Pages - Menu

Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone

I konspirasjonsmiljøet her hjemme har vi et fargerikt galleri av personligheter som blant annet hevder de er opptatt  av menneskerettigheter og rettsikkerhet. Det er jo nobelt, men disse menneskene produserer stort sett bare støy og anklager som de sjelden er i stand til å underbygge. Dette er mennesker som er svært ubehagelige og tilhører det jeg vil kalle det mørkeste helvete i det norske konspirasjonsmiljøet, avdeling barnevernshat. Møter du noen av disse menneskene i debatter på nettet reagerer de ikke som de fleste av oss på kritikk. Dette er mennesker som går rett på deg som person, sak evner de ikke å forholde seg til. Din arbeidsgiver og familie blir kontaktet. 

Dette er mennesker som legger for dagen en oppførsel som får meg til å lure om det ikke er andre underliggende problemer som gjør at de oppfører seg rabiate på nettet. De nøler ikke med å beskylde deg for å være alkoholiker, pedofil, kvinnemishandler, eller kriminell på andre måter. Vi snakker om en gruppe mennesker hvor individuelle sannheter definerer hvem de er. Den minste kritikk oppfattes som personangrep, hets, stalking, trolling og forfølgelse, for ikke å glemme beskyldningene om deres ytringsfrihet blir kneblet, alt mens de går berserk - mot deg som person. De gir seg aldri, de glemmer aldri! 

En liten oppsummering
I 2014 klarte en liten gruppe mennesker å innynde seg hos stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Meningen var at denne gruppen skulle jobbe med menneskerettigheter. Det ble en del rabalder da det viste seg at flere av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet. (Marius Reikerås, Elin Gregusson og Rune Fardal m.fl var medlemmer av den gruppen)

5. juni 2014, skrev jusprofessor Hans F. Marthinussen et debattinnlegg i Aftenposten hvor medlemmenes holdninger ble trukket frem:
I dette tilfellet er det imidlertid særlig alvorlig, fordi gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget og andre statlige institusjoner. Ifølge nettsiden ledes gruppen av Leirstein selv, mens en eks-advokat er leder for arbeidsgruppen. Dette er en eks-advokat som er straffedømt og fratatt sin advokatbevilling for blant annet motarbeidelse av rettsvesenet og trusler mot en annen advokat (dommen er trykket i Rettens Gang 2011 side 1397). Gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget- Forøvrig består gruppen av flere personer som er aktive i kommentarfelter og sosiale medier med diverse konspirasjonsteorier, grove, udokumenterte beskyldninger om korrupsjon og maktmisbruk av offentlige myndigheter og enkeltpersoner, eller fremmer vedvarende svært ubalansert kritikk av barnevern og domstoler.
Dette debattinnlegget ble også omtalt i en sak på NRK Østlandet sine nettsider. Nettstedet Vepsen skrev også en artikkel om RettssikkerhetsgruppenLes også her


Gruppen ble mer eller mindre lagt ned direkte under et TV2 intervju av initiativtaker og justispolitiske talsmann fra FRP Ulf Leirstein. 
"Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein hadde opprettet et utvalg som skulle gi ham råd i utformingen av lover og regler på Stortinget. Det gikk ikke helt etter planen".
Hva har skjedd i ettertid?
Rettsikkerhetsgruppen fikk massiv kritikk fra flere hold. Elin Gregusson tar dette svært personlig. Det kan forklare mye av hennes rabiate nettadferd de siste årene, samt de voldsomme utfallene hun har mot personer som sto for en del av kritikken. Det hun driver med er det vi kan kalle nettstalking.  
Jeg har sett litt nærmere på hva noen av de som var med i «menneskerettighetsgruppen» sysler med etter at gruppen ble oppløst. Vi skal være glad for at det ikke ble en realitet at disse folkene skulle jobbe under Stortingets navn med spørsmål relatert til menneskerettigheter. Ikke alle gruppens medlemmer er aktive i offentligheten, men noen av dem er mer aktive i dag, og er blitt enda mer ekstreme.

Marius Reikerås, en avskiltet advokat som var sentral i Rettsikkehetsgruppen driver med juridisk frijazz og sin egen særegne tolkinger av menneskerettigheter. Han er tett knyttet opp mot antibarnevernsgrupper på nettet. Det ble i sin tid opprettet en støttegruppe hvor han hylles som en slags juridisk supermann og hvor det veves historier at det er statens skyld at han mistet sin advokatbevilling. Reikerås ble fratatt bevillingen sin i 2009 for omfattende økonomisk rot i advokatdriften sin. Det var private lån til/fra driften, manglende bilag, rot i regnskapet og rot med klientmidler. Han har klart å lage seg et image hvor han hevder at han har mistet sin advokatbevilling fordi staten mente han var for brysom, og på den måten ønsket å kneble han. Dette er med all respekt bare tull. Her er grunnen til at Reikerås mistet bevillingen: 
"De rettslige grunnlagene som er brukt i denne saken – og som altså er begrunnelsen for at Reikerås mistet bevillingen - er at en advokatbevilling kan kalles tilbake1. dersom advokaten gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at vedkommende mister den tillit som er nødvendig i yrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1 2. dersom advokaten forsømmer sine plikter etter regnskapslovgivning, herunder behandlingen av betrodde midler (klientmidler), jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 3.
Det er brukt ganske sterke ord i saken. Advokatbevillingsnemnden uttaler bl.a at Reikerås sin opptreden som advokat er «fullstendig uakseptabel». Hans opptreden er karakterisert som «svært kritikkverdig» og «helt uforenlig med utøvelse av advokatvirksomhet».
Detaljene rundt dette kan en lese her:
Vedtak fra Tilsynsrådet 10 mars 2009
Konkursinnberetning nummer 2


Reikerås er nå i søkelyset på nytt, etter at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har mottatt flere henvendelser hvor Reikerås opererer som «advokat/rettshjelper», til tross for at han mistet sin advokatbevilling i 2009. 
Saken handlet om at Reikerås utga seg for å være advokat overfor en pensjonist. Pensjonisten betalte Reikerås 50.000 kroner for å hjelpe ham i en skattesak, men arbeidet endte i fiasko, og han så ingenting til pengene. Pensjonisten fikk et brev fra Høyesterett om at de oppfattet Reikerås som prosessfullmektig uten å ha tillatelse. Først da skjønte pensjonisten at han var lurt. 

Reikerås fikk en bot på 20 000 for overtredelse av domstolsloven § 234 første ledd jf § 218. Reikerås vedtok ikke boten og saken havnet i retten. Reikerås har ikke svart på stevningen og møtte heller ikke opp i retten. Nå er det falt dom i saken. Reikerås ble dømt til å betale 25 000 i bot og saksomkostninger på 10 000 kroner. Du kan lese om saken her: Eks-advokat dømt for ulovlig arbeid. Her ser selve dommen. Vil dette stoppe Reikerås fra å opptre som prosessfullmektig fremover?  

Reikerås gjør et nummer av han ikke fikk beskjed om rettssaken mot ham. Det at tingretten eller politiet ikke fikk tak i ham, samsvarer med at han heller ikke svarte på
Bergensavisen og Bergens Tidendes forsøk på å få ham i tale før de skrev om saken. Reikerås forsøker å få omverdenen til å tro at han er forfulgt på grunn hans arbeid med menneskerettigheter. Han om det! 

Oppdatert 14.01.2017
Igjen kommer Reikerås med en røverhistorie relatert til selve saken:

Reikerås uttaler: Jeg er altså, av Bergen tingrett, uten en gang å få være til stede under hovedforhandlingen, ilagt en bot på kr 25 000/ subsidiært fengsel i 40 dager, fordi politiet i Bergen og Bergen tingrett mener jeg driver for "omfattende" menneskerettsvirksomhet.
I tillegg uttaler han: De avholder altså en straffesak, uten at Bergen tingrett har gjort et snev av forsøk på å kalle meg inn til saken.
Med all respekt, dette er tøv. Han er ikke dømt for å drive med menneskerettighetsarbeid, men for å utgi seg for å være prosessfullmektig overfor en pensjonist!  Han gikk innkalling til saken på ordinært vis, men møtte ikke opp i sin egen sak! Ellers er innlegget hans bare en masse vås og tullete tolkinger av menneskerettighetene. Det er ikke første gangen i så fall

Det er også flere i omgangskretsen rundt Reikerås som hevder at rettsaken er ulovlig siden han ikke møtte opp i sin egen rettssak. Det er feil.
Her er hjemmelen for at saken ble fremmet, selv om Reikerås ikke møtte:
“Etter straffeprosessloven § 280 skal tiltalte være til stede under hovedforhandlingen. Hvis tiltalte ikke møter i henhold til forkynt innkalling kan retten etter nærmere vilkår i straffeprosessloven § 281 likevel fremme hovedforhandling, såfremt hans nærvær ikke finnes nødvendig for sakens opplysning, og påtalemyndigheten ikke vil påstå idømt fengsel i mer enn ett år. Den som blir domfelt ved uteblivelse uten gyldig fravær kan etter straffeprosessloven § 282 første ledd begjære saken behandlet på ny når han gjør det sannsynlig at han hadde gyldig fravær og at det ikke kan legges ham til last at han ikke har meldt fra i tide. Det samme gjelder for tiltalte som blir domfelt etter å ha unnveket etter at tiltalebeslutningen ble forkynt for ham, når han gjør sannsynlig at han ikke var unnveket. Begjæringen må etter bestemmelsens annet ledd fremsettes innen utløpet av ankefristen. Etter straffeprosessloven § 282 annet ledd får regelen i straffeprosessloven § 318 tilsvarende anvendelse ved beregning av fristen. Det innebærer at begjæringer fremsatt etter fristens utløp likevel kan behandles dersom vilkårene for fristoppreisning etter bestemmelsen er oppfylt”.
Dommen er offentlig og i den står det at - "tiltalte har gjort seg utilgjengelig". Vel, hvis han mener han ikke har fått forkynt en innkalling, kan han begjære saken behandlet på nytt, hvis det skulle vise seg at han ikke har mottatt innkallingen vel og merke.

Dommen fra tingretten er for øvrig offentlig tilgjengelig og du kan lese og laste den ned herfra. To aviser, Bergensavisen og Bergens Tidende, prøvde begge å få kommentarer fra Reikerås før de omtalte saken, men han gjorde seg utilgjengelig. I ettertid har han kritisert dem i sterke ordelag for å ha skrevet om saken uten at han selv ”fikk komme til orde”. Reikerås har frekkhetens nådegaver, og hans tilhengere kjøper alt som kommer fra mannen med søkke og snøre, fiskestang og sågar hele fiskebåten. 

Oppdatering Søndag 21.05 - 28.05.2017.
Marius Reikerås har anken dommen til Lagmannsretten som har kommet med sin avgjørelse. Du kan lese dommen her.

Lagmannsretten kunne ikke av tingrettens begrunnelse se hvorfor tingretten la til grunn at tiltalte ikke hadde rett til å yte rettshjelp etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 1. Lagmannsretten fant at tingrettens dom med hovedforhandling måtte oppheves, i det tingrettens domsgrunner hindrer prøving av anken, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 8, jf § 40 annet ledd. (Sammendrag ved Lovdata.)
Henvisninger: Domstolloven (1915) §218 | Straffeprosessloven (1981) §40§343


Dagbladet slo også opp saken den 28.05 med tittelen: Marius Reikerås ble dømt for å jobbe ulovlig som advokat. Nå er dommen slaktet og opphevet. Journalisten har nok tatt litt mye Møllers Tran når han flesket til. Vi snakker om en saksbehandlingsfeil, så å omtale dette som slakt og en knusende seier er i overkant kreativt, men å bruke krigstyper og overdrivelser selger aviser, det vet vi jo. 

Hva sier dommen egentlig
Lagmannsretten har begrunnet opphevelsen med saksbehandlingsfeil, i motsetning til feil lovanvendelse. Leser man lagmannsrettens avgjørelse, ser en at tingrettens skriftlige avgjørelse ikke var tilstrekkelig begrunnet. Reikerås anket dommen fordi han mente lovanvendelsen var feil. Men når tingretten sin dom ikke er tilstrekkelig begrunnet, så kan ikke lagmannsretten prøve tingretten sin lovanvendelse. Lagmannsretten tar altså ikke stilling til den materielle jussen: Lagmannsretten tar ikke stilling til spørsmålet om Reikerås sin rettshjelpvirksomhet er lovstridig og/eller straffbar. Dette er en avgjørelse som sier at tingrettens dom ikke er godt nok begrunnet - dermed kan ikke lagmannsretten ta stilling til anken fra Reikerås. Saken må behandles på ny i tingretten, dersom påtalemyndigheten opprettholder tiltalen.  

Ulf Leirstein, som tok initiativet til å opprette den famøse rettsikkerhetsgruppen jeg nevnte innledningsvis har også gratulert Reikerås.
Reikerås sin trofaste våpendrager Rune Fardal mener selvfølgelig at Tingretten er korrupt, men skjønner neppe hva dommen faktisk sier.   

Straffesaken er altså ikke endelig avgjort. Lagmannsretten har ikke frifunnet Reikerås, så det er mulig at man feirer litt for tidlig her. 

Uansett er det liten tvil om at Reikerås har bedrevet ulovlig rettshjelpvirksomhet noe denne saken fra 2014 viser
«På bakgrunn av det store antall saker A har opptrådt i for Høyesteretts ankeutvalg og underinstansene over flere år, finner utvalget det klart at A driver «stadig rettshjelpvirksomhet», jf. tvisteloven § 3-3 fjerde ledd annet punktum. A oppfyller ikke vilkårene i domstolloven § 218 ettersom A sin advokatbevilling ble tilbakekalt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 9. mai 2009.» Link
Litt om hvem som kan yte rettshjelp:
Uavhengig av dommen jeg linket til over snakkes varmt inne på støttegruppen til Reikerås at stort sett hvem som helst kan jo drive med rettshjelp. Det er ikke helt riktig.
Hovedregelen er at den som vil drive rettshjelpvirksomhet, må ha bevilling som advokat (advokatmonopolet), jf. domstolloven § 218. Med rettshjelp menes både rettslig rådgivning og sakførsel for domstolene. Med rettshjelpvirksomhet, menes ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp. Det er ikke avgjørende om man tar betalt. Det kreves imidlertid at rettshjelpen har et visst omfang.

Videre kan den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap yte rettshjelp (men ikke være prosessfullmektig i retten, dog slik at retten kan tillate det i den enkelte sak). Det må stilles sikkerhet for det erstatningsansvar man kan pådra seg. Dette alternativet er de som kalles rettshjelpere. Den som har bevilling som statsautorisert revisor eller er registrert som revisor, kan bistå med utferdigelse av selvangivelser, næringsoppgaver, skatteklager og andre henvendelser til skattemyndighetene.

Den som har tilfredsstillende utdannelse innen spesielle rettsområder kan av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gis tillatelse til å yte rettshjelp på området. Når særlige grunner foreligger, kan Tilsynsrådet gi tillatelse til spesielle rettshjelptiltak. Igjen, Reikerås har ikke anledning til å praktisere som advokat, han har heller ikke anledning til å praktisere som rettshjelper.

Når Reikerås blir presset kan han bli ufin. Dag-Heine Bjørndal som er kommuneadvokat i Fjell kommune tok opp tøvet til Reikerås hvor han forsøker å gjøre seg selv til forfulgt. 
Reikerås ble ganske så arg etter at han fikk kritikk av en “kollega” det vil si fra en som faktisk er advokat. Reikerås sender en mail tilbake og hevder at Dag-Heine Bjørndal var beruset da han påpekte årsaken til at Reikerås mistet sin bevilling. Det er ganske drøyt det Reikerås her gjør, men dette er slik det foregår. 

Rune Fardal
Rune Fardal. En av Reikerås nære samarbeidspartnere. Han har tatt noen studiepoeng i psykologi, uten å ta noen akademisk grad, og driver sitt egen nettsted som han kaller sakkyndig.com/. Fardal er altså ikke i nærheten av å være utdannet psykolog, men forsøker likevel å formidle psykologisk innsikt via sine hjemmesider. Et av hans kjennetegn er at han har en egen evne til å dele ut stempel på at du er psykopat eller narsissist hvis du møter ham i debatt på nettet og er kritisk til det han skriver. Fardal har spilt inn en rekke monologer på Youtube, og lar seg gjerne fotografere mens han leser psykologisk faglitteratur. 
Bildet er fra Fra Rune Fardals åpne Facebookside.
Rune Fardal omtaler seg som spesialist inne psykologi. Legg merke til at han skriver ”specialize”, ikke ”specialized”, antakelig i et forsøk på å forlede leseren. Det er i det minste kreativt, men noen spesialist er han definitivt ikke. ”Psykologspesialist” er en stillingskategori, for psykologer med spesialistutdannelse. Han har også latt seg titulere som ”Dr. Fardal” utenlands, uten å ta til motmæle. I Norge er doktorgrad en beskyttet tittel. Fardal har ikke doktorgrad i noe som helst. Fardal ble i 2016 dømt for blant annet dokumentforfalskning ved at han forsøkte å forfalske vitnemål fra Videregående skole for å komme inn på psykologistudiet i Bergen. Han kom ikke inn på studiet, naturlig nok, men har tatt noen løse enkeltkurs. Noe som gjør at han har lært seg å bruke elementære begreper innen faget.

En barnevernssak fra et lite sted i Sogn og Fjordane ble for en tid tilbake en internasjonal sak hvor Norges omdømme ble satt under lupen. I de første oppslagene som ble spredt i internasjonale kristne medier, het det at Norge er et land der man kan risikere å miste omsorgen for sine barn dersom man ønsker å gi dem en kristen oppdragelse. Reelt var det snakk om fysisk avstraffelse av barna, noe som ikke er lov her i landet. Jeg syns redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen har en velskrevet kommentar: Demoniseringen av Norge.  
Rune Fardal hadde ikke noen hemninger i å henge ut barnevernslederen i kommunen. Det er på ingen måte ok det Fardal driver med når han legger ut bilde av hele familien til barnehagesjefen, inklusive tre mindreårige, navngitte barn! Tråden som fulgte under Fardals post ønsker jeg ikke å gjengi, det er rett og slett for drøyt. I støttegruppen til Reikerås er det personligheter som grunnet tragiske omstendigheter kan ha en noe lavere terskel for å ta kontakt og sågar true ansatte i barnevernet. Det er flere i miljøet rundt Fardal og Reikerås som er dømt for trusler.    

I tillegg oppfordrer Fardal sine "disipler" til å samle inn informasjon om ansatte i barnevernet. Svært bekymringsfullt.  


Han ser ikke ut til å ha noen skrupler for å henge ut ansatte i barnevernet og samtidig hevde at de har fått sparken. Dette er slett ikke bra!   

fardal-henger-ut-ansatte-i-barnevernet-igjen-sladd

Fardal drev tidligere med rådgivning til foreldre som er i konflikt med barnevernet, og til foreldre i barnefordelingskonflikter, om han driver med dette enda er uklart. 

Rune Fardal går heller ikke av veien for å gjenta og forsterke Reikerås påstander om at advokat Dag-Heine Bjørndal var beruset da han kritiserte Reikerås som satte fingeren på den egentlige årsaken til at Reikerås mistet sin advokatbevilling. 


  
Nei, jeg tror ikke på at Dag Heine Bjørndal normalt jobber for å stenge kritiske sider, selv om han som kommuneadvokat faktisk har gått via retten og fått stengt en side med svært grove, injurierende og rettsstridige påstander om ansatte i den kommunen han jobber for (Fjell). Det er svært drøyt å dikte opp at Bjørndal skulle ha et alkoholproblem. Ta personene – sett ut rykter – angrip deres privatliv og arbeidsliv er en modus disse folkene bruker aktivt. Heller ikke Fardal var særlig blid da Bergensavisen skrev om Reikerås arbeidet som advokat uten advokatbevilling. 


06.12.2019
Rune Fardal driver noe han kaller Familiekanalen som han bruker til å intervjue foreldre som har en konflikt gående med barnevernet. Dette er noe han faktisk tar seg betalt for. Det vil si at foreldre betaler Fardal for at han skal filme deres subjektive versjon av deres konflikt med barnevernet. Det viser seg alt for ofte at historiene han kommer med på Familiekanalen ikke er etterrettelige. Det er kanskje ikke meningen, men jeg mener det kan skade sakene til familier han «intervjuer» ved at han lar de prate helt fritt. Det kan føre til at det brukes mot familien i etterkant, noe som i verste fall kan føre til at det fattes vedtak som kanskje er unødvendige, og i verste fall tas på helt feil premisser. Det andre er at han filmer som helt åpenbart er psykisk syke, og som trenger hjelp av helsevesen og barnevern. Jeg tror faktisk ikke Fardal er i stand til å se hvor ødeleggende hans virksomhet er. Han har også filmet barn som man tydelig er instruert til å si de «riktige tingene» foran kamera. Det er rett og slett trist og uetisk det Fardal driver med. Fardal har flere ganger lagt ut videoklipp av barn, voksne sammen med barn på en måte som rett og slett er ikke på noen måte er bra.

Det interessante i denne sammenheng er denne dommen, hvor en mor la ut bilder og videoklipp av sitt eget barn i en svært sårbar posisjon. Det er ikke helt greit!

Noen ganger må ytringsfriheten vike i forhold til et barns personvern. 

Etter det jeg har fått vite er det advokater som har benyttet Fardals tjenester til å gå igjennom sakkyndigerapporter i forbindelse med barnevernssaker. Det ber til å grøsse på ryggen av siden han ikke har kompetanse til å vurdere eller analysere den type rapporter.  

Den verste saken er hvor Fardal «intervjuer» en far som er dømt for å ha mishandlet sin datter. Dommen er rystende lesingRune Fardal forsvarer faren, og motivet for å støtte foreldre som mishandler sine barn er hans eget brennende personlige hat mot barnevernet. Hvis noen tror han har barnas beste i tankene her, så er det feil! 

Fardal har også gjort sin tidligere skilsmissesak til underholdning på nettet, hvor han diagnostisere sin tidligere kone med bred pensel, en stygg sak - en sak hvor også barnevernet var inne en kort periode.   


Elin Gregusson 
Elin Gregusson var også en del av den famøse rettsikkhetsgruppen. Jeg har også nevnt henne i denne bloggposten Nettstalkerne hvor hun der blant annet opererer sammen med Tore B Krudtaa. Gregusson går etter personer hun får i vrangstrupen, som pirker borti hennes adferd på nettet, sak er underordnet. Hun stopper ikke, hun kobler inn arbeidsgiverne til dem hun legger seg ut med på nettet, og det begynner å bli noen etter hvert. Utad forsøker hun å gi et annet bilde, et glansbilde.  
Gregusson hevder hun er engasjert i rettferdighet, åpenhet og rettsikkerhet, likhet for loven osv. Det er jo prisverdig i seg selv, men det blir jo unektelig rart at hun samarbeider tett med den avskiltede og straffedømte advokaten Marius Reikerås og "Psykologspesialist” og straffedømte Rune Fardal. Det henger kort og godt ikke på greip.   


Hun hevder å varsle om inhabilitet, samrøre og korrupsjonslignende forhold i de høye lag av befolkningen, nuvel ... Elin Gregusson vifter ofte med noen videoer hvor hun etter sigende tar opp menneskerettigheter, og det gis et inntrykk av dette er noe som Polyteknisk Forening står bak.  


Det reelle er at en person i nettverket til Gregusson og Reikerås som heter Egil Borse Svendsen leier møterom i foreningen. Svendsen driver  sin egen «forskningsstiftelse» -  Forskningsstiftelsen BICS. Det er uklart hva det forskes på. Egil Borse Svensen er en del av nettverket rundt Marius Reikerås, sammen med Elin Gregusson og Rune Fardal. Det hører med til historien at advokat Jon Wessel-Aas var invitert til å holde foredrag sammen med Gregusson og Marius Reikerås i polyteknisk forening, men takket klokelig nei. Det ble uansett tatt ille opp!  

Videoene Gregusson linker til på sin åpne Twittervegg forteller veldig lite og er lite konkrete. Det er kort og godt ikke mulig å få tak i hva de reelt sett forøker å fortelle. Gregusson er muligens god til å uttrykke seg skriftlig, men muntlig er det ikke mulig å få tak i hva hun forøker å fortelle i videoen. Det pludres blant annet om Røeggensaken hvor Gregusson forsøker å gi et inntrykk av det var hun som brakte den saken frem i lyset. Det stemmer ikke. Videoen hun linker til hvor hun også prater usammenhengende og rotete om "menneskerettigheter" er kort og godt ikke mulig å få noe tak på. Det er rett og slett det jeg vil kalle sosial selvskading det hun driver med. 
I del to av videoforedraget dras Marius Reikers opp av hatten. Her fortsetter påstander om samrøre, og det kommer påstander om at rettsvesenet er pill råttent og siden a kjenner b, så blir resultatet c,d og e, uavhengig av jussen osv. Dokumentasjon og klare eksempler glimrer med sitt fravær, som vanlig.  

Vedrørende Røeggen - saken, så var det var bladet Dinepenger som her gjorde en svært god gravejobb i å avdekke at DNB leverte investeringsprodukter som var komplett umulig for en lekmann å sette seg inn og vurdere. E24 dekket også saken grundig.  Det ble rettssak og saken gikk gjennom alle rettsinstanser og DNB tape saken i Høyesterett. Saken dannet presedens for alle de andre sakene som var meldt inn og det førte til at DNB måtte avsette 450 millioner kroner til kompensasjon til andre småsparere som var i samme situasjon som Røeggen. Jeg syns det viser at vårt rettssystem fungerer, i motsetning til Gregusson som mener at det bare er sorgen, og at det foregår taskenspill fra morgen til kveld.  

Det viser seg at Elin Gregusson en kort periode bisto noen småsparere, men hun har ikke noen kompetanse til å drive noen form for rådgiving innen dette feltet. En av de hun en periode bisto var småsparer Tove Lund som ble anbefalt å investere alle sine sparepenger i 2007 av Acta  
Tove Lund, som var glad for at hun nå endelig hadde fått en person som hjalp henne med saken sin, mottok nylig et brev fra Finansklagenemnda 
Der står det at de ikke lenger behandler saker fra Gregusson og at hun om hun eventuelt må skaffe seg en annen fullmektig eller advokat. 
– At vi samarbeider med finansinstitusjonene og nærmest går imot forbrukerne, det vil jeg på det mest bestemte avvise. Selvfølgelig gjør vi ikke det, sier administrerende direktør i Finansklagenemnda, Harald Sverdrup. 
Dere besvarer ikke henvendelser fra Elin Gregusson?
– Nei, vi mottar ikke henvendelser fra henne. Det er helt utenkelig, sier Harald Sverdrup." 
– Over 100 e-poster med det han kaller grove beskyldninger?
– Da burde han tilbakevise det. Hvis han mener det er grove beskyldninger så bør de per definisjon også være usaklige. Det mener jeg at de ikke er, sier Elin Gregusson. Kilde: TV2.no - Tove kjempet ensom kamp for å få tilbake sparepengene
Nå endte det til slutt godt også for Tove Lund, men det var ikke Gregussons fortjeneste.

Gregusson fremmer en rekke påstander om uredelighet blant dommere, advokater og i finanssektoren, men substansen er svært liten. Gregusson har noen poenger i at habilitet kan bli et problem i et lite land der alle kjenner alle i en bransje, og der giftermål og kollegialitet kan skape usunne situasjoner, noe man skal være obs på. Men dette har flere påpekt. Når Gregusson blir utfordret til å dokumentere sine "avsløringer", inntar hun raskt offerrollen og hevder hun blir forfulgt, nettstalket, og at alle som titter henne kortene er nett-troll. Bak det hele er det selvfølgelig advokat Jon Wessel-Aas som er ansvarlig. Hun har et svært usunt oppheng i Wessel-Aas, fordi hans store forbrytelse er å kritisere Gregusson. Det glemmer hun ALDRI! 

Gregusson forsøker å gi inntrykk av taskenspill hvor hun mener å ha "avslørt" at faren til Jon Wessel-Aas satt i styret i Storeband Bank og derav må det jo ha skjedd noe muffens i Gregussons verden siden han var en del av styret. Slike opplysninger er forøvrig helt åpne og lett å sjekke.  

Gregusson mener også det er kontroversielt at en dommer noen ganger må erklære seg inhabil. Virkeligheten er selvsagt motsatt: om dommere aldri erklærte seg inhabile, ville det ha vært et problem. Å si i fra at man i en sak er inhabil er helt uproblematisk og riktig. VG skrev også om sakenGregusson mener seriøst at det er mennesker i finansmiljøet og advokater er ute etter å ta henne på grunn av "hennes engasjement". Jeg tror Gregusson kraftig overvurdere hva det er hun selv mener hun driver med, for å si det svært forsiktig. 
Det er ingen som grafser i hennes privatliv. Det er rett og slett ikke sunt å vandre rundt med paranoide tanker som dette.  

Elin Gregusson mantra om at hun er opptatt av inhabilitet og samrøre og korrupsjonslignende forhold blant advokater og finansbransje henger kort og godt ikke sammen. Hun har ikke noen skrupler for å samarbeide med Marius Reikerås som er fradømt sin advokatbevilling, og som også er dømt for å drive med ulovlig rettshjelpvirksomhet, noe denne saken fra 2014 viser. Reikerås mistet advokatbevillingen etter å ha rotet bort betydelige midler for en eldre klient, som lånte penger til Reikerås. Dette er grovt misbruk av den tilliten en advokat må ha.  Reikerås er også straffedømt for å ha truet en annen advokat. Rune Fardal er også dømt. Det hun sier at hun ikke er ansvarlig for deres handlinger, noe som er riktig, men hun nekter konsekvent å kritisere dem. Ikke et eneste kritisk ord kommer fra Gregusson om de to makkerne som hun fortsatt samarbeider med. 

Gregusson bruker pedofilistempler kritikere.  
Gregusson er ekstremt selvrettferdig og tåler ikke kritikk på noen måte. Får hun kritikk går hun etter deg som person og har ingen skrupler for å kontakte din arbeidsgiver og øvrig nettverk. Hun allierer seg med de mørkeste kreftene i konspirasjonslandskapet som er blitt "min fiendes fiende er min venn". i hennes korstog.  
Hun har også ganske nylig linket opp bloggposter som stempler meningsmotstandere som pedofile og pro-pedofile og særlig en bloggpost av den Cambridge-baserte norske Frisøren Dag Fallet, som tilhører det svarteste helvete i konspirasjonslandskapet, avdeling ekstremalternative. Jeg har tatt opp Dag Fallets bloggposter tidligere, skal komme tilbake til det.

De aller fleste har fått med seg pedofilsaken som nå er rullet opp i Bergen. Gregusson har benyttet muligheten til å knytte en del navn i en lang tirade inne på sin egen Facebook side hvor hun omtaler pedofilisaken, og samtidig omtaler hun en håndfull navn som ”nettbøller” og ”nettroll", deriblant mitt navn, før hun i siste avsnitt gjerne ønsker seg en psykologisk vurdering av sammenhengen mellom nettbølling og pedofili. Det er for å si det forsiktig veldig drøyt! Den logiske røde tråden hun drar opp der er stygg. Dette er grisete, og hun er definitivt i juridisk grenseland her. (fra hennes egen Facebook vegg) Jeg er ikke pedofil eller på noen måte har noen legning som pedofil, jeg blir uvel når jeg leser om hva menn sitter og diskuterer i cahattrom om hva de vil gjøre med barn seksuelt, ikke minst blir jeg kvalm når jeg tenker på hva en del barn går igjennom av voksne som definitivt burde vite bedre. Jeg syns det er flott at politiet ruller opp slike saker. Jeg tåler det meste, og må fint finne meg i kritikk, men å bli satt i bås som pedofil og kvinnemishandler er helt uakseptabelt! Det er fint at Gregusson dokumenterer dritten sin, men jeg tror ikke hun skjønner konsekvensen og alvorligheten i å spre slike rykter. Men det stopper dessverre ikke der.

Hun drar inn en bloggpost fra 2013 om pedofili fra en blogger ved navn Dag Fallet, for å legitimere sine påstander hvor bloggeren Dag Fallet hevder at bloggeren Grunnar Tjomlid og Human-Etisk Forbund støtter pedofili. Det Gregusson gjør er virkelig grisete og uredelig.Det handler om noe så banalt som hevn
Kort fortalt - Dag Fallet (som selv tilhører alternativmiljøet) forsøkte i 2013 å klistre bloggeren Gunnar Tjomlid og Human-Etisk Forbund til at de støttet pedofili. Motivet er like enkelt som banalt: Kampanjen til Human-Etisk Forbund - Ingen liker å bli lurt, ble en en rød klut i de mørke avkrokene av alternativlandskapet. Kampanjen rettet blant annet søkelyset på lureri og tøv i det alternative landskapet. Dette ga Dag Fallet og hans støttespillere en gylden mulighet til å sy sammen en real drittpakke. Jeg tror Gregusson oppfordres av noen av de som sto bak drittkampanjen for noen år siden, som er i kretsen rundt Dag Fallet til å ta en ny runde med pedofilisverting mot navngitte personer. Det ikke særlig lurt! 

Bloggpposten fra Dag Fallet som Gregusson linker opp “Hvordan skal vi reagere når barn og unge siterer forskere tilknyttet pedofile miljøer”? Bloggen handler om bloggeren Gunnar Tjomlid og Human-Etisk forbund, hvor påstandene er at Tjomlid legitimerer pedofili og hvor også Human-Etisk Forbund er propedofile i følge Dag Fallet. Gunnar Tjomlid driver bloggen Saksynt. Han var lenge en av flere faste bloggere under Nettavisparaplyen. Tematikken har og er i all hovedsak relatert til forhold mellom medisin og alternativmedisin, særlig alternativmedisin som ikke virker. Du skriver ikke om den slags uten å komme på radaren til særlig de ekstreme kreftene i det alternative landskapet, som Dag Fallet er en del av. Gunnar Tjomlid har også skrevet boken Placebodefekten

Lenge før Tjomlid ble tilknyttet Nettavisen som en av flere bloggere, har han også skrevet mange artikler om pedofili og barneporno. Å skrive balansert om et tema hvor det ligger mye følelser gjør at nyansering blir en vanskelig balansekunst. Det er mye Gunnar Tjomlid skriver i sine bloggposter om pedofili jeg ikke er enig i, men han sprer ikke ”pro-pedofilt tankegods”. I etterpåklokskapens lys (og i en ideell verden) skulle Tjomlid muligens tatt et lass med forbehold den gang han ga seg inn på et tema som dette. Å blogge om pedofili, for å klargjøre for et publikum som ikke er særlig lesevant hva han faktisk mener. Men som sagt, så må en forutsette at de som leser bloggen er i stand til reflektere over det en leser, og adressere motargumenter på en fornuftig måte. Gregusson tilhører ikke den kategorien som kan reflektere over det hun leser, langt mindre adressere fornuftige motargumenter.

Det var uansett en gavepakke til Dag Fallet og hans støttespillere i det alternative. Her kunne de virkelig kjøre på, og dra elementer ut av kontekst.    

Fra Human-Etisk Forbund
Med Human-Etisk Forbund som skyteskiveHvem påstår at HEF vil ”normalisere pedofili”?
Redaksjonell klargjøring
Svertekampanje mot Human-Etisk Forbund og navngitte skeptikere
Tjomlid er ingen såkalt «pedoaktivist»
Ytringsfriheten har sin pris

Verdt å lese:

Skepsis.no - Anstiftere, medløpere og andre møkkaspredere
VMon Point de Vue - Jeg er en sint mann med makt, og min Gud er skjendet.
Leif Knudsen - Unnskyld, Gunnar Tjomlid!
Gunnar Stavrum – Unnskyld Gunnar Tjomlid
Journalisten - Nettavisen beklager Tjomlid-hets
VG.no - Drittkasterne


Dag Fallet har, selv om han selv ikke innrømmer det, produsert bloggposten som Gregusson linker til, og et par andre bloggposter som er relativt like, hvor hans hovedkilde er en organisasjon som kaller seg Leadership Council, som blant annet arbeider med barnemishandling. Fallet hevder at Leadership Council har lest og gjennomgått Gunnar Tjomlids blogg, og konkludert med at han fremmer legaliseringen av pedofili og overgrep. De trekker frem to personer fra organisasjonen her. Det påstås at Dr. Joyanna Silberg og dr. Judith Reisman har lest Tjomlids blogg og konkludert med at han støtter pedofili og overgrep mot barn. Jeg stiller meg sterkt tvilende til at disse to skulle ha gjennomgått Tjomlids mange bloggposter, som alle er på norsk, for å komme med sine konklusjoner? På sidene til organisasjonen står det heller ikke noe om dette, og jeg finner heller ikke noe som Silberg eller Reisman har publisert rundt Tjomlids bloggposter. Det ville vært naturlig. Det sannsynlige er at Fallet lyver, også om dette.

Leadership Council er en sterkt kristen konservativ organisasjon som igjen er knyttet opp mot Liberty University. Du kan les mer om Liberty University her. (Under Mission Statement er det en god oversikt over hva Leadership Council driver med)
Judith Reisman, som Dag Fallet støtter seg til, er en ”forsker” med begrenset akademisk bakgrunn, men en sterk slagside. Hun er en moralistisk anti-homoaktivist, intenst opptatt av å sverte Kinsey og Kinseyrapporten med alle midler, fordi den ifølge henne representerer starten på toleranse for homofili. Judith Reisman mener seriøst at homofili førte til nazismen. Dette er et fullstendig grotesk standpunkt, særlig i lys av nazistenes masseutryddelse av blant annet homofile. Reisman begrunner da heller ikke sitt standpunkt særlig troverdig, hun henviser til den voldsomme maskuliniteten i nazismens estetiske uttrykk, og den kjente homoerotiske tegneren ”Tom of Finland”, som hadde fint lite med nazismen å gjøre.

Dag Fallet forsøker å legitimere og villede sine lesere ved å hevde at “ledende” (autoritative) personer i en organisasjon som Human-Etisk Forbund og bloggeren Gunnar Tjomlid ”fremmer legaliseringen av pedofili og overgrep mot barn”. Fallets blogger er også preget av tendensiøs og uhederlig sitat-”frisering”. Tjomlids utsagn og enkeltavsnitt tas ofte helt ut av kontekst, og han tillegges standpunkter som ofte er motsatt de han konkluderer med. Da Fallet vitnet i en rettssak der hans bloggposter som nevnt over var en del av saken, var han tydelig på at han mente at det ”ikke var viktig” å ta hensyn til hva Tjomlid hadde konkludert med. 

Miljøet rundt Dag Fallet har tidligere også forsøkt å klistre pro-pedofili påstander til Holistisk forbund, alternativbevegelsens egen interesseorganisasjon. Det falt ikke helt heldig ut. Et godt råd er at Gregusson leser seg litt opp på hva hennes nye venner har drevet med og kanskje tenker over om det er lurt å la seg bruke av personer og et miljø som mer gjerne ønsker å bruke nettopp en person som Elin Gregusson til å fronte en slags takk for sist kampanje med pedofilistempling. Er det noe som kjennetegner miljøet jeg nevner, så er det at de aldri glemmer når de blir eksponert og avkledd. Aldri!  

Dette er den dritten Gregusson forsøker å klistre på sine meningsmotstandere - På toppen av det hele kommer det frem at Greusson faktisk ikke en gang har studert Tjomlids bloggposter om Pedofili. Gregusson motiv for å pedofilsverte meningsmotstandere blir mye klarere. Det handler om hevn og nedrige personangrep i et forsøk på å stanse kritikk.


Det Elin Gregusson nå gjør er å balansere på et knivblad. Hun tar opp igjen bloggen til Fallet (hvor hun ikke en gang har satt seg inn i hva slags premisser Dag Fallet bruker i sin pedofilisverting fra 2013-14) og setter dette inn i en setting hvor hennes stadige kampanjer mot de som er kritiske til hennes tant og tøys på nettet blir pedofilistemplet, og omtales som kvinnemishandlere og bøller på en subtil måte. Dette kan slå tilbake på henne på en måte hun kanskje ikke helt skjønner rekkevidden av

Elin Gregusson koblet meningsmotstandere til pedofili på en ekkel måte. Hennes varemerke er at hun pakker dette inn i ordkonstruksjoner hvor hun dobbeltkommuniserer. Hun hevder fortsatt at hun ikke kobler enkelt personer til pedofili, men hun i neste øyeblikk hevder at "flere av de hun i i klammeri med " har uttalt seg om legalisering av naturtro sexdokker, samt at flere av "oss" har reagert abnormt på bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Dette er veldig drøyt og nå er hun langt over anstendighetens grenser. 

Gregusson skjønner ikke at man ikke kan hevde at noen er pedofile og kriminelle og i samme åndedrag mene at hun tror egentlig ikke det likevel, pakket inn inn i ulne ordkonstruksjoner, at siden du (i hennes verden) er netttroll, så er det sannsynlig at du er pedofil og kriminell på andre måter likevel. Hun forøker å være lur, men faller helt igjennom. Det positive er at hun skriver dette helt åpent. Da blir det synlig. Det er viktig at hennes oppførsel blir synlig!   


Oppdatert Juni 2017
I telemarksavisen kunne man 01.06.2017 lese om en mann som var helt urettmessig hengt ut som pedofil på nettet. TA - Henges ut som pedofil på nettet
Lars Thoresen har blitt grovt hetset, og uthengt med falske pedofilianklager på nett av en blogger med base i Telemark. Mannen som står bak pedofilsvertingen er godt kjent av politiet fra tidligere. 

TA - Vi har et tjuetalls lignende saker på mannen. Bloggeren vi snakker om er svært godt kjent i konspirasjonslandskapet her hjemme, etter en rekke episoder hvor personer er hengt ut på en svært grov måte.  


Mener Elin Gregusson at Lars Thoresen fremstilles som offer? Det kan se slik ut i hennes Tweet. Riktig nok så tar Gregusson avstand fra hetsen Thoresen er utsatt for, hvis man leser hennes Tweet litt mer nøye, men Gregusson dobbeltkommuniserer. Det er ganske utrolig hvordan hun klarer å vri dette til å handle om seg selv, nok en gang.  

Gregussons gode venninne (og "apprentice i faenskap på nett") Irene Hov ser ikke ut til å ha fått med seg at det faktisk er Gregusson som bringer inn pedofili og pedofilisverting ved å dra inn bloggen til Dag Fallet, samt trekke absurde sammenhenger hvor hun antyder det er en sammenheng mellom bøllete adferd og pedofili, og hvor hun trekker inn flere navn, deriblant mitt.    Nei, det er slett ikke"de selv" som lager linker til pedofili. Dette er en taktikk som brukes i konspirasjonsmiljøet i et forsøk på å avlede at man selv ikke har særlig gode argumenter å fremlegge, da drar man frem pedofilistemlingskortet. 

Her er Irene Hov fra en chat med en person (ikke meg) fra kort tid tilbake hvor Hov sier: "Og du hyller pedofile mobbere og kaffekasting VIA søppelsjakta. Ergo er du også det samme" - Personen blir også beskyldt for å banke opp damer, før hun i neste setning henger på "Glemte Pedofil". Rimelig drøye påstander.Irene Hov er en del av det sorte helvete av konspirasjonsmiljøet avdeling barnevernshat. Hun mener jo bla at det foregår konkurranser innad i Barnevernet med salg av barn som adopteres bort. Irene Hov og Gregusson opererer gjerne sammen i en del sammenhenger på nettet. Forskjellen er at Gregusson har en litt mer "sofistikert" språkform. 

Vedrørende pedofilistempling som virkemiddel for å unngår legitim kritikk: Jeg har samlet sammen materiale fra noen diskusjonsforum som er fra 2012 - 2013. Det er rimelig drøye saker, såpass drøyt at Elin Gregusson og Irene Hov burde ha fått det med seg. 


Pedofilistempling er slett ikke greit!
Du var ikke Skeptisk humanistpedofil allikevel, eller hvordan var nå dette igjen?
HumanistPedofiliHvafornoesadu?
Drittpakkemakerne i alternativskogen
 


Nye grupper og sider opprettes
Høsten 2017 dukker det opp en ny Facebookgruppe som de kaller:
"Hans Petter Nenseth og andre Norske nettroll"
Hans Petter Nenseth har ingen forbindelse til den gruppen. Han er en av dem som har havnet på radaren til Gregusson mfl, fordi han blant annet blogger om hva som skjer i konspirasjonsmarginalia.

Bakgrunn for at det opprettes slike grupper: Den 9.12.2017 la jeg ut en link: Pizzagate: From rumor, to hashtag, to gunfire in D.C. Saken handler om at Konspirasjonsmiljøet i USA satte ut rykter om at det ble drevet et pedofilinettverk ledet av Hillary Clinton, en konstruert historie om en pedofiliring rundt en pizzarestaurant i Washington D.C., som involverte Clintons valgkampleder John Podesta. Påstandene ble brukt hemningsløst av Trumps kampanje. Ansatte i restauranten opplevde grov trakassering, og en 4. desember troppet Edgar Maddison Welch opp i restauranten for å ”etterforske” saken. Han rakk å avfyre tre skudd med et automatvåpen før han ble arrestert. Welch har i ettertid sagt at han angret at han hadde latt seg lure av ”fake news”. Fra Aftenposten: Geværmannen i #pizzagate snakker ut: - Jeg ville bare gjøre en god gjerning

Konspirasjonsmiljøet her hjemme adopterer raskt slike ting og er raskt ute med å stempe meningsmotstandere som pedofile. I det ligger det selvfølgelig at jeg er propedofil i følge moderator som kaller seg "Kathrine Sørensen", hjemmehørende på Askøy, kjører taxi (for Bergen Taxi) til vanlig og er meddommer i tingretten. Hun har vært svært aktiv inne på ulike barnevernshater-forum hvor hun kommer med innlegg som er langt over alle grenser. 


Poenget er at når konspirasjonsmiljøet skjønner at de ikke har særlig gode argumenter, da går de etter personen som kritiserer dem. Å stemple noen som pedofile er et av de tiltakene de tillater seg og jeg har naturligvis tatt vare på dette
Elin Gregusson var også aktiv inne på den omtalte Facebook gruppen. Det er her hun omtaler Hans Petter Nenseth som monoman, narsissistisk, paranoid, og at han er en enkel sjel. Gregussons omtale av andre er langt over grensen til ærekrenkende, men det er ofte på denne måten hun møter kritikk.Gruppen ble etterhvert slettet. Tror det var lurt. Det lå en del svært grove karakteristikker der inne, men det var lurt å klippe ut hva gruppen la ut av spetakkel.  

Oppdatert september 2017
Elin Gregusson hevder fortsatt at hun ikke kobler enkelt personer til pedofili, men hun i neste øyeblikk hevder at "flere av oss har uttalt oss om legalisering av naturtro sexdokker, samt at flere av oss har reagert abnormt på bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn"

Nei, det stemmer ikke, og er langt over anstendighetens grenser. Det er helt soleklart at, uten å nevne navn direkte mener Elin Gregusson at jeg og en håndfull andre som har kritisert hennes nedrige nettaktivitet er pedofile, støtter pedofili og annen kriminalitet. Nei, jeg støtter ikke pedofil på noen måte. Dette er så grisete som det kan få blitt.  Hun gjemmer seg bak at hun ikke direkte kobler dette opp mot navn direkte, men baker dette sammen til utsagn ala: tror ikke Næss er pedofil, men søker en offerrolle". Jeg er definitivt ikke noe offer, men jeg liker dårlig veldig dårlig denne dobbeltkommunikasjonen som Gregusson driver med, og som hun gjemmer seg bak. 

Gregusson ser ikke ut til å skjønne at det er veldig uredelig å hevde at noen er propedofile og pedofile og kriminelle, og i samme åndedrag mene at hun tror egentlig ikke det likevel, pakket inn inn i ulne ordkonstruksjoner om at; siden du (i hennes verden) er nettroll, så er det sannsynlig at du også er pedofil, og kriminell på andre måter ... likevel.

Hevn er en viktig drivkraft for det spetakkelet Gregusson driver med!
For Elin Gregusson handler all denne støyen og den maniske oppførselen om hevn etter at rettsikkehetsgruppen hun skulle være med i ble eksponert som det den var, en gjeng dilettanter som overhode ikke hadde noen kunnskaper om rettssikkerhet og menneskerettigheter  De ble sterkt kritisert, med rette av mange. En av de som var kritisk var Advokat Jon Wessel-Aas.  

Elin Gregusson har et enkeltmannsforetak hun kaller Rettferdighetshjelpen. Her fremstår det ganske klart at hun driver med juridisk rådgiving, noe hun ikke har tillatelse til, siden hun ikke er utdannet jurist. Hun bryter sannsynligvis markedsføringsloven. 
Gregusson har tidligere hevdet at hun har tillatelse til å drive med nettopp juridisk rådgiving. Hun hevdet at hun har godkjennelse fra Advokatforeningen. Det stemmer ikke. Hun hevder videre at hun har tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Det har hun heller ikke, hva slags godkjennelse er de kan gi henne?  Advokat Jon Wessel-Aas svarte på Gregussons Twittermelding hvor han tipset at folk kunne selv kunne sjekke om Gregusson hadde tillatelse til å drive med juridisk rådgiving. (fra 2014) Det falt ikke i god jord hos Gregusson for å si det pent, hun gikk fullstendig i svart.

Her er hennes svar: Det er egentlig litt trist det hele. Gregusson som kaller de som titter hennes nettaktiviteter i kortene for nettroll og mener seriøst at Advokat Jon Wessel-Aas står bak en kampanje mot henne, etter at han svarte henne på en Twittermelding.

Oppdatert 24.05.2018
Elin Gregusson blir aldri ferdig med saken hvor hun hevder at hennes virksomhet er "godkjent" av Advokatforeningen og Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, hvor hun fortsatt gir inntrykk at hun driver juridisk rådgiving. Hjemmesiden hennes har fortsatt en klar presentasjon hvor det gis et klart inntrykk av at hun driver med juridisk rådgiving, så hvorfor har hun ikke med enkle grep endret litt på budskapet?  

Hun har naturligvis ikke noen godkjennelse fra Advokatforeningen som hun hevder (som heller ikke gir noen godkjenning) eller Tilsynsrådet, noe som igjen ble påpekt da hun igjen nylig forøkte å gi et inntrykk av det. Det er ikke noe i veien får å drive med rådgivning, men hun ser ikke ut til å skjønne at teksten på hjemmesiden hennes gir en klar assosiasjon til at hun driver med juridisk rådgiving og hjelp. Det er noe hun ikke kan gjøre siden hun ikke er jurist. 

Når noen tar opp dette med henne Gregusson fører det bare til at hun på nytt gått amok på sin egen Twitterprofil. Det legges atter en gang ut vannvittige beskyldninger om at hun er forfulgt, og bak det hele står naturligvis advokat Jon Wessel-Aas, som til all overmål har organisert et slaga syndikat av det Gregusson hevder er organiserte nettroll, som har til oppgave å plage henne. Helt ærlig, de alle fleste oppgående mennesker ønsker å ha minst mulig kontakt med noe med Gregusson, fordi det stort sett ender i et svare spetakkel, fordi hun har en formidabel evne til å misforstå, samt at kritikk er et ord hun ikke vet hva betyr.  

Fakta er at Gregusson selv har rotet dette til ved at hun i sin markedsføring av Rettferdighetshjelpen gir et klart inntrykk av at hun driver med juridisk hjelp. I tillegg gjør hun det enda mer vanskelig for seg selv når hun hevder å ha godkjennelse til å drive rettshjelpvirksomhet.     
Gregusson kunne ha ryddet opp i dette ved enkelt å ha bekreftet at hun ikke har hatt noen godkjenning for å drive juridisk rådgiving, og at hennes tjenester er mer av generell art innen rådgiving, altså praktisk hjelp til selvhjelp. Da er det i så fall ikke noe Advokatforening eller Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet blandet seg i, eller trenger å ha noen mening om i det hele tatt. 

Hva sier egentlig Advokatforeningen og Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet om Gregussons virksomhet? 


Det er kun svarene fra Advokatforeningen og Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet jeg gjengir her. E-postene som vist over kan også lastes ned herfra i PDF-format siden de kan bli noe utydelig å lese her i bloggposten.

Gregusson har ingen godkjennelse av sin virksomhet fra Advokatforeningen (som heller ikke gir noen godkjenning) eller Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, som hun selv hevder. Driver hun tradisjonell rådgivningsvirksomhet som ikke innbefatter tjenester som jurister og advokater driver med, så er jo dette helt uproblematisk, Det er ikke noe Advokatforeningen eller Tilsynsrådet trenger å forholde seg til. 

Rettferdighetshjelpen.com som Gregusson driver gir et klart inntrykk at hun levere juridiske tjenester. Sett i lys at det er tjenester hun ikke kan eller har tillatelse til å tilby, kan det rammes av markedsføringsloven § 8 om villedende utelatelser

Ved hjelp av noen enkle grep på sin hjemmeside kunne hun lagt denne ballen død, og gjort det klart hva slags tjenester hun leverer/ikke leverer. Jeg skjønner ikke at hun lager et salig sirkus av dette når det er så enkelt å gjøre noen mindre endringer.  

I følge Gregusson er det selvfølgelig Jon Wessel-Aas som står bak "hennes problemer" .   Siden de to E-postene som vist over er et svar på forespørsler om Gregussons "godkjennelser" er initiert av Marius Fynboe, så har Gregusson gått fullstendig amok på Twitter. Hun drar nå inn hans øvrige familie i sitt konspirative univers. I klippet under har Gregusson limt inn heading og underskrift på mail til Advokatforeningen og Tilsynsrådet fra Marius Fynboe. 

Nederst har Gregusson lagt til: "Det er advokat Job Wessel-Aas som er juridisk ansvarlig for denne Trollfabrikken. Det begynner det å bli mange som vet" ... Hjelpes ... Tror hun på dette selv? Dette er paranoid tøv fra ende til annen. Helt ærlig så tror jeg Wessel-Aas gir en lang dag i Gregusson og lar henne lulle med sine skrullete konspirasjoner i fred. Hun lager plakater på Tvitter og Facebook hvor hun forsøker hun å fremstå som forfulgt og plaget, og bak det hele står Jon Wessel Aas med en hale av "hjelpetroll" i følge Gregusson. Det er langt fra sunt å vandre rundt med så mye tøys og tull, men det positive er jo at flere blir oppmerksomme på hvor sprø damen faktisk er!  

Fynboe som sendte e-postene kan nå vente seg at Gregusson kartlegger livet hans nitidig. Får hun greie på hvilke forretningsforbindelser han har, så er helvete i gang. Hun vil sannsynligvis ikke nøle å ta kontakt med dem i et forsøk på stilne kritikk, samt hennes iboende glede i å lage spetakkel og faenskap aldri må undervurderes på noen måte.  Gregusson har også begynt å gå etter Fynbos samboer. Dette er slett ikke bra, og Gregusson kan raskt risikere å bryte straffeloven §266 - Alvorlig personforfølgelse og § 267 - Krenkelse av privatlivets fred. Gregusson bør ta lærdom av at hennes gode venninne Irene Hov som for ikke lenge siden ble dømt for brudd på straffelovens §266.  


Oppdatering slutt.

__________________________________________________________

Stadig utestengt fra Facebook 
Det hører med til historien at Wessel-Aas stadig har fått skylden for at hun blir utestengt fra Facebook i perioder. Hun har et oppheng i mannen som er svært bekymringsfullt for å si det forsiktig. 


Gregusson hevder at Wessel-Aas er juridisk ansvarlig for Facebook i Norge, det er det reneste sludder. Hun har forfulgt Wessel-Aas noen år på nettet nå. Jeg tror ikke han bryr seg nevneverdig om Gregusson, men jeg mener dette viser et mønster i hennes virksomhet på nettet som langt fra er særlig sunt. 

Hun ble en periode stadig utestengt i perioder fra Facebook på grunn av innlegg som er langt utenfor det vi kan kalle normal folkeskikk. I midten av mai klager Gregusson om at hun er hun utestengt fra Facebook igjen, etter å ha brutt reglementet. 

Når man blir utestengt fra å poste på facebook flere ganger på relativt kort tid, så bør hun kanskje begynne å meditere litt over hvorfor skjer det. Igjen, så refererer hun til Jon Wessel-Aas som hun mener er den som står bak det han hun blir utestengt.  

Hun mener kanskje at det burde være sensur mot å kritisere hennes oppførsel på nettet? Jo, det er noen grenser for sensurpolitikk. Grensene går ved nedrige personangrep, og en svært usunn personfiksering som er over alle grenser, det er den grensen Gregusson kjenner på. 

Hun er overbevist om at Jon Wessel-Aas og Øivind Bergh står bak all mulig kritikk av henne selv, også der denne framsettes av andre. Det er langt over grensen til personforfølgelse fra hennes side.


Hennes forrige Twitterprofil ble stengt etter at hun faktisk drev ren sjikane mot en rekke mennesker. Hun har en ufyselig debattstil hvor hun kan teppebomber deg med ganske grove insinuasjoner om dine motiver osv når hun møter deg i debatter. Det skal noe til å få sin Twitter suspenderer/slettet, men det klarte Gregusson. 

For sikkerhetsskyld har hun utvidet sin hatliste til flere advokater og jurister, (nå avdøde) Liv Torill Evenrud og kommune advokat Dag Heine Bjørndal, Tingrettsdommer Kim Heger, jusprofessoren Hans Fr. Marthinussen, samt tidligere justisminister og forfatter Anne Holt. Alle har vært i debatt med henne i en eller annen sammenheng, flagget uenighet i debatter med damen, det er nok til at Gregusson går i svart og omtaler alle som nettroll og at hun er forfulgt bak det hele står i følge Gregusson Jon Wessel-Aas.


Kan det bli verre? Å jada ... 
Gregusson er ikke særlig glad i enkelte advokater. Hun har også lagt advokat Bengt Erik Waldow på sin shitliste. Waldow var for en tid tilbake ute med sin egen blogg som jeg anbefaler alle å lese: Sinnsyk advokat rømte fra galehus(som nå er lukket). Her forteller han åpent historien om hvordan han opplevde å bli tvangsinnlagt etter at han varslet om den såkalte ”Drevlandsaken”, om ordføreren i Bergen som måtte gå på grunn av korrupsjonsanklager. Gregusson klarte å komme i klammeri med Waldow og hun truet advokat Waldow med å bruke en kortvarig tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus mot ham på en svært ufin måte. Waldow valgte da selv å gå ut med sin historie, noe som tok brodden av Gregussons trusler. Saken ble også omtalt i media
Hvem er Bengt Erik Waldow?

Bengt Erik Waldow var en av de første som først konfronterte tidligere bergensordfører Trude Drevland direkte med godene hun fikk av reder Torstein Hagen. Saken i et nøtteskall: Tidligere ordfører Trude Drevland (H), havnedirektør Inge Tangerås og reder Torstein Hagen i Viking Cruises ble i september i fjor siktet for grov korrupsjon etter at Drevland og Tangerås ble fløyet for rederens regning til Italia for å delta i sjøsettingen av et nytt cruiseskip.

Les også: Bergensadvokat ber politiledelsen gå. I utgangspunktet var politiet innstilt på å ta ut tiltale mot Trude Drevland og havnesjef Inge Tangerås. Siktelsen mot  skipsreder Torstein Hagen ble frafalt. I følge korrupsjonsekspert Tina Søreide var riktig av politiet å etterforske saken, men uansett, nå har saken fått sin løsning. Statsadvokaten i Hordaland har nå avsluttet saken. Det blir ikke tatt ut tiltale mot Trude Drevland eller Inge Tangerås. 

Når andre står frem med saker om mulig, og i så fall svært alvorlig korrupsjon på et høyt politisk nivå, da er synes Gregusson det er greit å angripe en varsler, lenge før saken ble avgjort av statsadvokaten. Selvmotsigende, siden Gregusson selv hevder å være ”varsler” og opptatt av "rettsikkerhet", nuvel ... 

Videre hevder Gregusson at det er den samme "trollfabrikken" som sto bak kampanjen mot Drevland, som står bak eksponeringen av galimatiasen som Gregusson driver med. Mener hun virkelig dette alvorlig? Hvorfor spurte jeg om det? Gregusson vet å lage konspirasjonssuppe, det skal hun ha. Drevland ble ikke frikjent som Gregusson hevder, men tiltalen ble frafalt.  


Jeg har aldri påstått at Gregusson sto i ledetog med Bergen høyre, hvor tar hun dette tullet fra? Hvilke motiver hun har hatt for å gå løs på Waldow vet jeg ikke, men jeg kan selvfølgelig tenke meg hvorfor. Han er advokat, Gregusson er ikke glad i advokater, samt at han har vært uenig i noe hun har hengt seg opp i, det er nok til at hun setter i gang en personlig vendetta. 

Jeg kjenner ikke Waldow og har heller ikke snakket med han, kun forholdt meg til hans egen historie, som han gikk åpent ut med. Drevland-saken kjenner jeg kun gjennom media, hvor den har fått mye omtale.Gregusson er fryktelig sur på at det er dokumentert at hun forsøkte å bruke tvangsinnleggelsen mot Waldow mot han. Hun bør meditere litt over egen adferd og oppførsel, uten at jeg tror hun gjør det. 

Hun tror også åpenbart at jeg er en person med navn Harald Hildt. Det stemmer ikke. Jeg skriver som meg selv på sosiale medier, og syns det holder lenge.

Jeg kjenner ikke Gregussons vennekrets, med unntak av noen av verstingene fra alternativlandsskapets mørke kroker, som hun har funnet sammen med. 

Elin Gregussons nye venninne Cathrine Woldstad er godt kjent i antivaksinemiljøet. Hun var en av Rolf Erik Hanssen støttespillere. Hvis noen lurer på hvem han er:
NRK - Rolf Erik mobber på nett
Fritanke - Tapte i retten etter grov nettsjikane 


Wolstad er heller ikke noen solskinnshistorie. Hun jobber selv i helsesektoren, men for noen år siden var hun ikke snauere enn at hun fant det for godt å mobbe en mann med psykiske problemer.
Wolstad har turnert sosiale medier med en rekke falske profiler, men kjennes igjen på språkdrakten. Det er kanskje ikke rart at Gregusson med sin oppførsel og adferd finner sammen med likesinnede.

Nei, jeg truer ikke Gregusson med Politiet, men har hatt noen samtaler med dem og jeg har inntrykk av at de følger med på blant annet konspirasjonsmiljøet, men jeg tror det er et tidsspørsmål før noen av de hun ringer i tide og utide på privaten kontakter politiet. Deres "grusomme forbrytelse" er å være uenig med Gregusson, eller har trykket "liker" på noe hun blir svært forarget over som utløser en imafam stalking fra hennes side. Vedkommende ringes opp, og arbeidsgiver kontaktes og måneder med spetakkel er i gang. Det er allerede blitt lagt merke til av ganske mange. 
Så er hun plutselig også her tilbake til Wessel-Aas ... igjen. Uff dette er bare trist.
 

Jeg projiserer ingen ting, jeg tar for meg temaer og miljøet som Gregusson er en del av, nemlig konspirasjonsmiljøet. Jeg vet jeg ikke blir populær når jeg skriver om hvor mye galskap som finnes der.  


Dette er jo interessant. Hun er overinteressert i hvor folk jobber, da kan hun begynne sitt spill med å ringe arbeidsgivere og kontakte familie osv. Hun går åpent ut og ønsker opplysninger om hva jeg lever av osv. Hvor nedrig er det mulig å bli? 


Gregusson hevder hun avlyttes
Det er på mange måter litt trist å se på hva Gregusson klarer å koke suppe på. Det er tydelig at etter rettsikkerhetsgruppen ble avviklet har det gått helt i lås. Hun produserer vanvittig mange Facebook og Twittermeldinger, hvor hun vever sammen fantasifostre og konspirasjoner over en lav sko.

Hun er overbevist om at hun ble avlyttet i forbindelse hun hadde snakket med en journalist. Hvem i alle dager ønsker å avlytte en manisk konspirasjonsdilettant? Dette er jo bare trist.   Gregusson mener det er rart at både hennes og TV2-journalistens telefon ringte samtidig. I 2016 var det registrert 5 729 569 mobilabonnementer i Norge. Det er ganske sannsynlig at noen du nettopp snakker med får en samtale på mobilen, samtidig som din egen mobil mottar en samtale. 

I tillegg hevder Gregusson at Øivind Bergh som hun kaller Stupid, eller noen av hans venner har hacket facebook kontoen til noen i hennes familie. Dette er drøye påstander, men føyer seg inn i en rekke maniske poster på egen Facebookprofil nå. 
Hun ser heller ut til å ha hørt om fenomenet Lommetwitring

Se se, jeg er et offer ... 
Den 27.11.16, hadde Dagsrevyen et interessant innslag om organiserte cyberangrep fra nettroll man antar er fra Russland, mot journalisten Jessica Aro, i Finlands svar på NRK – Yle. Finske journalister forfølges på internett, hvis de lager kritisk journalistikk rettet mot russerne. Dette kommer fra det som omtales som "Trollfabrikker", hvor man tjener penger på å lage fabrikkerte nyheter og propaganda på sosiale medier, ifølge Jessica Aro. Gregusson har en formidabel evne til å fremstille seg som et offer for netthets og trolling. 

Selv her klarer Gregusson å bake inn personer hun har på sin shitliste, og hevder hun er utsatt som det samme som journalisten Jessica Aro i Finland. Sammenligningen henger ikke på greip, og er faktisk ikke så rent lite frekk. Det Jessica Aro har vært utsatt for er alvorlig.   Gregusson elsker å fremstå som et slags offer for slemme mennesker som hun i sitt hode har fått for seg er ute etter henne. Det har selvfølgelig ikke noe med hennes egen infernalske stalking av en hver hun får et usunt oppheng i, fordi hun ikke har mentale verktøy for å håndtere det vi kaller kritikk og debattkultur. Denne elskverdige personen som omtaler meningsmotstandere som pedofile og kvinnemishandlere, narsissistisk, paranoide osv er altså forfulgt av en Nettrollheim.  

Gregusson har ikke noen skrupler i å lage drittpakker hvor hun bruker menneskers tidlige psykiske problemer som et ledd i hennes vendetta mot de som titter henne i kortene. 
Jeg får bare minne om denne bloggposten: Nettstalkerne. 

Også Rune Fardal, som Elin Gregusson samarbeider med er opptatt å fremstå som offer for det han mener er organiserte nettroll. Snakk om å overvurdere sin egen betydning inn i det absurde.

Nettavisen hadde også en artikkel om dette den 6.10.17Selv forfatter Anne Holt klarer Gregusson å komme i krangel med. Hun har flagget uenighet med Gregusson, men det tolkes naturligvis som personangrep. 

Marius Reikerås, Rune Fardal og Elin Gregusson befinner seg i et landskap hvor de selv mener og tror at de gjør gjerninger som er av stor samfunnsmessig betydning. De gjør ikke det.
Dette er mennesker som lager veldig mye spetakkel. Dette er mennesker som går fullstendig i svart når de møter kritikk. Det settes i gang rene vendettaer mot personer som kritisere deres tankegods, og de kan holde på i årevis. Gregusson er i særklasse hva gjelder langvarig nettstalking og trakassering på nett. 
Bildet over er betegnende i så måte. “Blokkert pga grov, og usaklig personhets” skriver hun på en av sine mange plakater. Gregusson kan tapetsere flere vegger med ulike mennesker som er: “Blokkert pga grov, og usaklig personhets”, når det i realiteten handler om saklig uenighet. Hun produserer vanvittige mengder med slike plakater som skal dokumentere (i hennes øyne) at hun er utsatt for hets. Gregusson blokker de fleste hun kommer i klammeri med, men det rare er at hun fortsetter å Twitre over “grusomt” hun er behandlet, men samtidig maser hun veldig at hun ønsker dialog og gjerne vil ha et møte, men da vil hun ha med seg et vitne/advokat og noen som kan filme møtet. Forventer hun virkelig at noen gidder å ha et møte med henne i det hele tatt? Seriøst ...

Gregusson hevder at Wessel-Aas står juridisk bak Twitter og Facebook juridisk siden hun fikk sin Twitterkonto slettet i 2015. Gregusson kalte seg tidligere @elingre på Twitter før profilen hennes der ble slettet på grunn av trakassering og vannvittige personangrep. Det skal faktisk en god del til før man får suspendert kontoen sin fra Twitter, men Gregussons konto ble slettet. Det var ikke det minste rart. 

Gregusson har en del ganger blitt utestengt fra Facebook for kortere eller lenge tid. Det kommer av hennes stadige personangrep. Det morsomme, eller det tragiske, litt hvordan man ser det, er at hun skriver til Facebook hvor hun setter sammen en forklaringsgalskapspakke som er helt utrolig, og hvor hun skriver at hun mener at advokat Jon Wessel-Aas er juridisk ansvarlig for Facebook.  
Hun koker opp grøt om at (avdøde) advokat Liv Torill Evenrud, John Wessel-Aas og kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal legitimerer Cyberstalking og straffbar netthets
Gregusson vil sende kopi av varselet til politikere. Ingen grunn til å tvile på at hun gjør det.  Politikere får mange henvendelser fra konspirasjonsmiljøet i form av brev, e-poster og sågar telefoner fra mennesker som har et noe anstrengt forhold til virkeligheten. Politiet er godt kjent med dette fra tidligere trendrapporter, hvor de har beskrevet konspirasjonsmiljøet og hvilke virkemidler de bruker. 

Gregusson hevder hardnakket at hun forfølges, fordi hun er en varsler. Nei, hun er ikke en varsler på noen måte, hun er en nettstalker og dilettant av verste skuffe. 
  Gregusson hevder at hun sensureres i ulike avisredaksjoner. Det er nok i stor grad riktig.  Gregusson ikke helt får med seg er at en avis er ikke et sted hvor man setter frem kilometere lange beskyldninger uten å ha noe å slå i bordet med. Gregusson er godt kjent i en rekke avisredaksjoner, der hun oppfattes som nettopp en kverulant og en dilettant. 


Gregusson er 
hevder hun er engasjert i rettferdighet, åpenhet og rettsikkerhet, likhet for loven. Da er det veldig rart at hun ikke har noen skrupler for å samarbeide med Marius Reikerås. 
Nevnte jeg at Gregusson er opptatt av rettferdighet, åpenhet og rettsikkerhet, likhet for loven? Nevnte jeg at hun ikke har noen skrupler for å samarbeide med den avskiltede og straffedømte advokaten Marius Reikerås? 


Oppdatert 12.09-2017
Det har nylig kommet en avgjørelse i den første av ni norske barnevernssaker i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. EMD har fastslått at det ikke ble begått brudd på menneskerettighetene i denne ene saken. 
Dagbladet - Splittet søsken og nektet besteforeldre å være fosterhjem: Nå er Norge frikjent for brudd på menneskerettighetene

Advokat Jon Wessel-Aas som jobber blant annet med medierett, ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter kommenterte nylig dommen på sin egen Facebookvegg hvor hun lager en plakat hvor kartlegge alle som deltar i kommentarfeltet. Hun har ikke noen hemninger for å ringe vedkommendes arbeidsgiver (hvis det er synlig på den enkeltes Facebookprofil) Hun er ikke den eneste i konspirasjonmiljøet som gjør det.
Profiler Gregusson har kartlagt og listet opp er sladdet i denne bloggposten. Hun saumfarer profilene og sjekker om det ligger informasjon på profiler om hvor de jobber. 
Gregusson bruker å tagge inn arbeidsgiveres navn (@arbeidsgiver) til de hun debatterer med, særlig på facebook og twitter. Det slik hun holder på. Tagger arbeidsgivere, ringer de, sender e-poster. Det er ikke normal oppførsel. Ansatte i ulike private og offentlige bedrifter og etater har i henhold til norsk lov full ytringsfrihet som alle andre.
 

Det å angripe arbeidsgiverne til dem man er uenige med om forhold som ikke har noe med arbeidet eller arbeidsplassen å gjøre er forkastelig. 

Gregusson gir seg ikke. Heller ikke hun er særlig glad i advokat Dag-Heine Bjørndal. Hun sendte en pm via Facebook til Bjørndal og ba han ringe henne, så hennes påstander at hun ikke tok kontakt med Bjørndal stemmer ikke. Det viser seg at hun har tatt kontakt med kommuneadvokaten på telefon. Som Reikerås og Fardal er også Gregusson opptatt av Dag-Heine Bjørndal. Det er ikke noe til hinder at man deltar i debatter og diskusjoner på nett i et åpent samfunn som vårt, men det er Gregusson uenig i. Det hører naturligvis med at et ansettelsesforhold kan reise særlige ytringsfrihetsspørsmål, fordi arbeidsgiver innenfor visse rammer har krav på den ansattes lojalitet (Viktig at dette ikke blandes sammen med varslingsplikten ansatte har). Men, det er ikke det vi snakker om her. Gregusson forsøker også å identifisere Bjørndal med hans arbeidsgiver. Gregusson mener seriøst at siden Bjørndal har en arbeidsgiver, så skal han overhode ikke uttale seg om noe som helst på nettet. 

Bjørndal har kritisert Marius Reikerås virksomhet, noe Reikerås og Fardal fant såpass ille at de planter rykter om at Bjørndal har alkoholproblemer. Gregusson gjør ikke det, men tar kontakt med Bjørndals arbeidsgiver, i
kke bare en gang, men gjentatte ganger og ber om at Bjørndal ikke kan eller skal uttale seg på nettet i det hele tatt. 
Kommunen har nå etter hvert fått nok av Gregussons tull og behandler hennes henvendelser som spam! 

Å kontakte arbeidsgivere er en uting. Den enkelte ansatte er sårbare, fordi det kan skape gnisninger i forhold til ledelsen, samtidig som det blir et irritasjonsmoment, fordi travle ledere bør ha annet å gjøre enn å besvare meningsløse klager fra dilettanter og kverulanter. Særlig offentlig ansatte er likevel utsatt, fordi offentlig forvaltning i praksis krever at selv de mest utrolige henvendelser gis seriøse og høflige svar. 
I fremtiden (som egentlig er her nå) vil det å kontakte arbeidsgiveren til mennesker som har sagt noe vi ikke liker på nett være like naturlig som å kontakte foreldrene til barn som har gjort noe galt. Elin Gregusson er et stjerneeksempel på den trenden. 

Fri Fagbevegelse - Opplevd netthets på jobben? Dette kan du forvente av sjefen din. Fellesorganisasjonen (FO) jobber for at den nye forskriftsbestemmelsen for arbeidsmiljøloven for vold og trusler også skal inneholde nettsjikane. Kan også anbefale hva Advokat Jon Wessel-Aas skriver om offentlig ansattes ytringsfrihet.

Men det stopper ikke der. Elin Gregusson forsøkte den 14.12.2016 å rapportere advokat Bjørndal til Facebook. Hun kom ikke noen vei med det, men kommer med en lang harang igjen hvor hun beskylder Øivind Bergh som hun hater intenst, for å drive en gruppe som kaller seg Garden of Stupidity",(gruppen heter nå Forulempningstilsynet)  som hun mener driver med netthets. Siden har blant annet tatt for seg hva blant annet Gregusson og hennes venner bedriver av nettfaenskap i full åpenhet, noe jeg mener er helt på sin plass. 

Elin Gregusson er også godt kjent i Domstolsadministrasjonen fra tidligere. De måtte atter en gang slette en tråd hun la ut på deres Facebookside, som også denne gangen inneholdt tullete påstander. Tråden som ble startet handlet om at Gregusson mener at hun ble dømt i absentia vedrørende en privatrettslig sak. Det er som vanlig bare tull og tøys. Det handlet om en sak som endte i et forlik. 

Det er helt åpenbart at Domstolsadministrasjonen ikke kan gripe inn i den virksomheten som dommere utøver når de behandler og avgjør rettstvister. Det ville det være et brudd på EMK art 6, Grl. §§22, 88 og 95, samt maktfordelingsprinsippet. Dette burde Gregusson skjønne, siden hun selv flere ganger har gitt inntrykk av at hun er svært så godt skolert innen juss.Hun henviser til sin egen sak og dro inn personer som ikke var noen part i historien hun kokte sammen, det ble bare pinlig. Det skulle bare mangle at Domstoladministrasjonen sørget for å slettet tråden på deres Facebook side. 

Domstoladministrasjonen (DA) er det administrative organet som har ansvaret for driften av domstolene: Lokaler, utstyr, støttetjenester, rekvisita, etc. DA har også det formelle arbeidsgiveransvaret for dommerne, og har ansvar for å betale lønn, pensjonsinnskudd og forsikringer. DA blander seg IKKE inn i dommer og avgjørelser som de ulike rettsinstanser avsier. 


Det skal Gregusson ha. Det er ingen som vet mer om cyberstalking enn henne. Du blir oppringt, din arbeidsgiver kontaktes og du kan risikere en årelang drittkampanje fra Gregusson. Hun truer med at hun kjenner journalister som hun skal få til å lage artikler om nettopp deg ...  (noe som bare er tull), og at hun nesten daglig kontakter politiet, som skal stoppe deg … (som også bare er tull). 

Fra Facebooksiden til Marius Reikerås skriver Gregusson: Gregusson har ikke vært i gjennom noe helvete. Hun lager helvete for alle hun får et et usunt oppheng i. Da innleder hun en kanonade av personsjikane hvor hun kontakter arbeidsgivere og nettverk forøvrig og holder det gående i årevis. 

Til Slutt
Marius Reikerås, Rune Fardal og Elin Gregusson har et ansvar som ledende personer i et nettverk hvor barnevernhatet fører til at ansatte i barnevernet henges ut. Det ville være lurt om de forsøkte å moderere en del av de mest rabiate i sitt egent nettverk som ikke noen hemninger for å henge ut barnevernsansatte og deres familier. 

Ordfører vil ha slutt på barnevern-hets
Barnevernsansatte blir hetset på nettet
– Vi må ivareta de ansatte i barnevernet
Barnevernsansatte hetses på sosial media
Offentlig ansatte hetses grovt og henges ut med navn og bilde på nett

Marius Reikerås, Rune Fardal, Elin Gregusson og deres støttespillere arbeider ikke med menneskerettigheter, eller er reelle varslere på noen måte. Dette er mennesker som utgir seg for å være eksperter, men som ikke det. De uttaler seg om menneskerettigheter og barnevern som får det til å gå kalt nedover ryggen min, selv om de en sjelden gang kan ha poenger som er verdt å lytte til, men dessverre drukner kritikken i støy og unyansert tull og konspirasjonstøv. 

Det står ikke til troende å kritisere andre advokater og domstoler, når hun fortsatt er tett knyttet opp mot Marius Reikerås og Rune Fadal. Ikke et kritisk ord mot Reikerås sin virksomhet har Gregusson ytret, men hun hevder at hun er opptatt av rettferdighet, åpenhet, rettsikkerhet og likhet for loven. Det står ikke til troende. Det står ikke til troende når man lukker øynene for at støttespillerne til Reikerås og Fardal som driver med regelrett trakassering av barnevernsansatte blant annet.  
Gregusson er som en alvorlig kronisk sykdom du aldri blir kvitt. Hun er som en duracellkanin med atomreaktor. Hun vil kort og aldri noen gang stoppe med sitt spetakkel.

Denne bloggposten er et lite glimt inn i en av de mørkeste krokene av konspirasjonslandskapet her hjemme. Å kritisere det miljøet gjør man ikke ustraffet. Jeg mener det er viktig å vise frem hva dette miljøet er og hva de faktisk driver med Jeg tror neppe det blir siste bloggposten.  Oppdatert: 06.12.2019


Relaterte blopposter: 
I konspirasjonsmiljøet møtes kritikk med hets og sjikane
Brudd på Menneskerettighetene sa du?
Nettstalkerne
Når en tvistesak blir et sirkus
Du var ikke Skeptisk humanistpedofil allikevel, eller hvordan var nå dette igjen?
Drittpakkemakerne i alternativskogen
HumanistPedofiliHvafornoesadu?
Når netthat og trolling blir normalisert.
Hvor ble det av nettmobberne som skulle delta på seminar...
Pseudovitenskapens fanebærere del 2Eksterne Blogger
Evenrud
Historienom en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 4: Føre saker for EMD

3 kommentarer:

  1. Takk for innholdsrik og opplysende artikkel. Jeg har, som pro-GMO og tilhenger av konvensjonelt jordbruk også møtt på noen av denne sorten. Bare ikke så ekstreme, selv om modusen blir litt den samme. Sier du noe annet enn at "Monsanto er Dyret dyret i åpenbaringen og at økologisk jordbruk er fremtiden", ja da er du i beste fall dum i hodet. I verste fall hjerteløs. Lykke til videre, bare å gi gass! Alt godt.

    SvarSlett
  2. Vi som er rammet av offentlige overgrep er faktisk rettsløse. Hva med å se bak de som engasjerer seg. Jeg står til rådighet hvis du ønsker innsyn i et Navhelvete.

    SvarSlett
  3. Jeg ser selv hvordan personer i dyp krise, hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barna deres, blir påvirket av sånne personer du beskriver over. Det er som en radikaliseringsprosess.

    SvarSlett