Konspirasjonsfrijazz om Tungmetallforgiftning, klimafiksing og chemtrails

Den 29.10.2015 fant jeg en annonse i Bergensavisen (BA) hvor det ble reist en rekke påstander at vi forgiftes av aluminium, barium, arsenikk og uran som slippes ut i vår atmosfære og langsomt tar livet av oss. La oss ta en titt på påstandene i annonsen.
Har du lagt merke til at enkelte flystriper på himmelen blir liggende.
Grundige undersøkelser og målinger viser at dette skjer fordi giftig aske fra kullfyrte kraftverk sprayes i forstøvet form ut i atmosfæren
Denne asken inneholder blant annet store mengder aluminium, barium, arsenikk, kvikksølv og uran.
Godtar du at selv, din familie, dine kjæledyr og alt liv ellers, utsettes for en langsom tungmetallforgifting?
ba-29-10-2015
I annonsen er det også en link til et nettsted som kaller seg Geochemtrails.info som drives av homeopat Terje Wulfsberg.

Dette er veldig unyansert det som kommer frem i annonsen. Det lages en forbindelseslinje som ikke henger helt sammen, nemlig at det er utslippene fra kullkraftverkene som fører til tungmetalforgifting, og at flystriper på himmelen blir liggende. Dette henger ikke helt sammen. La oss rydde opp litt her. 
 
Gruvedrift kan være en årsak (blant flere) til tungmetalforgifting i en del steder i verden, og det vet vi en del om. Det Wulfsberg burde være bekymret for, er den luftforurensningen og svevestøvet som skjer, særlig på vinteren, og som i all hovedsak skyldes fossilt brennstoff. Stoffer som blant annet Karbonmonoksid CO, Nitrogendioksid NO2, Svoveldioksid (SO2) Benzen.

Tett befolkede og industrialiserte deler av verden er hovedkilden. Det vi kaller sigevann fra avfallsfyllinger, avløp fra byer, forbrenning av avfall, bruk av plantevernmidler (som er i ferd med å gå ned), lakk/maling, avløpssystemer fra fabrikker av ulike slag - alt dette kan gi utslipp av miljøgifter, som burde bekymre oss, men her gjøres det en rekke tiltak i mange land. Mange av produktene vi bruker i dag inneholder små mengder av miljøgifter, men selv små mengder kan gjøre utslag når vi bruker det og rester havner i avløpsvannet. Miljøgiftene fraktes med luft- og havstrømmer og mye av det havner i antarktis.

Kullkraftverk er en miljøversting på flere områder, og her er Wulfsberg inne på noe, selv om han bommer litt på hva de slipper ut, og drar en kurrios sammeligning med hvor lenge flystriper blir liggende på himmelen. Den dominerende form av svevestøv fra kullkraftverk er flyveaske, men sekundær sulfat og nitrat utgjør også en del av svevestøv fra kullkraftverk. Flyveaske er det som er igjen etter at kull har blitt forbrent og består av de ubrennbare materialene som finnes i kull. Kilde.

I tillegg slipper de ut kvikksølv. Dagens moderne kullkraftverk forurenser mye mindre enn eldre typer kraftverk på grunn av nye scrubber teknologier som filtrerer avtrekksluften før det slippes ut i atmosfæren. Imidlertid er utslipp av ulike miljøgifter allikevel i gjennomsnitt flere ganger større enn fra et gasskraftverk. I de moderne kullkraftverkene kommer forurensninger fra utslipp av gasser slik som karbondioksid, nitrogenoksider og svoveldioksid i luften Kilde.

Anbefalt: 
Miljøstatus.no - Miljøgifter i Arktis
Folkehelseinstituttet  - Luftkvalitetskriterier
TA.no - 140 land vil begrense utslipp av kvikksølv

Det som uansett er bekymringsfullt er utslippene av CO2. Et nytt kullkraftverk vil slippe ut CO2 i 30-50 år. Det er viktig at det slippes ut minst mulig. I Canada har man klart å sette opp et kullkraftverk som er nesten uten CO2 utslipp. Det som kan bli en hvilepute er at klimainvesteringene kan sluses over til kullkraftverk i stedet for at de går til å støtte overgang til fornybare energikilder som ikke har ødeleggende utslipp i det heletatt. CarbonMonitoring for Action (CARMA) er, eller var en god oversikt over kraftverk rundt i verden hvor man fikk en oversikt over hvor mye CO2 de slipper ut. Det ser ut som det ikke har vært noe aktivitet der siden 2012, men ligger uansett en del stoff der som er verdt å lese.

Påstandene i annonsen til Wulfsberg er ikke korrekte. Wulfsbeg bygger sine påstander på papirene til Marvin Herndon som hevder det skjer det vi kaller bevist klimafiksing. Marvin Herndon har gitt ut en rapport som kalles Evidence of Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering in the Troposphere: Consequences for Public Health, den er publisert I International Journal of Environmental Research and Public Health. Rapporten er trukket tilbake, den holdt ikke mål - Paper on chemtrails, a favorite subject of conspiracy theorists, retracted.
Metabunk skriver inngående om problemer med Herndons påstander.
“There are multiple problems with these papers: figures are incorrect, values given are off by several orders of magnitude, masses are calculated incorrectly, data sets appear to have been chosen arbitrarily. But the biggest problem with the paper, even if we take the data at face value, is that there's no actually correlation of the data sets, and no control is used. Statistical significance tests are applied incorrectly”.
Konspirasjonsmiljøene hyller Hermdon, men klarer å radbrekke og pervertere hans påstander ytterligere ved å bake inn aliens, ondskapsfulle eliter som vil ta livt av oss ved hjelp av geoengineering. La oss se hva status er vedrørende geoengineering


Foregår det geoengineering i dag?

Geoengineering er en kompleks disiplin som omfatter atmosfærisk kjemi, økologi, meteorologi , plantebiologi. Miljøorganisasjoner er svært tilbakeholdne med å støtte geoengineering fordi det kan svekke en allerede skjør debatt og rokke ved et minimum av forpliktelser rundt drivhusgasser som er avtalt mellom en lang rekke land.

Royal Society lanserte i 2009 en rapport som tar for seg de mest aktuelle teknologiene som er i bruk vedrørende geoengineering og hva statusen rundt det egentlig er. Tittelen er: Geoengineeringtheclimate: Science, governance and uncertainty. Rapporten sier at geoengineering i stor skala er på grensen til hva som er mulig. Det er dyrt og ikke uten risiko. En annen faktor er at politikere fremover kan bli fristet til å bruke geoengineering som en unnskyldning for ikke å sette i gang tiltak for å redusere klimagasser.
"Geo-engineering the Earth's climate is very likely to be technically possible. However, the technology to do so is barely formed, and there are major uncertainties regarding its effectiveness and environmental impacts," the report says".
Det forskes på klimafiksing her hjemme også: En kan lese intervjuet av Kari Alterskjær ved UiO som intervjues av Richard Black ved BBC News – Science&Enviroment.

Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies var en konferanse i 2010 om geoengineering hvor et av hovedpunktene var å se på risikoen ved å drive med miljømessige inngripen og faktisk også meisle ut et slags regelverk, (forslag) og ikke minst lage klare regler for åpenhet rundt værmodifisering.
“The Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies was a conference developed by Margaret Leinen of the Climate Response Fund and chaired by Michael MacCracken of the Climate Institute. The conference took place in March 2010 and the recommendations were published in November 2010. The goal was identify and minimize risks involved with climate engineering(geoengineering), and was based on the 1975 Asilomar Conference on Recombinant DNA which discussed the potential biohazards and regulation of biotechnology. A group of over 150 scientist and engineers gathered together with lawyers, environmentalists and disaster relief workers in an open meeting to avoid accusations of consipiracy during this discussion.[1] The Asilomar Conference focused exclusively on the development of risk reduction guidelines for climate intervention experiments.[2” ]Kikde
I 2010 vedtok et FN-organ (Convention on Biological Diversity, www.cbd.int) en resolusjon om at geoengineering per i dag ikke skal utføres i praksis, men det diskuteres som en mulighet.
En løsning som har vært diskutert er å sprøyte sulfataerosoler (svoveldioksid) ut i atmosfæren. Som Sulfataerosoler etterligner partikler fra et vulkanutbrudd. Forskerne kaller også dette albedo modification.

Et slikt prosjekt vil kanskje ikke være så dyrt siden ett tonn svoveldioksid vil være tilstrekkelig til å utjevne klimaeffektene av nesten 30.000 tonn karbondioksid. Det kan kanskje virke fristene å sette i gang denne type prosjekter på egenhånd for en del land. Men, tilsynelatende enkle tiltak kan være en av de største ulempene. Det vil ikke stoppe havforsuring, som igjen fører til en rekke andre uheldige konsekvenser ved å bruke denne metoden. Risikoen er stor, og dette er noe som diskuteres som en teori og ikke minst er det teknologisk svært krevende. Det kan sikkert være fristende å ha tilgang til planetens termostat, men det mest fornuftige vi kan gjøre er å få på plass forpliktende avtaler om reale kutt i utslippene.

Det foregår ikke geoengineering i stor skala i dag, og det som skjer, skjer i åpenhet. Det er bare forsøk i ganske liten skala. Kineserne forsøkte dette under OL i 2008, uten at det kan kalles vellykket på noen måte. Artikkelen Geoengineering – hvordan fikse på jordas klima gir en grei innføring i hva geoengineering er og hva som er mulig.

New Scientist - Geoengineering would be ‘irrational and irresponsible.
En rekke forskere har diskutert og sett for seg ulike senarioer vedrørende klimafiksing, men det er helt innlysende at vi per i dag ikke er i stand til å endre klimaet ved hjelp av kvikkfiksløsninger. Konspirasjonsmarginalia vil tolke artikler som den i New Scientist som propaganda for å lure befolkningen, mens våre onde politikere, sammen med alle verdens flyselskaper, piloter, flyfabrikanter og ikke minst kullindustrien jobber sammen i den største hemmelighet for å spraye oss for å endre klima og i tillegg ta livet av oss.

Begrepet Geoengineering er erstattet av ClimateIntervention, som i korthet betyr at vi er nødt til å se på en reduksjon av CO2 fremover. I det ligger det også andre ulike forslag til hvordan dette kan gjøres, men det er liten tvil om at det mest effektive tiltaket for å redusere CO2 utslippene drastisk er ved hjelp av forpliktende avtaler.


Nettstedet Geochemtrails.info

Som jeg nevnte innledningsvis er Geochemtrails.info en side som drives av Terje Wulfsberg. Der finner man det meste av hva et konspirativt sinn kan begjære. Det er hummer og kanari hvor han mener at selskaper som Monsanto er involvert i modifisering av klima. Det som er påfallende er at Wulfsberg påstår at utslipp av CO2 er “den offisielle versjonen” men at det ikke er noe problem.
Lysbilde1

Nettstedet er et eneste stort roteloft av konspirasjonsvås som går Nyhetspeilet en høy gang når det gjelder tull og tøys. Wulfsberg mener at aliens følger med på hva vi driver med, og de var særlig opptatt av aerosolspayingen over Bergen sist vinter. De har en spørsmålside med spørsmål og svar hvor det er et sammensurium av vås. I tillegg blander man inn ionosfæreobservatoriet HAARP som en ingrediens i konspirasjonssuppa som kokes. 


Hva er HAARP?

Akronymet HAARP står for High Frequency Active Auroral Research Program (som nå er nedlagt). Dette var et forskningsprogram med det formål å forske på ionosfæriske forhold som kunne ha innvirkning på kommunikasjons- og navigasjonssystemer, både sivile og militære (som GPS, Galileo og GLONASS). Programmet var finansiert og drevet av amerikanske Air Force Research Laboratory (offisielle hjemmesider; Wikipedia) og Office of Naval Research. Kilde. Det spiller liten rolle i konspirasjonsmiljøet at HAARP programet er lagt ned. Det at det er nedlagt er bare i en bekreftelse og et røykteppe for at de er gått under jorden må vite

Nyttig å lese: Jordskjelvmaskinen» HAARP? Fantasifull og umulig fysikk i en konspirasjonsteori 
- HAARP Conspiracy Theory.
- HAARP Myths

Lysbilde2
Chembusteren som nevnes på siden til Wulfsberg er en morsom sak
“Ved å konstruere en innretning som sender ut en spesiell type energi som kalles orgone energi, kan chemtrails fjernes. Dette er jo egentlig kun en midlertidig løsning på problemet så lenge sprayingen fortsetter, men alt som kan forstyrre denne destruktive virksomheten og løse opp de kunstige skyene som dannes, bør vel hilses velkommen”?
Orgone energi akkumulator er i en særklasse når det gjelder regelrett humbug og tøv.  En farsott i blant annet alternative kretser er Orgonite som er en avlegger av pseudovitenskapen Orgone, en slags «livs energi/ allestedsnærværende energi» oppdaget på 1930-tallet av psykoanalytikeren Wilhelm Reich. Det finnes en rekke nettsteder som hevder at du kan lage dette selv. Det er sågar de som har forøkt å varemerkebeskytte dette, men det ble avslått. Det er kort og godt et stykke kvarts innebygd i noe plast du kan kjøpe på nettet. Alternative tillegger dette «stoffet» alle mulige mystiske egenskaper. Du kan lese mer om hva dette er her. Det skal også hjelpe mot “Chemtrailsforgifting”

Ted Gunderson er et av jokerne som dras frem når ulike konspirasjoner skal legitimeres. Det hevdes at Gunderson ble myrdet med arsenikk av Illuminati (som også er konspirasjonsvrøvl). Sannheten er at Gunderson døde av kreft i 2011. Gunderson gikk litt i ball etter at han sluttet i FBI. Han rotet rundt med New World Order konspirasjonstøv, aliens som bortførte barn, 9/11 konspirasjonsteorier, chemtrails, hvem som egentlig sto bak mordet på John F. Kennedy, og mye annet konspirasjonstull.

Gunderson var også populær i det ultranasjonalistiske survivalistmiljøet, han ble faktisk lansert som presidentkandidat for partiet Independent American Party of Nevada. De ligger et godt stykke til høyre for republikanerne for å si det forsiktig. Han er nok uansett mest kjent her hjemme for Chemtrailstøvet som spres på en del konspirasjonsfora.

Ted Gunderson – Wikipedia
Examiner.com - Ted Gunderson: Death of a Public Paranoid
Csicop.org - Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference
MetaBunk - Debunked: Ted Gunderson Chemtrails and "Death Dumps"
(fra 2001) Southern Poverty Law Center - intelligence-report/2001/false-patriots

En annen person som dras opp av konspirasjonshatten er Rosalind Peterson. Hun tas til inntekt for at chemtrails er reelt, men det stemmer ikke. En video hvor hun taler til FN på klimakonferansen i 2007 (som ligger på siden til Wulfsberg) tas til inntekt for og mistolkes av konspirasjonsmarginalia. I 2012 gikk Peterson ut og klargjorde sitt standpunkt i intervjuet: Rosalind Peterson: No Evidence for Chemtrails.
Som Peterson selv sier:
"In 10 years of research, other than aluminum coated fibreglass, chaff releases by the US military, I have no proof whatsoever that the jets are releasing anything but jet fuel emissions"
Chemtrails er et begrep som konspirasjonsteoretikere bruker for å beskrive de hvite stripene som vi ser bak flyene når de krysser himmelen. Det hevdes hardnakket fra konspirasjonsmiljøer, at det er utslipp av særlig barium og aluminium i store mengder. Det ville være svært lett å sjekke om nivået av aluminium og barium på bakken var unormalt høyt, men det er det ikke. Jeg har skrevet inngående om det her: Chemtrails – Fiksjon eller fakta?

Noen fakta om stripene bak flyet:

Jetmotorer bruker i hovedsak et parafinlignende drivstoff som er av høyere kvalitet en vanlig bensin og diesel, og eksosen består hovedsakelig av CO2 og vann, samt sot og sulfat. Eksosen kommer ut av motorene som usynlig gass og det dannes striper bak flyet. Fly operer vanligvis i store høyder hvor det er svært kaldt, derfor er det oftere striper etter flyene som flyr høyt oppe hvor det er temperaturer på 40 til 60 kuldegrader, da skal det ikke så mye vanndamp til før en ser striper. Stripene kalles conrails.

Det er også striper etter fly som flyr lavere, men det er fordi det kan være relativt høy luftfuktighet i luften fra før. Flyeksosen er da det som skal til for at luften mettes med vann og vi ser striper som igjen kan danne tynne skyformasjoner. At det dannes flere slike skydannelser skyldes at det er mye større flytrafikk en tidligere. Kondensstriper kan danne et lag av cirrusskyer. Det er sannsynlig at kondensstriper og cirrusskyer fanger opp mer langbølget stråling på vei opp fra jorden enn solstråler på vei ned. På den måten kan dette bidra til til et varmere klima på jorden. Faktisk kan contrails muligens ha en større effekt på miljøet en det CO2 har i følge en studie fra 2011.
Airplane contrails are the white clouds that we see in the sky spreading behind jets. These cirrus clouds are created when the hot, moist air released from the plane freezes in the colder and drier air. These clouds then trap the long-wave radiation from Earth and create a warming of the atmosphere.
In their study, Burkhardt and Karchar utilized satellite imagery of these spreading contrails to create a computer model which estimates how the contrails affect the Earth’s temperature.
They have discovered that aviation contrails play a huge role in the impact on the climate and an even greater impact than that created by the CO2 emissions produced. While the CO2 emissions from airplanes account for around three percent of the annual CO2 emissions from all fossil fuels and change the radiation by 28 milliwatts per square meter, the aviation contrails are responsible for a change of around 31 milliwatts per square meter.
The only difference is that CO2 has a longer life than that of the contrails, and can still continue to cause warming even hundreds of years down the road. Kilde
Dette har ingen verdens ting med aluminium og barium som "slippes ut med viten" og vilje for å forgifte oss.

Contrail Science - Chemtrail Non-science
NASA - The Contrail Education Project
Chemtrail conspiracy theory
"Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds
A Million Poisoning Planes
chemtrails (contrails)
Chemtrail Myths – Five common myths about “chemtrails”
Fake, Hoax, Chemtrail Videos – Some of the more obvious hoax videos.
Chemtrail scare! It’s that damn dihydrogen monoxide!
How many people believe in chemtrails? – just how popular is the theory?
Storm.no - Kjemistripe, garantert!
Storm.no – Slik dannesstripene på himmelen
Metabunk.com - "Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds 
MetaBunk.com - Debunked: Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing [Aerodynamic Contrail, Wake Vortex]
Forskning.no – Er flystriperpåhimmelenfarlige for oss?
Ellers er anbefaler jeg artikkelen: På sporet av chemtrails-konspirasjonen


Fly forurenser

Et poeng er at flytrafikk forurenser. De slipper ut CO2 og nitrogenoksider (NOX) svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), og partikler som organisk karbon (OC) og sot (Black Carbon, BC). Det er faktisk kompliserte klimaeffekter fra fly, så dette er ikke så helt enkelt å sette to streker under svaret her. At de forurenser vet vi en del om, men effekten vet vi ikke mye om i et lengre perspektiv. 

At fly forurenser er noe konspirasjonsmarginalia stort sett ikke diskuterer, noe som ikke er så rart da svært mange av dem faktisk er klimaskeptikere. Det høres rart ut, men disse menneskene mener at verdens myndigheter, flyselskaper og industrier er med i et gigantisk komplott hvor det utføres klimafiksing som bevisst forgifter verdens befolkning med kjemikalier som aluminium og barium, uran, kvikksølv og generelt sprer sykdom og død. De tar bilde av himmelen og skyformasjoner og legger dette ut i grupper og på nettsteder hvor det tar helt av i analyser som ikke henger på greip.


Til slutt

Sett i lys alle flyginger som skjer hver dag, så ville vi vært døde hvis det var noe i påstandene som konspirasjonståkehodene fremmer. Dette er mennesker som legger ned mye tid og ressurser på å bygge nettsteder, oppretter grupper med likesinnede hvor de stort danner egne ekkokammere. Tenk om de brukte det engasjementet de har til virkelig oppdatere seg på skikkelig kunnskap om miljø, da ville vi kanskje ha fått enda større fokus på reelle miljøproblemer. I den grad de rører seg bort i tant og tøv, så blir de en marginal gruppe som ingen utenfor deres egne ekkolammer tar seriøst. Det er synd, vi kunne trengt deres engasjement, for det og tid ser det ut til at de har rikelig av. 


 

Relaterte blopposter:

Chemtrails – Fiksjon eller fakta?
Pseudovitenskapens fanebærere
Kvantalavista

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar