakter tilværelsen som en ansamling av ting og deres vekselvirkninger. Det finnes riktignok en rekke akademiske disipliner som har et holistisk utgangspunkt, så som dypere økofliosofiske eller økosofiske retninger, og også deler av kybernetikken og systemteorien, men holismen som sådan har problemer med å vinne akademisk anerkjennelse, sannsynligvis pga. den åpenbare suksessen til den reduksjonistiske tilnærmingen (en suksess som også forsterkes av at den tjener og fores av sterke økonomiske interesser (som jeg har omtalt).

Denne nye troen og nyreligiøsiteten er like egosentrisk og subjektiv som de råeste kapitalister som har markedsfrihet som sitt mantra, satt på spissen. Til helvete med verden så lenge jeg kan få ha min tro, mitt bilde av verden som sannhet. Til helvete med verden så lenge jeg kan fortelle alle andre hvor grusom verden er, og at ”mitt bilde og min tro” er redningen, nirvana, himmelen er løsningen, men jeg vil helst befinne meg i min egen ”virkelighet”.

Holisme i New age er tuftet på ideen at alt som finnes – både åndelig og materielt – henger uløselig sammen. Innenfor holistiske virkelighetssyn kan en også tro at alt som eksisterer stammer fra én, guddommelig kilde. Det kalles monisme.

Rent umiddelbart kan jeg ikke se at det skal være noen forskjeller mellom New age som er noe som ofte forbindes som markedsdrevet og til det mer holistiske som forsøker etter mitt syn å legitimere at alt er mulig å tro på. De legger til ulike verktøy som gjør at de kan holde på med konfirmasjonsundervisning, navneritualer (som er alternativ til dåp).

Grunnleggende gruppefellestrekk synes å være anti-modernisme og å ta posisjoner som ligger på den motsatte side av de verdier det moderne samfunnet baserer seg på. Fiendebilder skapes - skolemedisinen, vitenskapen, politikken, kapitalismen, globalisering ++ - som åpenbart gir energi gjennom å kjempe mot. Den andre er en emosjonell subjektivisme og anti-intellektualisme som vi må tilbake i historien for å finne. Er det holisme?

Et påfallende trekk er at de gangene jeg har tatt opp f.eks forsøk på å diskutere holisme på f.eks altnett, så har diskusjonen blitt slettet. Dette er tydeligvis et tema som ikke skal diskuteres av de alternative. Det virker som at holisme ikke er et tema en ønsker å diskutere. Forståelig nok så er hele holisme begrepet i veien for ens egen subjektive tro og verdensbilde, så det er kun et begrep som det er kult å stø om seg med, men som ikke har noe innhold. Så hurra for at noen gidder å fronte dette innen det alternative, men det er som å slåss med vindmøller. Alternativ bevegelsen spriker i alle mulige retninger så jeg tror ikke at bevegelsen på noen som helt måte klarer å forholde seg til hva som ligger i begrepet holisme.


Trenger vi New age?
Åndelig diversitet er som nevnt positivt. Det er naturlig at det vokser frem nye retninger av tro når de tradisjonelle religioner har vært presset fra skanse til skanse av viten, logikk og empiri.

New age jobber smartere ved at de forsøker å ta opp i seg flere disipliner hvor de plukker fra religioner og åndeliggjøre deler av vitenskapen de stort sett ikke skjønner bæret av uansett. Men det stopper faktisk ikke der. Den mer folklige overtroen er også en komponent som gjør seg gjeldene. Det handler om kontroll. I en verden som er mye mer åpen takket være internett blir vi på mange måter bombardert med ulike hendeleser om hva som skjer i verden. Mange føler at de ikke har kontroll og myter og tullete forklaringsmodeller forsøker å skape en slags trygghet i tilværelses essens. Det er ikke alle ting vi som enkeltmennesker kan kontrollere, men å hengi seg til alle verdens mytiske og magiske forklaringsbilder gjør vondt verre. Overtroiske ritualer og fokus på seg selv blir en form for ”evige sannheter” som det er lettere å håndtere for mange mennesker.

Jo mindre kontroll vi har over omgivelsene våre, desto mer sannsynlig er det at vi ser syner, finner opp konspirasjonsteorier eller mistenker at overnaturlige krefter har en finger med i spillet. Følelsen av å ha kontroll er så viktig for folk at mangel på kontroll er truende i seg selv. Og selv om noen misoppfatninger kan lede folk på villstrå, er de ekstremt vanlige, og dekker antageligvis et dypt og vedvarende psykologisk behov. Dette er svært synlig på en rekke alternative nettfora. Det rare er at mange gir inntrykk av åpenhet, men det er ingen grunn til å la seg lure av det. De fleste som frekventerer slike fora har et veldig subjektivt syn på tilværelsen og overtroen har særdeles gode kår. En forsvarer seg innbitt mot en hver form for kritikk ved hjelp av sterke personangrep og demoniseringsgrep når argumentene blir for kompliserte å adressere.

For å nå fram til kunnskap trenger du riktignok informasjon, men du trenger i like høy grad evnen til å forkaste informasjon, til å sortere vekk det som er irrelevant eller dårlig. Dessverre er New Agere dårlige på nettopp dette. En har faktisk ikke nok faktuell kunnskap eller kritisk sans til å avgjøre hva som faktisk er relevant informasjon. Kunnskap er nettopp kjernen mye av dette og evnen til å kritisk evaluere det en tilsynelatende opplever. Det er på mange måter noe primitivt over hele fenomenet. Derfor mener jeg det oppstår ”alt er mulig og alle har sin egen sannhet” dogmer som er til å rive seg i håret av i dag. På den annen side er mennesket et søkende vesen og tro i mange fasetter er naturlig. Det jeg reagerer på er at New Ages forsøk på å bringe inn vitenskapelige forklaringer i sin iver etter å legitimere sin subjektivitet. Dette undergraver hele bevegelsen, og de vil derfor være et marginalt fenomen som ofte høylydt forklarer komplekse sammenhenger på enkle, men akk så feil måte ved sin sammensausing. Vi trenger en ny opplysningstid. Som sagt har media også et ansvar i så måte. Dessverre har masseproduksjon ført til en kraftig forflating av nyhetsbildet, samt at mediemakt er flyttet ut til hver enkelt av oss og fragmenteres ytterligere. Desto viktigere er det å lære seg elementær kildekritikk, noe som er fraværende i New Age miljøer og religiøse miljøer som kirken. Sistnevnte har faktisk vist evne til en viss pragmatisme i alle fall.

New Age har av enkelte blitt kalt et religionshistorisk laboratorium som gir oss muligheten til å se hvordan religiøse forestillinger blir til og finner feste eller dør ut og erstattes av nye, noe som har mye for seg. De senere år har også konspirasjoner og ufologi i opphøyd forklaringsmodeller funnet sin plass i deler av New Age landskapet og er definitivt den mer bisarre delen av bevegelsen. 


Har vi blitt mindre religiøse og troende generelt sett?
Tradisjonell religiøsitet og gudstro svekkes (Kilde: artikkel på fritanke.no) Til og med de eldre svikter kirken. Den 20.08.2010 ble en stor statusrapport for religionens stilling i dagens Norge lansert. Boka ”Religion i dagens Norge - Mellom sekularisering og sakralisering” baserer seg på en stor internasjonal spørreundersøkelse om religion, der de samme spørsmålene har blitt stilt i 1991, 1998 og i 2008. Dermed har man mulighet til å sammenligne utviklingen over tid.

Resultatene fra undersøkelsen sammenfaller med en lang rekke andre spørreundersøkelser om samme tema. De generelle utviklingstrekkene er at folk i Norge blir stadig mindre religiøse, samtidig som tro- og religionsfeltet fragmenteres og individualiseres. Det er vel derfor vi opplever en strekt subjektivisme i deler av befolkningen.


Alternativtro svekkes

Det er vanlig å hevde at svekkelsen i tradisjonell religiøsitet kompenseres av en tilsvarende styrking av den mer individualiserte nyreligiøsiteten, slik at religionens stilling totalt sett forblir stabil. Tallene som presenteres tyder imidlertid på at new-age området også svekkes, snarere enn at det styrker seg.

Undersøkelsen viser blant annet at troen på ”stjernetegn” (astrologi) er mer enn halvert fra 1998 til 2008. Tro på mirakler ligger omtrent stabilt, mens troen på reinkarnasjon viser en marginal økning. Som vi har sett lenger oppe, har også troen på et liv etter døden, en sentral komponent i de fleste ”alternative” trosforestillinger, blitt svekket i perioden.

08_kifobok_alternativ

I 2008 ble det for første gang spurt etter en del andre alternativreligiøse trosforestillinger også.

Disse tallene viser at 18 prosent tror på avdøde forfedres overnaturlige krefter, mens 13 prosent tror at lykkeamuletter kan bringe hell. Størst oppslutning har påstandene "spåmenn kan se inn i fremtiden" (24%) og "noen kan helbrede ved bønn" (29%).

Forfatterne av artikkelen om alternativ religiøsitet, Pål Ketil Botvar og Jan-Olav Henriksen, påpeker at denne undersøkelsen ble tatt opp før debatten om Snåsamannen i 2008/2009, og at påstanden om "spåmenn" trolig har fått større oppslutning etter dette.

Forfatterne stiller seg tvilende til tesen om at nyreligiøsitet og alternativtro tar over for tradisjonell religion.

– Selv om mye kan tyde på at det religiøse ”chain of memory” er i ferd med å svekkes i enkelte av sine ledd, er det lett å undervurdere tyngden av en tusenårig stats- og majoritetsreligion, skriver Botvar og Henriksen.


Til slutt
Deler av New Age (Alternativbevegelsen) som jeg skriver om her forsøker å fremstille seg som ”litt utenfor samfunnet”, men de lykkes ikke med sitt budskap. 

Det å være alternativ kan en vel strengt tatt legge mye i. Dessverre er den synlige deler av alternativbevegelsen tuftet på subjektivt vås og den kritikken bevegelen har mot det bestående holder ikke vann. Det finnes et stort antall kyniske lurendreiere som ser sitt snitt til å hevde at vann har hukommelse, ph skal regulere syre, base nivå i kroppen. Kraniet til en alens er funnet (som viser seg å være kraniet til en som har vannhode) og talløse mer eller mindre fantastiske historier om folk som snakker med de døde og en mase annet. Ufolog og konspirasjonstenkingen er fremtredende, men det går litt i bølger, litt avhengig av samfunnstrender blant annet.

New Age og alternativbevegelsen er drevet frem av våre markedsmekanismer. Der det er et marked kan stort sett alt selges. Det omsettes for milliarder selv her i Norge hvis en tar med alle mulige kurer og alternative preparater og behandlinger.  Det skjer ikke noe nybrott her, men trender i samfunnet er bevegelsen ganske raskt ute og fanger opp. De fleste kopierer hverandres semireligiøse ideer og tanker hvor man luller seg inn i at man er lysarbeider for det gode og det rene. Alt dette føyer seg inn i dette subjektive tankegodset.  New Age og den godt synlige alternativbransjen har et formidabelt problem med å bli tatt selv en smule seriøst da de er alt reduksjonistiske og preges i alt for stor grad av anti-modernisme. Det snakkes gjerne om holisme, men holisme versus reduksjonisme blir dermed en variant av godt versus ondt diktonomien. Det blir begreper en pynter seg med, men ikke mener eller forstår hva betyr i realiteten.

Hvorfor rører man seg helt bort på irrasjonell tro I stedet for å vurdere en enkel og praktisk forklaring. Det er mer esotisk å se etter helt andre forklaringer – og da så udefinerbare som mulig. Ord som “energi” og “underbevissthet”, “merkelige vibrasjoner” osv klinger godt, ikke minst fordi de så sjelden fører til oppfølgingsspørsmål. En har en tendens til å låse seg i den modusen og da blir man gjerne der. Generelt sett er en del mennesker skrudd sammen slik at i mangel av gode forklaringer vil de fleste akseptere dårlige forklaringer. Problemet er vel oftest at en del mennesker ikke engang forsøker å finne gode naturlige forklaringer. De vil at det skal være noe fantastisk og overnaturlig som står bak, slik at de kan gå rundt i den tro at de har "skjønt" noe stort og at de er del av noe ”episk”. Mange som aksepterer dårlig forklaringer, vil kjempe innbitt for å slippe å ta stilling til nye naturlige rasjonell forklaringer. Det gjør at en ikke en gang er i nærheten av å kunne ta alternativ bevegelsen selv en smule seriøst. Det er litt synd for det er et fargerikt galleri av personligheter som frekventerer bevegelsen. Jeg har selv blitt kjent med noen personer og de er flotte mennesker, men de har røra seg litt bort og glemt at livet leves her og nå og at det finnes både gleder og sorger i det vi andre kaller virkeligheten. 

Selv om trenden og undersøkelser sier at selv alternativ tro svekkes, så blir den mer individuell og søker sammen i klynger på ulike alternative forum som altnett o.l. Det dannes på mange måter nye måter å sette sammen tro, gjerne krydret med vitenskapens begreper i en slags nyåndelighet ala ”vi vet jo ingen ting sikkert, og det er mer mellom himmel og gjord”. En frir uhemmet til søkende mennesker ved å la alle ”får lov” til subjektivt sette sammen et lappeteppe av åndelighet. Mantraer som ”alle har sin egen virkelighet”, alle har vi egen sannhet” og “alle er vi vår egen gud”, derfor kan en subjektivt sett legge akkurat det en selv mener er riktig i det nyreligiøse bildet. Det skaper en rekke praktiske problemer, men pytt det pareres med at “hvem kan egentlig vite hva som er sant”. osv

Den ”nye” trenden er alle mulige slags medium som fyker land og stand rundt med kurs og godt tilrettelagte show hvor ulike seanser og kontakt med den andre siden får god frahjelp fra TV, aviser som i sin iver etter å finne noe å skrive om bruker uforholdsmessig mye spalteplass og sendetid på regelrett dyrking av overtro. Så selv om overtro svekkes så er den uansett godt hjulpet av media som i sin masseproduserende iver dessverre bruker alt for mye ressurser på temaer som er basert på overtro kledd opp i moderne folkedrakt. Morsomt å se på, men tragisk å være vitne til.


Kilder:
Skepsis.no: Ondskapsforståelse i New Age: En diskursanalyse av magasinet Visjon.
Alternativ Nettverks forum: http://altnett.ning.com/
Fritanke.no - Ja, men tenk om det funker
Store Norske Leksikon: New AgeAlternativt Nettverk
KRL Nett: Hva er New Age?
Fritanke.no: Andelen ”sterkt ikke-religiøse” nær doblet på ti år
Fritanke.no: Ny undersøkelse bekrefter svekket gudstro

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar