Barnevernshaterkalifatet

Barnevernhaterland er blitt et sted der konspirasjonsteorier og alternative fakta har tatt over for gjennomtenkt og velfundert kritikk av barnevernet. En yrkesgruppe som jobber for de svakeste blant oss, nemlig barna har problemer med å gå på jobb på grunn av trusler. Dagbladet har i en rekke artikler tatt opp hva barnevernsansatte møter av hets og trakassering. 
Det er virkelig ille, noe også denne saken viser. Dagbladet - Barnevernskontoret ble angrepet, og Dag truet med at strupen hans skulle «kuttes fra øre til øre»

Artikkelen er rystende lesing.  
«Du har stjålet, skremt og grovt mishandlet det kjæreste vi har i denne verden. Om dine handlinger fører til at XXX nå må dø, så skal du tvinges til å lide samme skjebne som ham. Jeg vet nå sikkert at det er folk på vei til Norge med eneste mål å hevne det du har gjort mot de små og resten av oss. Dette er en sterk advarsel. Det du tar må du også gi. Deres metode er å kutte strupen på sitt offer fra øre til øre. De viser ingen nåde. Jeg har ikke fortalt deg det før at jeg reddet ditt liv en gang for ca et år siden ved å stoppe et planlagt drap på deg. Du fortjente ikke at jeg hjalp deg den gangen. Ikke i det hele tatt. Du skal bli din skjebne verdig.»
Det er mye trist lesing på gruppene hvor barnevernshatet blomstrer. Trusler mot ansatte er helt vanlig. Dagbladet har hatt en artikkelserie som ser litt nærmere på hva hva som møter ansatte i barnevernet. Det er ikke pent.  


Barnevernsansatte trues med at barna deres skal kidnappes, drepes og misbrukes seksuelt. Det viser en undersøkelse Dagbladet har gjort blant 104 barnevernledere

Barna til Liv (38) måtte gå med voldsalarm på grunn av hennes jobb i barnevernet


Vi står overfor et alvorlig samfunnsproblem dersom kompetente ansatte i barneverntjenesten skremmes fra å beskytte de mest utsatte barna våre.

Barnevernet uttaler seg ikke om enkeltsaker til media, og slik må det være, men det kan tenkes at beskyttelsen bak taushetsplikten fører til dannelse av en forvaltningskultur som går sine egne veier uten nødvendige korrektiver i de tilfellene det bærer galt av sted, for det gjør det noen ganger. Barnevernets beslutninger betyr enormt mye for dem det gjelder, hvilket betyr at det ikke kan være rom for store feil, men det er kanskje for mye forlangt?

En titt inn i ulike anti barnevernsgrupper viser at det ikke er legitim kritikk av barnevernet som står i høysetet. Det noen kjennetegn som går igjen: Personlige tragedier som, opprivende skilsmisser, kriminalitet, psykiatri, hat mot samfunnet og dets institusjoner, og det er en klar overlapping til antivaksine/konspirasjonsmiljøet, da blir fokus deretter. 


Rune Fardal er en gjenganger på de fleste barnevernhatergruppene. Han mener at det er helt greit at barnevernsansatte blir truet på livet. Jeg har til gode å se han kommer med legitim og saklig kritikk av barnevernet. Det er påfallende at han ikke har fått med seg kritikken mot barnevernet fra Helsetilsynet som jeg linker til i denne bloggposten. Han kommenterer ikke rapporten noe sted, men er mer opptatt av de som arbeider i barnevernet. Fra Rune Fardals Facebbokvegg
Det er et omfattende nettverk av barnevernshatgrupper, noen som ble belyst i en artikkel i dagbladet ganske nylig. 

Dagbladet.no - Oddvar driver antibarnevernsgruppe på Facebook: - Jeg synes synd på ansatte i barnevernet, rådmenn og ordførere som snart må stå tilrette for sine handlinger
«Her er personene bak gruppene på Facebook der tusenvis av nordmenn hetser og kritiserer barnevernsansatte med fullt navn og bilde».

Pedofilistempling
Inne på noen av disse gruppene fyrer de hverandre opp, og skremmende mange mener de er i sin fulle rett til å hetse og true ansatte i barnevernet. Det forekommer også beskyldninger om at barnevernet stjeler barn som brukes i pedofile ringer. Det hele er bare trist å bivåne. Det å pedofilistemple is the new black i konspirasjonsmiljøet. 

Det er vanskelig å ta kritikken fra dette miljøet alvorlig når de kommer med påstander som dette. 
Det er også helt vanlig at de som titter noen av disse grupperingene og ikke minst deres talspersoner i kortene, ja da er veien kort til at man selv blir stemplet som propedofil og pedofil. Jeg har selv opplevd å bli stemplet som propedofil/pedofildet fra miljøet rundt den avskiltede advokaten Marius Reikerås. De liker ikke kritikk og tyr til ufine metoder når de tittes i kortene. Du kan lese om det her: 
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone  


Kritikken mot barnevernet
I lys av dagbladets artikkelserie, har også kritikken mot barnevernet blitt synlig, men denne kritikken fanges ikke opp i de ulike hatgruppene, der trakassering og trusselvirksomhet mot ansatte eltes og næres. Jeg har forståelse for at man kan reagere personlig, men å gå etter ansatte og deres familie bli helt feil. 

Det er en systemsvikt som her som er alvorlig og som nå Helsetilsynet dokumenterer svært godt.   

«Det svikter i hvordan meldinger blir tatt imot og vurdert. Det svikter i vurderingen av om det skal iverksettes akutte tiltak. Det svikter i vurderingen av meldinger med alvorlig innhold om vold, seksuelle overgrep og psykisk sykdom. Meldinger som fylkesmennene vurderte at åpenbart skulle vært undersøkt, var henlagt. Det betyr at barn ikke har fått vurdert sine behov slik de har hatt krav på. Noen barn fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg til rett tid».
Rapporten kan lastes ned herDet er i sum trist og rystende lesing. Det som er påfallende er at denne rapporten blir ikke diskutert i de mørke krokene av barnevernhaterlandskapet. 

Noen andre tall
Tall fra 2014 viser at det ble foretatt 1665 omsorgsovertagelser i Norge. Det ca 53 000 barn og unge som mottok tiltak/bistand fra Barnevernet.  I 424 av sakene var mor av utenlandsk opprinnelse. I den største gruppen, hvor det er mellom 20 og 30 omsorgsovertagelser, gjelder dette mødre fra Thailand, Irak, Eritrea, Sverige, Afghanistan og Somalia. Målt etter inndelingen mors fødeland var det 15 mødre fra Polen, ni fra Russland, sju fra Litauen, tre fra Romania og ingen fra Tsjekkia i 2014. Kilde

Ser vi på tallene så er det 1665 omsorgsovertakelser av totalt 53 000 barn og unge som mottok hjelp fra barnevernet (3,1%). Det betyr at 51 335 barn (96,9%) og unge mottar andre tiltak fra barnevernet, som ikke omfatter omsorgsovertakelser.

Norges barnevernspolitikk har opplevd hard kritikk fra utlandet.
Barnevernet er kanskje for lite kultursensitive. Det er nok årsaken til at barnevernet har fått så stor oppmerksomhet i utenlandske medier. Foreldre kan gråtkvalt fremstille sin subjektive versjon av sin sak og appellere til styremaktene i sitt eget hjemland at de må gripe inn overfor Norge. I dette farvannet har den avskiltede advokaten Marius Reikerås funnet seg et marked som «menneskerettighetsrådgiver» for foreldre fra andre europeiske land som bor og arbeider her, og som har kommet i barnevernets søkelys. Reikerås liker å gi inntrykk av at Norge bryter menneskerettighetene konsekvent, men det er langt fra så mange saker mot Norge som det Reikerås liker å gi inntrykk av, noe du kan lese om her: Dommer mot Norge i EMD. Tallene er fra 1999 - 2016.

Siden 
etableringen av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i 1959 har domstolen per 31. desember 2016 avsagt i alt 42 dommer i saker mot Norge. 28 av disse sakene innebar brudd på EMK. Norge er med dette en av medlemslandene i Europarådet som har hatt færrest dommer mot seg. Kilde

Reikerås pleier også kontakt med personer i Europaparlamentet, personer som rent politisk ligger langt til høyre, og som representerer holdninger hvor barn er foreldres eiendom og hvor forfedrenes rettigheter er viktigere enn barnas rettigheter. 
     
Det er mange myter knyttet til barnevernet som ikke er riktige. Journalisten og forfatter Maciej Czarnecki mener mytene bunner i misforståelser, fordi østeuropeere ikke forstår det norske barnevelferdssystemet. Problemet er at medier i utlandet baserer seg utelukkende på foreldrenes versjon. Maciej Czarnecki som har skrevet boken - Barn av Norge, tar for seg noen av mytene som har oppstått, men han kommer også med kritikk av barnevernet hvor han mener at kompetansen er for dårlig, og at barnevernsansatte legger egne subjektive meninger, observasjoner og konklusjoner til grunn for avgjørelser som kan være riv ruskende gale. Aftenposten - Derforer norsk barnevern uglesett i Polen
Czarnecki har gode poenger her. Barnevernet gjør noen ganger fatale feil som er riv ruskende gale. 

Nylig kunne vi lese at åtte barnevernssaker skal granskes av Menneskerettsdomstolen. 
"I følge Regjeringsadvokaten har åtte norske barnevernssaker gått gjennom nåløyet i menneskerettsdomstolen og skal nå behandles. Hillestad Thune mener det er en alvorlig advarsel til Norge"
TV2.no - Åtte barnevernsaker i Strasbourg: – Et ekstremt alvorlig varsel til Norge

Det betyr ikke at Norge automatisk dømmes for brudd på menneskerettighetene. Sannsynlig utfall er vel at Norge kanskje blir dømt i noen saker, det gjenstår å se. Det er jo til enhver tid en rekke saker til behandling i EMD, og Norge er ikke spesiell i så måte. Men det er ikke tilfeldig at det er åtte barnevernssaker samtidig. Det har vært søkelys på barnevernet en lang stund. 

Heldigvis får vi noen ganger høre barnas stemmer. Barnevernet gjør også mye bra. Jeg er ikke i tvil om at de har reddet en del barn fra totalt havari, men noen ganger gripes det inn for sent. Noe artikkelen under er et rystende vitnesbyrd om.


Til slutt
Rapporten fra Helsetilsynet om Barnevernet er alvorlig. Jeg håper virkelig at dette er noe som blir tatt alvorlig. Det vil nok ta tid, en ny kommunestruktur med sammenslåtte kommuner skal gå seg til. Uansett er kommunene nødt til å ta tak i en del graverende forhold som rapporten tar opp nå.

Høsten 2016 leverte Barnevernslovutvalget et forslag til ny barnevernlov som vil tydeliggjøre barnevernets oppgaver, hvordan barnevernet jobber og hvilke rettigheter barnet har.

Utvalget foreslår blant annet:
  • at ny barnevernslov tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Barnets rettigheter styrkes, blant annet gjennom utvidet rett til medvirkning.
  • en ny overordnet bestemmelse som slår fast at barn har rett til omsorg og beskyttelse til enhver tid. Barnet bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie.
  • en ny struktur i loven. Rettigheter for barn skal komme først.
  • at prinsippet om barnets beste utvides i forhold til gjeldende lov. Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven som berører barn.
  • at barnevernstjenestens krav om å følge opp barn og foreldre styrkes.
  • å tydeliggjøre ansvar og samarbeid mellom barnevern og psykisk helse.
  • en egen bestemmelse i barnevernsloven hvor det fremgår at det er  adgang til å nekte partene  innsyn i dokumenter dersom dette kan medføre skade eller fare for barnet eller andre.
  • å lovfeste at barn har rett til nødvendige barnevernstjenester når lovens vilkår er oppfylt.
  • at kommunen får plikt til å samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot alle barn. (Kilde)
Barnevernsutvalget har påpekt viktigheten av å ha en rettighetsbasert tilnærming og for å ha tatt utgangspunkt i at det er barnet som er hovedpersonen i en barnevernslov. Det høres nesten selvsagt ut, men forslaget er at dette styrkes ytterligere. 

Det som er trist er at personer som står bak hetsegruppene som er beskrevet ikke er i stand til å målbære den kritikken de har mot barnevernet på en fornuftig måte. En del av de sentrale personene har selv barnevernsaker gående, eller har hatt saker gående, noe som selvfølgelig farger deres syn. Problemet er at de ikke blir tatt på alvor når hets og trakassering mot ansatte i barnevernet legitimeres. 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar