Tåkefyrster i pseudovitenskapens tjeneste

Mye av det vi får servert til daglig av påstander tar vi god fisk. Er det hold i påstandene vi får servert? Bygger de på redelig bruk av kilder? Synes de rimelige ut fra betraktninger av logikk og sammenhenger? Hva sier andre fagfolk. Ikke minst, lar påstander seg etterprøve? Finnes det innvendinger og alternative forklaringer? Feilaktig og forskrudd forskning dukker opp oftere en vi liker å tro. Det kan ha mange årsaker; Dårlig utdannede forskere (de trenger ikke en gang være det de utgir seg for heller), undersøkelser og metoder holder ikke vann, datasett de bruker er feil, analyser som gjøres er unøyaktige, som igjen gir unøyaktige konklusjoner. Det er dette andre fagreferenter og forskerkollegaer skal kunne oppdage, hvis en forsøker å ta en rekke snarveier i forskningens verden.
 

Hvordan lar vi oss lure?

Noe av denne feilaktige vitenskapen er bygd opp på feilaktig grunlag. et eksempel kan være at: Genetisk modifisert organisme (GMO) er skadelig og fører til kreft, la oss sjekke hvor farlig og hva slags kreft du kan utvikle. Man bestemmer seg på forhånd at det er skadelig og at det fører til kreft, men I stedet bør vinklingen være: Er GMO skadelig, la oss sjekke dette grundig.

En del forskere tar ofte en del snarveier, de lar de være å sende inn arbeidene sine til fagtidsskriftene, der de kunne blitt gjennomgått av likesinnede og blitt testet inngående. I stedet offentliggjør de «funnene» sine som "publication by press release" i aviser og ukeblader eller på Internett , noe som ikke er ansett som anstendig forskningsetikk. Der er det ikke noen innebygd mekanisme for å sile ut hva som er profesjonell kritikk, og hvor mange lesere kan la seg imponere av resultate­ne, uansett hvor upålitelige de er.
 
648046-mad-science

Noen er bevisst ute etter å bedra folk når de pre­senterer dårlig vitenskap. Folk som oppriktig tror på undersøkelsene sine, men ikke vet nok om vitenskapelige metoder til å forstå hva de gjør feil. Det er en del ganger at ulike resulater ser ut som solid forsking  uten virkelig å være det.
Et banalt eksempel som vi ser mye brukt er: «Forskningen viser at forbindelsen - Ella8PW - som vi vet ble brukt som medisin i oldtidens kul­turer - fordobler effektiviteten til kroppens naturlige helbredelsesprosess i 8 av 10 tilfeller.»
Men de forteller ikke hva stoffet består av - eller hvem som testet det og hvordan. De unnlater å spesifisere hvilke «kulturer i oldtiden» som brukte det, eller hvilke resultater som er påvist. Falske forskere fortel­ler ikke hvordan effektiviteten til kroppens «naturlige helbredelsesprosess» blir målt, hvor mange tilfeller som testes, eller hvordan de ble valgt ut, kontrollgrupper og så videre. (navnet på selve midlet jeg omtaler her er et eksempel)

En ting en skal være klar over er at noen av disse såkalte «forskerne» har titler som ofte blir forvekslet med titlene til virkelige vitenskapsmenn, ofte fra rene fjolle og papiruniversiteter hvor en kan kjøpe seg en grad med en eller annen tittel som høres kul ut hvis du har et visakort for hånden. Det florer av dens slags morsomme universitet på nettet. Det kalles Diploma mill.

Det er spesielt i det alternative og i konspirasjonsmiljøene hvor man ser en snål logikk og hvor man drar frem “eksperter”  som er dilettanter og crackpots med eksotiske teorier som ikke henger på greip når man skraper i hva de bringer til torgs. Noen av de har sågar hatt en høy posisjon innenfor helt andre felt en det som er relevant for resultater de presenterer, men en forsøker å skåre noen billige poenger ved å bruke ”appell til autoriteter” trikset som de vet en del biter på. 

Tankefeilen ”appell til autoriteter” handler svært ofte om at en påstand må være riktig fordi en kjent person eller autoritet på området påstår det. Autoriteter skal en lytte til og som hovedregel så bør man tillegge deres påstander større tyngde, enn om påstander kommer fra noen uten faglig tyngde. Det betyr uansett ikke at en skal/bør kjøpe alt såkalte autoriteter sier og kommer med av påstander. Det er kvaliteten på påstander og argumenter som til syvende og sist er avgjørende.

Det er viktig å huske på at en av vitenskapens grunnpilarer er kritikk, kritikk og atter kritikk. Alle testresultater skal analyseres og kritiseres så mye som mulig. Kun de resultater som overlever kritikk fra alle kanter, får leve videre. Innen vitenskapen gjøres dette blant annet ved at studier må publiseres i såkalte «peer-reviewed journals», det vil si vitenskapelige tids skrifter hvor forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er verdig å bli publisert. Vitenskapelig kunnskap er derfor noe langt mer enn et produkt av fornuften. Vitenskapen er selektert kunnskap, kunnskap som gjennom prøving og feiling har vist seg å holde mål. Akkurat som naturen selv. Det er mange hensyn å ta når man skal vurdere forskning. Å ha stallen full av egne kjepphester en en av de ting som ikke fungerer særlig godt.

Hvis du støter på en fullstendig fantastisk påstand, kan noen råd fra en skotsk filosof fra 1700-tallet være til hjelp for å avgjøre hvor stor vekt du skal legge på den. David Hume sa det på denne måten: Hvis man skal akseptere en påstand, må det som støtter den, virke mer sannsynlig enn det som motsier den. Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter tilsammen.

Vitenskaplige metodeverktøy

Metodikken i vitenskapelig metodikk kan en for enkelhetens skyld liste opp på denne måten.
- Utforme en hypotese
- Teste hypotesen
- Formulere en teori
- Teste teorien
- Gjenta (flere ganger)
- Publisere (evt)

Vitenskapen hviler på eksperimenter, nøyaktige observasjoner og der det er mulig, målinger for å teste teorier. Vitenskapen er reproduserbar, dvs si at andre forskere får samme resultatet hver gang et eksperiment blir gjort. Vitenskapen utvikler seg. Ved hjelp av eksperimenter og oppdagelser erstatter forskerne gamle observasjoner og teorier med ny revidert kunnskap. Dette er faktisk det bærende element i vitenskapen.

Bekymret, full av angst, på utkikk etter en mirakelkur som “kurer alt” , eller er du bekymret for “at månen ramler ned”, eller annet dommedagsstoff så finnes det de som skriver om den slags. Noen få museklikk, og du får helt sikkert et svar og ikke mist en dynge med råd. Dessverre er mange nettsteder det reneste galematias.

Det er mer en nok av nettsteder som villig gir deg villedende og direkte uærlig informasjon. Hvem som helst kan legge informa­sjon ut på Internett og påstå omtrent hva som helst. Det finnes ingen kvali­tetskontroll. Mange kan fremstå som svært vitenskapelige, derfor kan det være problematisk å skille de gode fra de dårlige. Da et det viktig at du kontroller i hvert fall om nett­stedet har oppdatert informasjon som er understøttet av vitenskapelig forskning på området. Hvem har etablert nettstedet osv. Noen vitenskapelige tidsskrifter er grundigere og krever mer enn andre og denne kontrollen er en av forsvarslinjene mot pseudovitenskap. Generelt så er dette en forsvarslinje som aviser, ukeblader og veldig mange internettsteder ikke har. Kan vel ikke si det for ofte, men kildekritikk er viktig, ikke ta alt for god fisk. Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan kan vi da skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter i sum.

Spørsmål du bør du stille når du møter ulike påstander

- Hva prøver du å oppnå gjennom å si dette?
- Hva er fokuset ditt i tankerekken?
- Hva slags informasjon bygger du på?
- Hvilken erfaring overbeviste deg om dette?
- Hvordan vet du at informasjonen er korrekt?
- Hvordan kom du frem til konklusjonen? Kan du forklare hvordan du tenker? Finnes det alternative konklusjoner?
- Hva (eksakt) tar du for gitt her? Hvorfor antar du at det er slik?
- Hvilket ståsted har du når du sier dette? Finnes det andre ståsteder/synspunkter som vi burde se på?
- Jeg er ikke helt sikker på hva du egentlig spør om – kan du utdype/forklare?

I en stadig mer kompleks verden, med stadig flere krefter som ønsker å tjene penger nettopp på å utnytte vår hjernes svakheter og bombe oss med informasjon om alt mulig, er det viktigere enn noensinne å være bevisst og en smule kritisk i møte med hverdagen. Husk at kritisk tenking aldri tar bort gleden ved det mystiske og uforståelige. Det å forstå, eller søke forståelse, er en belønning i seg selv.
 

Hva er Peer-Revied journals?

Vitenskapen forlanger at eksperimenter og resultater blir publisert i fagtidskrifter. Der fagreferenter/forskere kontrollerer (at de oppfyller premisser nevnt over) de og at andre vitenskapsmenn og kvinner kan lære av det. Dette kalles «peer-reviewed journals», det vil si vitenskapelige tidsskrifter hvor forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er verdig å bli publisert. Som jeg har nevnt tidligere så er ikke journalister like flinke til å søke etter «peer-reviewed journals» og de har heller ikke alltid tid til dette.
Baser og kilder for peer-reviewed artikler og rapporter brukes for å legge ut forskningsrapportene som er gransket og vurdert og testet av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er gode nok til å bli publisert i f. eks noen av de baser jeg nevner under som f.eks Cochrane m.m. Det nytter lite å komme trekkene med en Youtubevideoer som skal underbygge et aller annet som passer ens eget personlige syn. Youtube er ikke noen troverdig kilde, men det trenger ikke bety at det kan ligge noen perler der inne som kan brukes sammen med andre kilder. Under et lite utvalg av kilder som kvalitetsmessig holder mål.

Google Scholar: En gratis søkemotor på internett hvor man kan finne ut hva forskere har publisert, alt fra avisartikler til bokanmeldelser og bøker eller foredrag.
Harzing`s Publish or Perish: Søkemotor som baserer seg på Google Scholar. Gir oversikt over hva forskere har utgitt og blitt sitert på.
Cristin: Ny norsk database som er åpen på internett og som viser hva forskere og institusjoner publiserer. Skal dekke både universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og sykehus med fullstendig oversikt over forskernes artikler og bøker, men vil ikke ha med siteringer. Cristin – Forskningsdokumentasjon i Norg.
Cochrane: Cochrane-samarbeidet er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. Den har som formål å utvikle oppdatert og presis informasjon om effekt av helsetiltak, og gjøre denne tilgjengelig over hele verden. Cochrane-samarbeidet lager og formidler systematiske oversikter av helsetiltak, og arbeider for å oppnå økt kunnskap om tiltakene gjennom kliniske forsøk og andre studier. Mest sannsynlig et av det beste ”biblioteket” i verden hvis man ønsker seriøs gjennomgang av forskjellige kliniske tester.
British Medical Journal: En av verdens mest innflytelsesrike medisinske tidsskrifter for "evidence-based medicine".
Web of Science: En internasjonal database med oversikt over vitenskapelige artikler som er publisert i de 10.000 mest prestisjefylte internasjonale tidsskriftene. Flere norske tidsskrift dekkes av denne basen. Basen kan telle om en artikkel er blitt sitert av andre forskere. Om lag halvparten av norske vitenskapelige artikler innen samfunnsfag dekkes. Omfatter ikke bøker. Tjenesten krever abonnement. Den er ment å være et verktøy for å holde seg oppdatert på ny forskning. Registrering kan skje via Thomson Reuters via IP autorisering eller at du registrerer deg. Lønner seg å sjekke ut hjelpesider for å komme i gang og få utbytte av søkene du gjør.
NCBI: - The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information. Har også en rekke verktøy som kan være til hjelp ved innsamling og bearbeiding av data.

Thomson Reuters: Mer et medie/nyhetsbyrå som leverer finansielle, juridiske, skatte og regnskaps messig info og artikler, men har en rekke artikler innen for helse og vitenskap i tillegg, men er mer en mediebyrå og ikke en Peer-Revied kilde jeg ville brukt alene uansett. De har allikevel et godt rykte på seg.Noen kritiske blogger:

Bad Science  (Lege og skribent Ben Goldacres blogg, som også publiserer sine Bad Sciencespalter fra avisen the Guardian, der han avslører dårlig vitenskap, særlig innen medisin, både konvensjonell og alternativ.)
Science Based Medisine (Her blogger medisinere som er bekymret for den måten uvitenskapelig og pseudovitenskapelig helseideer i økende grad har infiltrert medisin, og som i lys av vitenskap og skeptisisme undersøker fantastiske helsepåstander.
Respectful Insolence (Kirurgen/vitenskapsmannen "Orac" blogger respektfullt uforskammet om vitenskap, pseudovitenskap, medisin, kvakksalveri m.m.)
Skepsis.no (bloggen hvor medlemmer av Foreningen Skepsis blogger om vitenskap, pseudovitenskap)
Magasinet Nature (Magasin innen forskning og medisin m.m)
Scientific American (Magasin innen forskning og medisin m.m.)
Saksynt – Gunnar Tjomlid. En god blogg som tar for seg en rekke temaer og ikke minst påstander fra alternativbransjen. Bloggen har en rekke gode artikler om vaksiner m.m. 
 
Du har nå noen verktøy med deg i boksen slik at du i det minste kan stille deg selv en del spørsmål om det du får presentert virkelig er hva det utgir seg for å være. Vi blir eksponert en del ganger for ekstreme teorier og påstander som har en gjenskinn av forskningens fremgangsmåte ved seg, men som viser seg ikke holder mål når du begynner å pirke i materien.

La oss se litt på noen reale tåkefyrster.

Det finnes virkelig det vi kan kalle gærninger som påstår de driver med vitenskap. Dette er ofte snurrige personer som lanser så mye tøv og pseudovitenskap at det nesten høres riktig ut, men bare nesten. De blir avslørt av vitenskapens evne til å teste og falsifisere om det en hevder holder mål.  Teamet er vel nærmest uttømmelig sånn sett, men la oss se på noen sære tåkefyrstersom som presenterer det reneste nonsens. Det er sikkert en del andre som brurde vært med i oversikten, men utvalget under er underholdene nok vil jeg mene

Anatoly Fomenko
: Er professor i matematikk på Moskvas statsuniversitet. Er du ute å kjøre i symplektisk geometri, variasjonsregning osv kan Fomenko helt sikkert hjelpe deg. Han er forfatter til minst et dusin lærebøker om komplisert matematikk, tilhører det russiske vitenskapakademi, og vil i søvne kunne beregne den korteste avstand  mellom to punkter i et ikke - euklidsk rom. Men spør du ham når Jesus blev født, eller om den trojanske krig fant sted før eller etter korstogene, er hans svar til gjengjeld så langt ute til havs at redningsskøyta har kjørt tom for drivstoff lenge før ordet redning kan brukes.
Den 64-årige russiske matematiker ble interessert i historie i midten av 70 årene. I begynnelsen av 80 årene fikk han publisert en rekke vitenskapelige artikler om verifikasjon av årstall ved hjelp av statistikk og astronomi. Dette vakte en vis uro blant russiske faghistorikere, som plutselig måtte forholde sig til en høyt begavet dilettant, som satte spørsmålstegn ved selve historieskrivningens fundament. Han fant for øvrig ut at Jesus kun var 1000 år gammel ved hjelp av sin metode. Han påstår videre at alt som har skjedd før det 11. århundre bare er vås. Pyramidene, den Kinesiske Mur, Colosseum, og hva vi ellers kjenner til av storslåtte byggverk fra oldtiden, er alle oppført i en tidsramme på de siste 1000 år. Ja og alt dette fant mannen ut ved å bruke statistikk og astronomi. Joda, verden er morsom den …

Robert W. Faid: En Kjernefysiker våknet en natt i 1985 og fant ut at gåten om antikrist endelig kunne løses. Hvordan fant dette geniet ut dette? Vel, ved å koke ned antikrist problemet ned til 11 matematiske faktorer og statistikk, så fant at han ut at tada…..Mikhail Gorbatjov var antikrist.

Han kunne, eller han trodde han kunne advare menneskeheten om hvilke redsler som var i vente. Han klarte å underbygge sine påstander med statistikk og annet tull. Han ga ut en bok ”Has the real antichrist come” Boken fra 1988 ble en gedigen antisuksess kan vi vel kalle det. Vi husker vel at ”antikrist” Mikhail Gorbatjov fikk fredspris i 1990. Du kan lese om han her i Skeptical Inquirer også.

Prosper-René Blondlot: en kjent og respektert professor i fysikk ved universitetet i den franske byen Nancy. Ved århundreskiftet 1900 var forskning på dette med stråling noe som opptok mange. Blondlot har mottatt en rekke priser for arbeider med elektromagnetisk stråling. Det vakte naturlig nok interesse blant europeiske kollegaer da han avslørte eksistensen en helt ny form for radioaktiv stråling.

Wilhelm Röntgen mottok nobelpris i fysikk i 1901 for sin oppdagelse av røntgenstråling. Det ble kalt X-ståler. Blondlot ville ikke være noe dårligere så han kalte sin oppdagelse for ” for N-ståler. Hans hypoteser ble gjenstand for omfattende testing og det skulle vise seg å ha noen høyst merkelige egenskaper. Disse N strålene kunne lagres i enkelte materialer. De kunne gjennomtrenge tørre materialer, men ikke vått sigarettpapir, ja du leser riktig - sigarett papir. En avart av N-stålene kunne måles fra muskelsammentrekninger i en rekke levende vesener, men ikke alle. Mest forbløffende var det, at N-stråler tilsynelatende hadde en styrkende effekt på menneskers sanseorgan som syn, hørsel og lukt. I årene etter Blondlots oppdagelse blev der publisert nesten 300 vitenskaplige artikler av 120 forskjellige forskere om fenomenet. Blondlot selv stod for 26 artikler samt en bok.

For å gjøre en lang historie kort så forsøkte annen fysiker ved navn Robert Williams Wood i 1904 å gjenskape alle tester som Blondlots hevdet han hadde utført, men eksperimentene lot seg ikke gjenskape. Ingen har heller klart det senere, og det er å anse som tull. Blondlot oppdagelse om N stråler. er fjernet fra alle bøker som brukes innen fysikk i dag.

Arthur Theodore Murray: Er vel ikke noen vitenskapsmann, men en kverulantisk gærning som hevder han har laget og programmert en kunstig intelligens som skal overta etter menneskeheten på slutten av 2012 (så beleilig med 2012). Der vil den utvikle seg selv selv til stadig nye versjoner. Han påstår å ha holdt på med sitt programmeringsprosjekt i over ti år. Han har jobbet som nattevakt på et hotell i Seattle og er en selvlært datanerd. Han har brukt år på å sende ut pamfletter av sin ”forskning” til forskningsmiljøer over hele verden. Han er kjent for å drukne nettsteder som omtaler hans arbeider som fjas.

For øvrig står han bak en rekke synspunkter som:
- Flyselskaper er skyld i AIDS
- Bibliotekarer smitter med dødelige hjerneinfeksjoner.
- Vitenskapsfolk har produsert menneskekloner siden 1997.
- Einstein var et fjols og hans relativitetsteori er bare tull.
- Internettet burde reservere toppdomene navnet .jam til virksomheter som produserer marmelade og syltetøy. Denne karen mye til felles med en del premissleverandører av tant og konspirasjonsfjas her hjemm

Sidney Gottlieb: En militærpsykiater og kjemiker med en forkjærlighet for gift. Denne mannen er å anse som en vandrende katastrofe og han kunne uten blygsel blande en rekke preparater i drinker med den effekt at den som drakk det ble totalt psykiske vrak i ettertid. Sidney Gottlieb var en mann som fulgte sine drømmer til det fulle. Hans interesse for kjemikalier gikk i det vi kan kalle giftig retning. I 1951 ble han ansatt i CIA tekniske seksjon der han koste seg med forkledninger, usynlig blekk og giftdrap m.m. Han ble også kalt den sorte trollmann. Han kokte sammen en haug med attentatplaner mot Fidel Castro. En av hans idéer var at smøre innsiden av Fidel Castros sko med thallium, forgiftet sigar og en mengde andre fantasifulle forslag til, hvordan Castro skulle drepes ble klekket ut. Mannen står bak så mye faenskap at ved å google vedkommende så finner du det meste av hva han syslet med

Ruggero Maria Santilli: Dette er en virkelig en dilettant. Hevder å ha, eller rettere sagt har funnet opp en ny disiplin kalt Hadronvitenskap. Du kan lese om det her. Joda, det betyr nettopp vitenskap oppfunnet av Ruggero Maria Santilli. Han hevder å ha patent på en stoffklasse bestående av "magnekyler", og som han hevder vil kunne løse energikrisen på en økologisk bærekraftig måte. Svært mye virker interessant, og en del gode vitenskapsfolk har gått på limpinnen; om man ser nærmere etter viser det seg imidlertid at hans avanserte matematiske beskrivelser er ren "formeltåke", egnet til å imponere, og at hans presentasjoner av kjemiske analyser etc. røper en fullstendig mangelfull kunnskap om elementær kjemi. Santilli har blitt anbefalt for ikke mindre enn tre Nobelpriser på en gang, i fysikk, kjemi og matematikk. Du leste riktig, også i matematikk. Riktignok er anbefalingen skrevet av Santillis egne medarbeidere.

For resten av forskningsverden framstår han i dag som en dilletant som fronter det reneste nonsens. Hans publikasjoner er noen ”pamfletter” som er gjengitt i noen ytterst få vitenskaplige tidsskrift og det han serverer er det ingen som en gang gidder å kritisere. Santilli har i følge såga forandret hele matematikken, fysikken og kjemien, og han har laget forbindelsen HHO (et "omkalfatrings prosjekt” av vannmolekyler). Dette skulle være løsningen på alle fremtiders energiproblemer i følge Santilli. For øvrig er det skrevet en artikkel i Gemini om hva han egenlig hevder. Artikkelen er noen år siden riktig nok og noen gikk på den kroken som sagt. Han har også ertet på seg en del investorer som han lovet gull og grønne skoger for 5 år siden og han klare å reise en del penger, men resultater er det forsvinnende lite av naturlig nok.

Han har stiftet to ulike foreninger, "The Santilli-Einstein Academy of Sciences", og "The Santilli – Galilei Associatioon of Scientific Truth". Ingen av de er…. Ehhm oppe lenger. Kanskje ikke så rart. Den eksperimentelle delen av han arbeider er så svakt beskrevet at det er umulig å reprodusere resultatene. Tvilsomme eller totalt misforståtte resultater fastslås umiddelbart som ugjendrivelig bevis, og enkle kontrollforsøk blir ikke gjort. For noen år siden forsøkte Santilli å benytte nobelprisvinneren i kjemi Ilya Prigogine til inntekt for sine teorier om magnekyler. Det viste seg imidlertid at Prigogine aldri hadde hørt om magnekyler, og at han var fullstendig uvitende om at hans navn ble forsøkt benyttet til å gi feltet troverdighet. Heldigvis fikk man oppklart dette like før Prigogine døde. Det er ingen reproduksjon av forsøkene til Santilli. Eller jo med et unntak: Santilli viser tre forsøk på å måle spenning over en brenselscelle med magnekylgass. Men det finnes ingen beskrivelse av eksperimentet, målingene viser en tilfeldig variasjon av spenning fra -3 til 6 volt for samme prøve, men med ulik strømstyrke, og det er ingen sammenheng mellom resultatene fra de ulike eksperimentene. Gang på gang viser Santilli totalt fravær av grunnleggende kunnskap om kjemi og de metodene han bruker. De siste par årene har det vært stille rundt Santilli og det er sikkert helt greit i den grad han ikke akkurat bidrar med noe nyt

Robert O. Young: En lekedoktor og hans kur for alt, er en figur som hylles i miljøer hvor kritikk ikke er noe en bryr seg nevneverdig med og alternative remedier bare være laget for å frelse oss alle. Denne kvakksalveren hevder at helse avhenger først og fremst om riktig balanse mellom et alkalisk og surt miljø i kroppen, ifølge denne teorien, når blodet blir for surt i kroppen vil ta det være helt nødvendige å regulere syre-alkaliske balanse i blodet i følge Young. Det handler selvfølgeig dette våset om Ph. Dette er en liten hyggelig lekedoktor som tar blodprøver av folk og forteller de at de dessverre er syk og svak og dårlig bak og at han har en helt fantastisk kur som selvfølgelig gjør deg friskere en Nortug på en god dag.

Han hevder også at kreft kan reverseres. Gratis? Nei denne mannen vet å ta seg betalt og finne mennesker som kan hjelpe han med å selge tøv og luftslottet. Robert O. Young (58) dømt for kvakksalveri i delstaten Utah, USA. Du kan lese rettsprotokollen her

Denne frelseren Robert Young selger noen grønnsaker han kaller SuperGreens. Bare hør på dette våset; ”SuperGreens er en kraftfull blanding som består av gressarter, grønnsaker, kornspirer, blader og høyfrekvente mineraler som alkaliserer og gir energi og næring til cellene ved å balansere kroppens pH-nivå. De naturlige planteingrediensene i SuperGreens nøytraliserer syre og justerer pH-balansen i blod og vev tilbake til den ideelle, mer basiske tilstanden”. Jaha… høyfrekvente mineraler...

Jeg har tidligere tatt for meg dette såkalte Miracle Mineral Solution her, og bullshit alarmen ringer høyt her også. For øvrig vil jeg anbefale lege Pernille Nylehns blogg som tar for seg Young og hans tøv på en grundig måte. Hva såkalt helsekost og bly har med hverandre å gjøre kan du lese om her.

For øvrig kan du lese mer om tullet til Robert O. Young her:
Verver selgere av mirakelkur
Hør «mirakeldoktoren» snakke
Blodig alvor og manipulerte bilder
Kronikk i Aftenbladet om Young og Kim Tinkham
Tok pH-kuren – ble alvorlig syk
Tøvete skremsel om stråling
Your Urine is Not a Window to Your Body: pH Balancing – A Failed Hypothesis

Peter Duesberg: Virolog med en spenstig og ikke minst en kontrolversiell hypotese på Hiv og Aids som ikke har støtte noe sted. Jeg ble nesten revet med av hans elleville påstander at HIV ikke forårsaker AIDS. Mannen er en vandrende katastrofe. Han tror øyensynlig fullt og helt på sine egne påstander om at HIV ikke forårsaker AIDS, og hadde planer om å injisere seg selv med viruset for å bevise dette. Noen fikk han fra dette om det. En del menneske (og et par statsledere) tar det han hevder for god fisk, faktisk så mye fisk at de burde hatt en egen kvote. Du kan lese mer om hans bravader her og her. Magasinet Science har en artikkel om mannen og han mildt sagt kontroversielle syn på HIV- Aids og gjennomgått grundig hans påstander og plukket i fra hverandre hans arbeid. En rekke PDF filer kan lastes ned og det er omfattende og godt begrunnet kritikk av Duesberg.  Forøvrig har dum dummere versjonen av Wikileaks her i Norge kastet seg over denne virologen og hans snåle ideer, hvor de også har dratt med seg en annen morsom figur, nemlig Leonard George Horowitz . Sammen med Duesberg blir jo dette et lite mareritt i ren uforstand

Richard C. Hoagland: Amerikansk forfatter og en forkjemper for ulike konspirasjonsteorier om NASA. Skriver en masse om såkalte tapte sivilisasjoner på månen og på Mars.  Hoagland har ikke noen vitenskapelig tilnæring til emnet og er det vi trygt kan kalle det han fremmer for pseudovitenskap og uredelighet.  Hoagland hevder "den ansiktene på Mars"er en del av en by bygget på Cydonia Planitia består av svært store pyramider arrangert i et geometrisk mønster basert på noe han kaller hyperdimensjonal fysikk. Hoagland også hevder at den virkelige fargen på Mars er lakserød med flekker av grønnaktig planteliv og en lys blå himmel, samt at Mars en gang var månen til en større planet som eksploderte. De som bodde der fikk et forvarsel flyktet til planeten Jorden, tilpasset seg miljøet og ble den nåværende menneskelige rase. En livlig figur dette når det gjelder pseudohistorie og pseudovitenskap. Han har gitt ut tre bøker om vrøvlet sitt som slukes med søkke og snøre i konspirasjonskretser. The Monuments of Mars: A City on the Edge of Forever, Dark Mission - The Secret History of NASA. Dark Mission - The Secret History of NASA, Revised and Expanded Edition. Badastronomy har tatt for seg tøvet til Hoagland tidligere. 

Erich von Dänikens første bok om at vi vart kolonisert av aliens i fortiden (Chariots of the Gods) ble populær og var en bestselger over lang tid. Det ble mye mediestyr omkring hans teorier og kritikk av det etablerte arkeologiske miljøet førte til at man også fra arkeologenes side ble nødt til å ta del i debatter både på tv og tidskrifter mot denne dilletanten. Dänikens teorier tjente på UFO-hysteriet som startet i USA etter andre verdenskrig, og som raskt spredte seg til Vest-Europa og som der ut til å ha gode tider blant de som syns slikt er gøy. Hovedtesen bak teorien var at aliens hadde kommet til jorden i en fjern fortid. Der hadde de blandet sitt DNA med menneskets for å skape mennesket med dets rasjonelle evne slik vi finner den i dag. Disse romvesenene var opphavet til de forskjellige folkeslags myter om guder som fløy over himmelhvelvingen og andre mystiske fenomener i myteverdenen til folkeslag over hele jorden. Bevisene for en slik hendelse er hentet fra myter fra forskjellige hold og såkalte out of place artifacts” – gjenstander som blir tolket som fortidige batterier eller andre gjenstander som tyder på en avansert teknologi i fortiden. I tillegg blir stiliserte hulemalerier, skulpturer og relieffer tolket som bilder av aliens med antenner, guder i sine romskip og lignende.

Både Däniken og Sitchin (sistnevnte omtalt like under) mener at mennesket ble skapt av genetiske eksperimenter ved å blande gener fra dem selv og tidlige mennesketyper som homo erectus. Det er ikke noe som tilsier at dette er riktig. Han har vært en helt i ulike konspirasjonsmiljøer i mange år, også her i Norge.RationalWiki har en artikkel om denne karen. Han er diskreditert og avslørt som juksemaker av forskningsmiljøer verden rund

Zecharia Sitchin: En forfatter av bøker som forsøker å forklare menneskets opprinnelse gjennom forskjellige former for pseudovitenskap, som blant annet innbefatter pseudoarkeologi og teorier om besøk av astronauter fra verdensrommet i urgamle tider. Sitchin hevder at den gamle Sumeriske kulturen ble skapt av Anunnaki, en rase av utenomjordiske fra en planet han kaller Nibiru. Han hevder at denne planeten har en lang, eliptisk bane i vårt eget solsystem og hevder videre at hans teorier bekreftes av sumerisk mytologi.  En rekke profesjonelle naturvitere,historikere og arkeologer har påvist en rekke feil i hans oversettelser av gamle tekster og ikke minst grove feil i hans forståelse av fysikk.

Han er professor i antikk historie blant annet. Til tross for alle andre eksperter på hans felt har avist hans påstander fortsetter han å hevde at ideen om eldgamle romvesen kom til jorden fra en planet kalt Niburu og endret DNAet til mennesker med det formål å skape et vesen som kunne arbeide lydig for dem. Han gjør dette galant ved å røre sammen elementer fra babylonsk mytologi, en god dæsj mytologi fra Grekerne, Egypterne, ja selv det å låne litt fra selv Romersk historie fornekter han seg ikke, og får dette til å fremstå som at det er vesener fra verdensrommet som har formet disse kulturene. Han kommer med påstander om at pyramidene er bygd ved hjelp av høyteknologiske løsninger fra aliens. Også Sitchin har vært en helt i ulike konspirasjonsmiljøer i mange år, også her i Norge. Sjekk ut; Sitchin Is Wrong.com og RationalWiki artikkel som også har linker videre til andre artikler

Immanuel Velikovsky: Født 1895, død 1979, amerikansk forfatter, talsmann for meget kontroversielle katastrofeteorier. Mente bl.a. at planeten Venus er en komet som for noen tusen år siden hoppet ut av Jupiter og nær kolliderte med Jorden to ganger, og forklarte med dette mange katastrofer omtalt i Bibelen og andre eldre skrifter. Velikovskys bøker (særlig Worlds in Collisions, 1950) oppnådde stor popularitet, men teoriene har møtt sterk motstand, og bøkene oppfattes av mange som et typisk eksempel på pseudovitenskap.

Velikovsky kastet seg over og studerte inngående det gamle testamentet samt andre religiøse og mytiske kilder og fant sammenhenger (der ingen kunne tru at nokon kunne bu,....for å bruke et utrykk) som var svært så eksotiske. Han forklarte hendelsene ut fra planetenes bevegelser ("Worlds in collision") og han hadde svært lite kunnskap om astronomi. Venus var, i følge Velikovskys påstander, en komet som hoppet ut av Jupiter for 3-4000 år siden. Da Venus passerte jorden fikk den jorden til å stoppe rotasjonen i flere dager. Han påsto at oljekildene på jorden ble dannet da jorden passerte gjennom kometen Venus' hydrokarbonholdige hale. Teoriene er det reneste nonsens. Uansett boken hans "Worlds in Collision" var mestselgende bok i USA i 1951 og han gjorde gode penger på den. RationalWiki har en kort artikkel om denne mannen. Det er et utall av andre som har tilbakevist Velikovsky kreative teorier som denne. En av mange

David Vaughan Icke: Verdens konspirasjonsmester er uten tvil den engelske forfatteren og foredragsholderen David Icke. Tar med denne skruen i dette selskapet selv om han strengt tatt ikke en gang er å anse som pseudoforsker. Du kan se noen kreative analyser og opphøyde svada om Icke her.
Icke var opprinnelig fotballspiller, og etter en skade ble han sportsjournalist og talsmann for partiet De grønne. Han var en æret og populær person, helt til han sto fram på TV, kunngjorde at han var Guds sønn og at han heretter kun ville kle seg i turkis. Da var han på fullfart inn i snodighetens verden. I dag skriver Icke storselgende bøker (Han skal ha at han skriver godt, så det er godt mulig at mange bøker kjøpes av folk som kun bruker dem som ren underholdning) der han hevder at verdens maktelite ikke er mennesker. De bare ser slik ut. I virkeligheten er de blandet opp med DNA fra en intergalaktisk, reptillignende øglerase og kan skifte ham. Når verdens mektigste mennesker samles gidder de ikke å holde masken lenger. I stedet ser de ut som det de egentlig er: Øgler fra rommet. De første episodene av en nyinnspilling av TV-serien V, som handler om nettopp øglereptiler i menneskedrakt, er allerede sendt på amerikansk tv så han selger nok enda flere bøker etter hvert. Mange har sett hvordan disse menneskene besatt av reptilske humanoide skapninger i enkelte situasjoner skifter utseende til sin reptilske form, og synske personer vil ofte kunne se deres reptile form i deres energifelt. Han påstår at George W. Bush, Dronning Elizabeth II og Kris Kristofferson er blant disse «reptilene».

Han har videre fortalt at vi i virkeligheten styres av en hemmelig organisasjon kalt Illuminati og at denne organisasjonen er koblet opp til boka Sions vises protokoller, en kjent bok som i sin tid ble brukt for å fremme antisemittisme både av tsar-Russland og Hitler-Tyskland. Han har også uttalt at han er overbevist om at det var jødiske grupperinger som stod bak den første verdenskrig. Denne koblingen og uttalelsene har ført til anklager om antisemittisme og lefling med høyre-eksterm ideologi.


Nancy Leder: Tar med henne i denne buketten av snålinger. Noen forsker er hun ikke. Snarere er hun et realt tåkehode som har bygd seg opp en slags dommedagssekt og baserer mye av tullet sitt på New Age pseudoscience. Dette geniet har bygd opp en dommedagssekt kalt ZetaTalk. Du kan lese om tullet her. Det handler om en planet kalt Niburu som skal passere jorden og forårsake katastrofer av bibelske dimensjoner

ZetaTalk er et sammensurium av vås satt sammen av regelrett pseudoarkeologi fra blant annet Zecharia Sitchin og Erich von Däniken og for ikke og glemme samt Immanuel Velikovsky og hans katastrofelære. Ikke bare det, her er det krydret med forestillinger øgle aliens fra David Vaughan Icke. Det som er morsomt er at hun har tatt utgangspunkt i en noen av de tåkedottene jeg har skrevet om over som kaller seg forskere, men som ikke er noe annet tåkefyrster av rang!
ZetaTalk er en web-base, som siden 1995 har blitt drevet av Nancy Lieder (USA). Hun er i telepatisk kontakt med en zeta-gruppe som lengre enn Homo sapiens har befunnet seg her på Jorden, og som opprinnelig kom fra stjernesystemet Zeta Reticuli. Deres hovedbudskap er at planeten Nibiru, som krysser ekliptikken nær Jordens bane hvert 3.567 år, nådde den indre delen av vårt solsystem våren 2003, og vil ved slutten av et trimester (dvs. i april, august eller desember) senest 2011 forårsake 90 grader jordskorpeforskyvning på Jorden. Det hele vil være over i løpet av en time. Forskyvningen vil utløse globale kataklysmer der størstedelen av menneskeheten omkommer. Sivilisasjonen vil kollapse totalt. (tekst av ZetaTalks Area Manager i Norge, Rolf Kenneth Myhre)
For øvrig er Rolf Kenneth Myhre den som målbærer denne sekten i Norge. Han forsøkeretter beste evne å forklare en hver hendelse i verden ved å sy de inn i en ZetaTalks drakt. Så ZetaTalk sekten har en liten marginal støttegruppe også her i landet. En håndfull er vel riktig å si. Jeg har strengt tatt for meg dette tullet før her, men det er greit å ta med fenomenet for å vise hvordan enkelte klarer å sause sammen det reneste Freak show av tull og tøys, ofte basert på teorier og fantasier fra mennesker som kaller seg forskere, men som er tåkefyrster. Det som overrasker meg er at ofte velartiklulerte mennesker som er tilsynelatende flinke med å sette sammen bokstaver faktisk velger å målbære helt åpenbart fjollete påstander som de vet er rablende gale. Eller kanskje de ikke vet det? 

Til slutt

Det morsomme med de jeg har omtalt som tåkefyrster her er at de inngår i en slags “urban legend konsept” blant konspirasjonsmiljøene her i Norge de siste par årene. De samme personene er mer eller mindre gjennomgangsfigurer hvor konspirasjonsmiljøene drar frem de samme personene/kildene, de samme argumentene, påstandene og “alle de banebrytende arbeidene” disse tåkefyrstene presenterer. Kildekritikk er ikke plagsomt påtrengende i disse miljøene.


Løgner og fantasifullt tøv sprer seg langt raskere enn nøktern fakta, og det går enda hurtigere å produsere nytt svada enn det er å tilbakevise det. Det raskeste av alt er å resirkulere gammelt vås som allerede ligger fritt tilgjengelig på nettet, for enhver som har lært seg og google... Særlig er konspirasjonsklovner i mange valører gode til det. Jeg har fulgt konspirasjonsmiljøene på nettett en stund og de er forbausende utholdene i å opprettholde de samme skjøre sakene de har messet om siden 2001.

Mange mennesker er skrudd sammen slik at i mangel av gode forklaringer vil de fleste akseptere dårlige forklaringer. Problemet er vel oftest at mange mennesker ikke engang forsøker å finne gode naturlige forklaringer. De vil at det skal være noe fantastisk og overnaturlig som står bak, slik at de kan gå rundt i den tro at de har "skjønt noe stort” og at de er del av noe ”episk”. Mange som aksepterer dårlig forklaringer, vil kjempe innbitt for å slippe å endre standpunkt.

Mange mennesker godtar andres meninger bare for å kunne være en del av en gruppe. Andre godtar andres meninger fordi de ikke orker å ha egne meninger selv. Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Som sagt tidligere, hvordan kan vi skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter i sum.
I en stadig mer kompleks verden, med stadig flere krefter som ønsker å tjene penger nettopp på å utnytte vår hjernes svakheter og bombe oss med informasjon om alt mulig, er det viktigere enn noensinne å være bevisst og en smule kritisk i møte med hverdagen. Husk at kritisk tenking aldri tar bort gleden ved det mystiske og uforståelige. Det å forstå, eller søke forståelse, er en belønning i seg selv. Jeg har tidligere skrevet om det å stille sokratiske spørsmål som er viktig for kritisk tenking fordi det innebærer å tenke systematikk og dybde.
 


Relaterte bloggposter:

Kritisk tenking og hverdagsskeptisisme


Oppdatert14.05.2015

3 kommentarer:

-_-_-_-_-_- sa...

En interessant detalj jeg har lagt merke til er at noen av disse tåkefyrstene er så opphengt i sine egne forklaringer at de til og med avviser vitenskapelig forskning som bekrefter påstandene deres.

Tor - Jørgen Næss sa...

Beklager litt sent svar. Joda et poeng det Men akkurat disse jeg tar for meg har ikke mye til overs for. Dog kunne jeg lagt med en del klarere kilder fra kolleger som satte en del av av disse Tåkefyrstene enda mer i skammekroken. Dog har et par stykker av de også elementer av poenger som er bekreftet av andre.

Mentifex sa...

Arthur Theodore Murray has written artificial intelligence (AI)programs in English and in German and in Russian.

Legg inn en kommentar